WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.23 (1)

نحوه دکوراسیون در فضاهای کوچک

طراحی دکوراسیون رامسین: شاید گاهی این سوال برای شما هم به وجود آمده باشد که چگونه دکوراتورھای حرفه ای از فضاھاﯾی محدود، به بھترﯾن شکل استفاده می کنند! و مهمتر اینکه به بیننده تصور را القاء می کنند که فضا، از آنچه آنھا می بینند بزرگتر است.

رنگھای سفید، خنثی ﯾا کم ماﯾه نور را به بھترﯾن وجھی منعکس می کنند و از لحاظ بصری دﯾوارھا را به عقب میرانند.

 بھترﯾن حالت، استفاده از رنگ روشن به طور غالب، ھمراه با رﯾزه کارﯾھاﯾی از رنگھای تیره است تا با اﯾجاد تضاد، فضا را دلنشین تر کرده و از حالت ﯾکنواخت خارج کند.

نور فراوان طبیعی به خصوص برای اتاقھایی که با ساﯾه روشنھای عمیق تری تزﯾین شده اند بسیار ضروری است. بگذارﯾد نور خورشید تا حد امکان در اتاق بتابد. مبلمان و لوازم کم رنگ نسبت به انواع مشابه آن با رنگ تیره، سبکتر به نظر می رسند.

درست است که مبلمان و لوازم کوچک جای کمتری اشغال میکنند، اما اگر بخواھید به اﯾن دلیل تعداد بیشتری از آنھا را در اتاق کوچکی جا دھید، اتاق شلوغ و مانند انبار و از ھمه مھمتر کوچک به نظر میرسد. بھتر است که از لوازم بزرگ و راحت استفاده کنید که ھمانقدر جا اشغال میکند، اما به دلیل تعداد کمتر آن، اتاق خلوت و بزرگ به نظر میرسد.

استفاده از طرحھا و رنگھای شلوغ و غالب در اتاقھای کوچک، باﯾد با احتیاط و مقتصدانه انجام شود. به جای انتخاب رومبلی ھای پر رنگ با طرحھای درشت، از پارچه مورد علاقه خود کوسنھایی کوچک و رنگین تھیه کنید تا ھم به فضا رنگ ببخشد و ھم جای زﯾادی اشغال نکند. میله پرده را از حد پنجره بالاتر نصب کنید. به اﯾن ترتیب سقف بلندتر به نظر میرسد.

گیره مخصوص بستن پرده را با فاصله بیشتری از کنار پنجره قرار دھید تا ھنگام کنار زدن پرده شیشه ھا نماﯾان شده و نور بیشتری به داخل وارد شود.

تابلوھا را در وسط دﯾوار نصب نکنید. درحالی که نصب تابلو در جاﯾی خارج از مرکز، چشم بیننده را به تصوﯾر جلب میکند. ترکیبی از دو تابلو به صورت عمودی نیز، توجه را به ارتفاع اتاق جلب کرده و حسی از بلندی سقف به بیننده القا می کند.

تابلوھا و طرحھای شلوغ را به حداقل برسانید. در صورتی که تصوﯾری پر رنگ و شلوغ را به دﯾوار نصب میکنید، براﯾش حاشیه ای عرﯾض و سفید و قابی بارﯾک در نظر بگیرﯾد تا اﯾن طرح شلوغ در کادری آرام بسته شود.

آﯾنه ھا فضا را گسترش میدھند. اﯾن کار با منعکس کردن تصوﯾر مقابل و افزودن به میزان نور انجام می شود. اگر آشپزخانه ای بارﯾک و کوچک دارﯾد، نصب ﯾک آﯾنه بزرگ در انتھای آن، عمق بیشتری به آن می دھد. گذاشتن آﯾنه در پشت قفسه ھای وﯾترﯾن و کتابخانه نیز چنین تاثیری خواھد داشت.

انتخاب کفپوش ﯾکنواخت ارتباط میان اتاقھا را حفظ می کند و خانه ای کوچک را، به صورتی فضایی ﯾکنواخت و بزرگ مینماﯾاند. انتخاب پارکت ﯾا سرامیک ﯾک دست ﯾا استفاده از قالیچه ھای کوچک و ھم رنگ در بخشھای اتصال اتاقھا به ﯾکدﯾگر، نگاه بیننده را به دنبال خود می کشد و فضایی بزرگتر برای او اﯾجاد میکند.

تنوع جنس مواد را کم کنید. تا حد امکان در زمان انتخاب بخشھای ثابت خانه مانند کابینت، روکش پیشخوان، قاب پنجره ھا و موارد مختلف دﯾگر، از جنس ﯾا طرح و رنگ کمتری استفاده کنید. برای مثال آشپزخانه خود را با کابینت فلزی با درب چوبی، پنجره آلومینیومی و پیشخوان سنگی تزئین نکنید. در صورت ناچاری، سعی کنید جنسھای مختلفی که به کار میبرﯾد از نظر رنگ ھماھنگ و ﯾک دست باشند.

دربھای داخلی اضافه را بردارﯾد ﯾا از دربھای شیشه و چوب استفاده کنید. اﯾن کار مسیر را باز می گذارد و نور را از اتاقھای نورگیر به اتاقھای ﯾد ر دﯾگر میرساند و محیط را بزرگتر نشان میدھد.

برای مخفی کردن جعبه ھا، چمدانھا و سبدھا در زﯾر تخت ﯾا میز، از روتختی دامن دار ﯾا رومیزی بلند استفاده کنید.

خرده رﯾزھای کوچک را در سبدھا ﯾا ظروف زﯾبای چینی قرار دھید تا ھم در دسترس باشند و ھم فضا را شلوغ نکرده و زﯾبا ھم باشند.

کشوھای ساده در زﯾر میز ناھارخوری، در کنجھای بی استفاده و مانند آن بسیار مفید ھستند و خرده رﯾزھاﯾی از قبیل دستمال سفره، نامه، کارد و چنگال میوه خوری و مانند آن را در خود جای میدھد.

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *