خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نحوه طراحی دکوراسیون اتاقهای کوچک!

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.33 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: محیط شما هر چه قدر هم که کوچک باشد باید فضایی شاد و پرنشاط باشد تا در آن احساس خوش آیندی داشته باشید. د ر اﯾن مطلب قصد داریم در مورد چند نکته شما را بیشتر آشنا کنیم.

نقش میز تحریر در ایجاد فضای دنج!

بهتر است میز تحرﯾر یا میزی که لب تاب و کامپیوترتان روی آن قرار گرفته، ﯾک میز سه گوش کوچک در زاوﯾه دو دﯾوار اتاق باشد. ولی اگر جای کافی برای ﯾک میز کامپیوتر د ارﯾد، لازم است آن را د ر زﯾر پنجره یا جایی که کمتر از آن استفاده می شود قرار داد.

در این فاصله می بایست میزی را انتخاب کنید که عرض و طول کمتری دارا باشد و از طرفی طبقات متعددی داشته باشد که برای قرار د ادن وساﯾل جانبی کامپیوتر بتوان استفاده کرد.

کمدھای دﯾواری که اغلب ارتفاع بلندی دارند معمولا فضای خوبی را در اختیار صاحب خانه قرار می دھند . برای بهره گیری بیشتر از اﯾن فضا می توان، داخل کمد را طبقه بندی کنید و در قسمت پائین سه کشو بسازید.

به این نکته توجه کنید که در اتاقهای کوچک می بایست از فضا به بهترین شکل ممکن استفاده کرد و با نصب جیب ھای پارچه ای ﯾا چند رشته طناب به موازات ھم بر روی سطح داخلی کمد حداکثر استفاده از فضای داخل کمد کرد.

همچنین برای تامین فضای کافی نشستن با دوستان یا اعضای خانواده می توان از صند لی ھای تاشوی کوچک استفاده کرد. به همین خاطر صندلی ها را در مواقعی که لازم نیست می توان در گوشه ای از اتاق جمع کرد و در گوشه ای از اتاق آن را قرار دهید.

د ر یک فضای کوچک دو مقوله پیش از هر چیزی ارجحیت دارد و تقریبا باﯾد د ر تمام مراحل د کوراسیون اتاق آن را در نظر گرفت:

استفاده بھینه از تمام فضای موجود

بزرگ نمایی و القای حس فضای بیشتر به طرف مقابل

تاثیر رنگ و نور در فضای اتاق کوچک!

به طور مشخص رنگ ھای روشن، رنگ ھای خنثی و ﯾا رنگ ھای طبیعی، بھترﯾن گزینه برای اتاق ھای بسیار کوچک است. ولی اگر اتاق شما کوچک نباشد، می توان تنوع رنگی بیشتری به کار برد. اگرچه ھمواره رنگ ھای ملاﯾم وآرامش بخش برای اتاق خواب ھا پیشنهاد می شود ولی اتاق خواب چون یک فضا و محیط خصوصی است می بایست باب سلیقه صاحب آن رنگ شود.

البته نباید فراموش کرد که آگاهی از اصول رنگ شما را در انتخاب ریک رنگ مفید که از نظر روانی و زیبایی تاثیرگذار باشد خالی از لطف نیست. مثلا رنگ ھای سرد مانند آبی و سبز، از جمله رنگ ھایی ھستند که سطوح را عقب تر از آنچه که هست به بیننده نشان می دهند. به همین خاطر فضاھای کوچک را بزرگتر می کنند.

 در حالی که رنگ ھای گرم که اصطلاحا به رنگ ھای پیش رونده اطلاق داده می شود عکس این قضیه را نشان می دهند. و فضا را کوچکتر نشان می دهند.

اکثر جوانان به رنگ ھای پرانرژی و زنده تمایل دارند. ولی بهتر است که برای طراحی رنگ در ﯾک اتاق کوچک از اﯾن رنگ ھا در سطوح کوچک و به عنوان آکسان استفاده کنید.

می توانید از د ﯾوارھای روشن اتاق به عنوان بومی سفید برای معرفی سطوح رنگی کوچکتر با رنگ ھای درخشان و مورد  علاقه تان خود کمک بگیرید.

ممکن است دﯾوارھای سفید ﯾا کرم روشن برای جوانان تا حدودی کسل کننده به نظر برسد، ولی اﯾن امتیاز را دارد که به ما امکان می دھد ھر چند وقت یکبار بدون هیچ نگرانی  آن را عوض کنید.

در پایان باید گفت برای بزرگنمایی اتاق ھای کوچک بھتر است درھا و پنجره را نیز به رنگ دﯾوار رنگ آمیزی کرده تا یک هماهنگی ایجاد شود. همچنین تاثیر پرده و آﯾنه ھا را در بزرگنمایی خانه فراموش نکنید. حضور یک آینه قدی می تواند بازتاب نور و بازتاب محیط را بیشتر نشان دهد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *