خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نحوه دکوراسیون داخلی با هزینه کم

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.22 (3)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: خیلی از ما تمایل داریم تغییراتی در دکوراسیون منزل خود به وجود بیاوریم و ﯾا دست کم تغییراتی در زﯾباتر شدن فضای منزل اﯾجاد کنیم. اما در این میان با هزینه های هنگفتی مواجه می شویم که همین امر باعث می شود از این فکر منصرف شویم.

حال آنکه تغییر دکوراسیون لزوماً نیاز به خرﯾد لوازم و وساﯾل جدﯾد، لوکس و گرانقیمت ندارد و در خیلی از موارد می توان تنھا با اﯾجاد ھارمونی جدﯾد و بسیار جذاب تر از قبل در آن آفرﯾد. در حقیقت اﯾجاد زﯾبایی در دکوراسیون ﯾک خانه نیازمند خرﯾد مبلمان نفیس و لوازم دکوراسیونی لوکس نیست، بلکه کافی است با به وجود آوردن ھماھنگی میان لوازم موجود و احیاناً حذف ﯾا افزودن برخی از جزئیات و لوازم ساده ا ا متناسب با بقیه اجزا نماﯾی چشم نواز به اتاق بدھیم.

م تغییر دادن رنگ دﯾوارھا که بزرگترﯾن اﯾجاد ھماھنگی گاه با حذف بعضی از وساﯾل و گاه تنھا با تغییر دادن رنگ لوازم حاضر امکان پذﯾر است. مثلا سطوح ﯾک اتاق را تشکیل می دھند خود به تنھایی تاثیر بسزاﯾی در نمای آن دارد.

یک دکوراتور بیش از ھر چیز اتاق را با استفاده از تکنیک پتینه و دکوپاژ تغییراتی چشمگیر به وجود می آورد. ه طور نمونه، ﯾک دراور در کنار پنجره که از سطح روی آن برای به نماﯾش گذاشتن ظروف تزئینی و استفاده از شاخه ھای گل زرد رنگ طبیعی و ھمچنین شاخه ھای بید در گوشه و کنار اتاق نیز بر زﯾباﯾی آن افضا خواهد افزود.

ھنگامی که ﯾک پالت رنگی خاص را برای دکوراسیون اتاقی انتخاب می کنید، با در نظر گرفتن وساﯾلی که در ساﯾر اتاق ھای خانه و حتی در انباری منزل دارﯾد، ممکن است وساﯾلی متناسب با اﯾن پالت رنگی بیابید و آنھا را به اتاق مورد نظر انتقال دھید تا ھم به عنوان زﯾنت آن اتاق مورد استفاده قرار گیرند و ھم خود در بستری مناسب زﯾباتر جلوه کنند.

پرده سبز زﯾتونی پنجره دوختی بسیار ساده دارد. توانایی کار با چرخ خیاطی تنھا مھارت لازم برای دوختن چنین پرده ھایی است. سپس پرده ھای حرﯾر رویی به سادگی گره زده شده اند که خود به مدلی برای پرده تبدﯾل شده است. با استفاده از چند کوسن به رنگ ھای سبز ھمرنگ با پرده حرﯾر و روکش کاناپه چمنی رابطه لازم میان آنھا اﯾجاد شده است. در مواردی که ماﯾلید در صرف ھزﯾنه ھا صرفه جویی کنید حتی ممکن است پارچه ھای ساده سفیدی که در منزل دارﯾد را برای ھماھنگی با دکوراسیون جدﯾد رنگ کنید و اﯾن کار به راحتی با رنگ ھای پارچه امکان پذﯾر است، حتی ممکن است پرده سفید قبلی پنجره را با رنگ مورد نظر رنگ کرده و دوباره مورد استفاده قرار داد.

در آخر با افزودن ظراﯾفی از قبیل ظروف شیشه ای سبزرنگ در اشکال و پرده ھای رنگی متفاوت به تنوع و در عین حال ھماھنگی فضا افزوده شده است. با بستن شاخه ھای خشک بید به دور پاﯾه آباژورھا و چسباندن گلبرگ ھای خشک به دور لبه کلاھک آنھا آباژورھا نماﯾی منحصر به فرد و ھمچنین جدﯾد ﯾافته اند و بدون صرف ھزﯾنه بیشتر برای خرﯾد آباژورھای جدﯾد با دکوراسیون ھماھنگ شده اند. چنان که ملاحظه می کنید بسیاری از تغییرات اﯾجاد شده در دکوراسیون اﯾن اتاق و ﯾا تقرﯾباً تمام آنھا توسط صاحب خانه قابل اجرا و با صرف ھزﯾنه ای محدود و در اندک زمان امکان پذﯾر ھستند. شما نیز می توانید با ھمین روش تغییراتی مشابه را در منزلتان اﯾجاد کنید و از نتاﯾج نشاط آور تغییر دکوراسیون بھره مند شوﯾد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *