خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نحوه چیدمان وسایل و اشیاء در خانه ھای امروزی

دکوراسیون داخلی

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: تصمیم گیری در مورد تعیین جای مبلمان و نحوه چیدمان وسایل خانه شاید یکی از حساسترین کارهایی باشد که در امر دکوراسیون داخلی، هر صاحب خانه ای با آن مواجه می شود.

معمولا شرایط زندگی امروز که اکثریت عموم مردم مجبور هستند در آپارتمان های کوچک زندگی کنند و به همین خاطر فضای کوچکی را در اختیار دارند ظرافت و حساسیت چنین اقدامی را بیشتر می کند. ممکن است بپرسید چیدمان منزل چه ظرافتی می تواند داشته باشد! چیدمان نادرست منزل باعث می شود که رفت و آمد افراد در خانه با مشکل مواجه شود. مثلا اگر فردی از اتاق پذیرایی به آشپزخانه برود در طول مسیر نباید موانعی پیش روی خود داشته باشد.

سه بخش که در ادامه به آن خواهیم پرداخت از جمله قسمت هایی است که باید در هر خانه ای چیدمان آن درست و صحیح باشد.

اتاق نشیمین:

وقتی که وسایل اتاق نشیمن را بچینید، در واقع قدم نخست را برای چیدن مرکز توجه ﯾا نقطه تمرکز خانه برداشته اید. اﯾن نقطه مرکز اتاق است و دیگر وسایل درست در مقابل اﯾن بخش مھم چیده می شوند.

چند نکته مهم که باید در دکوراسیون داخلی به آن توجه کنیم:

نقطه توجه و تمرکز خانه را انتخاب کنید. شومینه، پنجره ھای بزرگ ﯾا میز تلوﯾزﯾون و چیدمان وساﯾل و مبلمان را در اطراف آن قرار دھید. اﯾن نقطه تمرکز باﯾد به دﯾوار تکیه داشته باشد و مبلمان دور از دﯾوارھا چیده شوند تا یک محیط صمیمی و گرم به وجود آید.

صندلیھا و مبلھا باید به ﯾکدﯾگر نزدیک باشند. تا مھمانان و افراد خانواده به راحتی بتوانند با ﯾکدﯾگر صحبت کنند. جای پای کافی در نظر داشته باشید.

اتاقھای چند منظوره چه نوع اتاقهایی هستند؟

معمولا چیدن وساﯾل در اتاقھای بزرگ ﯾا ناھارخوری و نشیمن در آپارتمانھای امروزی کار آسانی نیست ولی این قدر هم پیچیده نیست که از عهده آن برنیاییم.. فقط کافی است که بدانیم از کجا باید شروع کنیم تاکاربردھای مختلف وسایل را در ﯾک چھارچوب واحد بگنجانیم.

باید در ﯾک اتاق چند منظوره برای ھر قسمت از فضا، ﯾک وﯾژگی غالب در نظر گرفت. به طور مثال؛ بخش غذاخوری را بر روی ﯾک وﯾترﯾن ﯾا قفسه ظروف زﯾبا و بخش نشیمن را بر روی میز تلوﯾزﯾون متمرکز کنید. در صورت امکان اﯾن دو بخش را در نقطه مقابل ھم قرار داده تا وزن ترکیب بندی اتاق تعادل خود را پیدا کند.

با چیدن مبلمان، دﯾواری طبیعی میان دو بخش اتاق اﯾجاد می شود و همچنین با قرار دادن کاناپه ﯾا ﯾک جفت صندلی به طوری که پشت به محل غذا خوری باشد ﯾا قرار دادن ﯾک پاراوان می توانید دو بخش دیگر اتاق را نیز جدا کنید.

فراموش نکنید که ھماھنگی و توازن مهم است و با قرار دادن دو ﯾا چند شیء کوچک در مقابل اشیاء بزرگ و کنار ھم قرار دادن صندلیھا می توان به نتیجه دلخواه خود رسید.  برای حائل کردن هر بخش از قالیچه ھای کوچک مناسب با فضا استفاده کنید. توجه داشته باشید که دور میز غذا خوری، فضای کافی برای عقب کشیدن  یا بلند شدن داشته باشد.

مبلھا می بایست به گونه ای قرار گرفته باشند که رسیدن و نشستن بر روی آنھا به راحتی امکان پذﯾر باشد و  مانع عبور و مرور برای مھمانان و و دیگر افراد نشود.

اتاق خواب:

اگر از شکل قرﯾنه ای که معمولا در اکثر اتاقھای خواب رایج است، خسته شده اﯾد، سعی کنید با چیدن آنها به هر سو که مایل هستید  فضا را به محلی آرام بخش و شادی مبدل کنید.

تخت را طوری قرار دھید که در اطراف آن فضای کافی برای عبور و مرور داشته باشد. توجه داشته باشید که تخت، نقطه تمرکز چیدمان اتاق خواب است. اگر تخت تا حد امکان از کمد فاصله داشته باشد، استفاده از اﯾن دو فضا بسیار راحت خواهد بود.

قالیچه ھای نرم و کوچک می توانند در ایجاد یک فضای گرم و صمیمی نقش موثری دارند.  بهتر است ﯾک تابلو آرامش بخش که عرض آن ﯾک سوم عرض تخت است در بالای تخت نصب کنید.  بهترین منبعی که می توان از آن برای اتاق خواب نور گرفت نور ﯾک چراغ سقفی است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *