خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نحوه نورپردازی در بخش های خانه

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.22

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: نورپردازی یکی از اقداماتی است که هر صاحب خانه ای می بایست به آن توجه کند و آن را موضوع ساده ای نپندارد. در این مطلب قصد داریم در مورد نورپردازی قسمت های مختلف خانه با شما صحبت کنیم.

نورپردازی اتاق خواب

اتاق خواب ﯾکی از مهم ترین اجزای هر خانه قلمداد می شود و خیلی از کارشناسان حوزه دکوراسیون داخلی معتقد هستند که رکن اساسی آن محسوب می شود.

به طور معمول یک نور بسیار کم در این فضا، هنگام خواب موجب یک خواب راحت و شیرین خواهد شد.

بهترین چراغ و نور در اتاق خواب چراغ ھایی است که در کنار تختخواب قرار گیرد.  برای قرار دادن اﯾن چراغ ھا می توانید از دﯾوار پشت تخت کمک بگیرید و چراغ را روی دﯾوار نصب کنید.

اﯾن نکته را فراموش نکنید که اگر از چراغ ھای پشت تخت استفاده می کنید بهتر است ارتفاع  آن کوتاه باشد و همچنین اگر از تختخواب دو نفره استفاده می کنید بهتر است کلید قطع و وصل چراغ را به صورت جداگانه در دسترس هر یک تعبیه شود.

و چنانچه از چراغ های رو میزی استفاده می کنید نور آن را طوری تنظیم کنید که نور آن مستقیم به چشم شما برخورد نکند. برای همین منظور می توان از کلیدھای دﯾمر ﯾا ھمان تنظیم کنندھای نور در اتاق خواب کمک بگیرید.

اگر خانه شما طوری واقع شده است که نور خورشید به راحتی به داخل آن نفوذ پیدا می کند و به همین خاطر نور به صورت شما منعکس می شود بهترین راهکاری که می توان پیشنهاد داد این است که از پرده ھای حصیری ﯾا کرکره ای استفاده کنید تا این مشکل برطرف شود.

نورپردازی اتاق خواب کودکان

به طور معمول کودکان چراغ هایی که نقش های رنگی دارند را بیشتر می پسندند. این مدل چراغ برای آنها جذابیت زیادی دارد. اینجا را نیز می توانید از کلیدھای دﯾمر استفاده کنید. این کار باعث می شود کودکان احساس خواب آلودگی کنند و راحت تر و زودتر به خواب بروند.

اگر در اتاق کودکانتان تلوﯾزﯾون ﯾا کامپیوتر حضور دارد نباید در تاریکی از آنها استفاده کنند. چون نگاه به کامپیوتر و صفحه مانیتور در تاریکی بینایی آنها را تحت شعاع قرار می دهد. به همین خاطر بھتر است از ﯾک نور ملاﯾم استفاده کنید. استفاده از دﯾمر ﯾا کنترل کننده نور در اﯾن مورد نیز خوب است. ھمچنین از چراغ رومیزی ھم برای اﯾن کار استفاده کنید.

نور پردازی در ھال، حمام و آشپزخانه

در آشپزخانه ھای امروزی با ردﯾفی از کابینت ھا، اجاق و ﯾخچال جاسازی شده به موازات و در کنار دﯾوارھا، قسمت اعظم کار در آشپزخانه روی سطح کابینت ھا در کنار اجاق گاز ﯾا شیر آب و سینک ظرفشوﯾی انجام می شود که در اغلب آشپزخانه ھا ھمگی در کنار دﯾوار قرار دارند اما ھنوز چراغ ھای سقفی از وسط سقف آشپزخانه آوﯾزان ھستند؛ در نتیجه افراد اغلب پشت به منبع نور و در زﯾر ساﯾه خود مشغول به کار ھستند و ھنگام کار از نور کافی برخوردار نیستند. با توجه به تغییرات ساختار آشپزخانه ھای امروزی نسبت به گذشته، ما در بخش ھاﯾی از آشپزخانه که اغلب محل انجام کار محسوب می شود به نور کافی نیاز دارﯾم. مانند سطح روی اجاق گاز، سینک ظرفشوﯾی و سطوح روی کابینت ھا که برای آماده سازی وساﯾل آشپزی و مواد غذاﯾی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر نیاز به روشناﯾی در اﯾن اماکن، فضای کلی آشپزخانه نیز باﯾد از نور کافی برخوردار باشد. ھمچنین در بسیاری از آشپزخانه ھا بعضی از کابینت ھا با درھای شیشه ای و به صورت وﯾترﯾن ساخته شده اند تا از آنھا برای به نماﯾش گذاشتن ظروف زﯾبا و تزئینی استفاده شود. اﯾن کابینت ھا نیز نیاز به نورپردازی اخلی دارند. به اﯾن ترتیب ما نیاز به ﯾک مجموعه منابع د نوری دارﯾم که ھرﯾک به صورت جداگانه قابل کنترل باشند.

نور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانه ھاﯾی که دارای ﯾک ھواکش ﯾا ھود در بالای اجاق گاز ھستند به راحتی توسط چراغ ھواکش تامین می شود. اگر بالای اجاق گاز، ھواکش مجھز به چراغ وجود ندارد باﯾد ﯾک چراغ قابل تنظیم در بالای اجاق گاز نصب شود. ھمچنین بالای سینک ظرفشوﯾی نیز به ﯾک چراغ نیاز تا شب ھنگام نور کافی برای شست وشوی ظروف و مواد غذاﯾی را برای ما فراھم کند. ترجیحا ھر ﯾک از اﯾن چراغ ھا باﯾد دارای کلید کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرند.

چنانچه کابینت ھای زمینی عمیق باشند و نور محیط به اندازه کافی درون آنھا را روشن نکند برای دسترسی راحت به وساﯾل داخل اﯾن نوع کابینت ھا می توان چراغ ھای کوچکی در آنھا نصب کرد که با کلیدھای اتوماتیک کنترل شوند و با باز و بسته شدن در کابینت ھا روشن و خاموش شوند.

اگر از آشپزخانه برای صرف غذا نیز استفاده می کنید. نصب چراغ ھای سقفی که ارتفاعشان قابل تنظیم است درست در بالای میز غذاخوری اﯾده خوبی است. اﯾن چراغ ھا می توانند ھنگام صرف غذا روی میز را به خوبی روشن کنند و در مواقعی که از میز استفاده نمی شود فضای کلی آشپزخانه را روشناﯾی ببخشند. نورپردازی در فضای حمام و دستشوﯾی از اھمیت کمتری برخوردار است و به سادگی با نصب چراغ ھای سقفی قابل اجراست. در حمام و دستشوﯾی علاوه بر چراغ ھای سقفی که برای تامین روشناﯾی محیط مورد استفاده قرار می گیرند، نصب ﯾک چراغ دﯾواری در بالای آﯾنه نیز ضروری است اما توجه داشته باشید که برای اﯾن منظور از چراغ ھای فلوئورسنت استفاده نکنید زﯾرا نور اﯾن چراغ ھا موجب تغییر برخی از رنگ ھا شده و تصوﯾر شما را با رنگ ھای غیرواقعی در آﯾنه منعکس می کنند.

نورپردازی قسمت ھای مختلف خانه، ھال ورودی، راھروھا و راه پله ھا را نیز فراموش نکنید. اکن در ھر خانه ای باﯾد از نور فراوان برخوردار باشند اﯾن ام به خصوص راه پله ھا که در حفظ اﯾمنی و سلامتی خانواده و میھمانان اھمیت بسزاﯾی دارد. در اﯾنجا اﯾمنی مھم تر از زﯾباﯾی است و بھترﯾن روش نورپردازی روشن کردند مسیر حرکت و سطح روی پلکان با چراغ ھاﯾی است که به دﯾوار نصب می شوند و نور را به طرف پاﯾین می تابانند. استفاده از چراغ ھای دﯾواری کار تعوﯾض لامپ را نیز ساده تر می کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *