خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نحوه تعویض روکش صندلی و مبلمان

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (3)

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: با عوض کردن روکش صندلی ھا فضای دکوراسیون داخلی نمای جدیدی به خود می گیرد. برای چنین امری حتما نیاز نیست که تبحری در زمینه طراحی دکوراسیون داخلی داشته باشید. شما تنها با یکسری وسایل ابتدایی می توانید به این امر اهتمام ببخشید.

به طور معمول تعوﯾض روکش مبلمانی که تشک شان در کلاف چوبی نشیمن جا می افتند و متحرک ھستند بسیار ساده است. در واقع اﯾن پروژه به وساﯾل و لوازم محدود و زمان اندکی نیاز خواهد داشت. معمولا برای این منظورقبل از ھر چیز نیاز است پارچه ای از جنس مناسب با طرح و رنگ متناسب با دکوراسیون فضا انتخاب نمایید. چنانچه قصد دارﯾد پارچه قدﯾمی و کهنه صندلی ھا را نو کنید، پارچه ای با رنگ و طرح روکش قبلی انتخاب نمایید.

ولی اگر ماﯾل هستید دکوراسیون اتاق را تغییر دھید ﯾا نمایی کاملا متفاوت به صندلی ھا ببخشید، بهتر است پارچه ای با طرح و رنگ متفاوت و متضاد با پارچه قبلی برگزینید. به طور مثال اگر پارچه فعلی با رنگ ھای خنثی و ملایم است پارچه ای گلدار با رنگ تند و شاد جدﯾد تھیه کنید.

جدا از طرح و رنگ پارچه می بایست به جنس آن نیز توجه کنید. حتما پارچه ای انتخاب کنید که نه نازک و سبک و نه خیلی ضخیم و سنگین باشد. پارچه ای با ضخامت و وزن متوسط مناسب است که در برابر استفاده روزمره از صندلی دوام داشته باشد.

برای این منظور بهتر است پارچه ھای رﯾزبافت را برای اﯾن منظور تهیه و استفاده کنید. چون پارچه ھاﯾی که بافت درشت تری دارند زودتر فرسوده شده و ظاهر اصلی خود را از دست می دهند.

برای محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز عرض و طول تشک نشیمن را اندازه تشک صندلی بسیار ضخیم و مرتفع باشد باﯾد اندازه ضخامت ٢٠بگیرﯾد و به ھر ﯾک از آنھا  سانتی متر اضافه کنید. اگر اسفنج  آن را نیز به اﯾن در وسط نشیمن قرار بگیرد میزانً اندازه ھا بیفزاﯾید. ضمن آنکه چنانچه پارچه شما طرح ھای درشت و مشخصی داشته باشد که لازم باشد مثلا اتلاف پارچه بیشتر می شود و باﯾد نسبت به پارچه ھای ساده ﯾا طرح ھاﯾی مانند راه راه و چھارخانه مقدار بیشتری پارچه تھیه کنید.

 

 

در وهله نخست ابتدا قطعات پارچه را مطابق روشی که گفته شد اندازه بگیرید. سپس تشک را از صندلی جدا نمایید. اگر تمایل دارید روکش قبلی را سوا کنید، منگنه ھایی که آن را به تخته زﯾر تشک وصل کرده اند بکشید. در اﯾن مرحله اگر اسفنج تشک ھا نیز فرسوده شده و حالت و فرم خود را از دست داده اند لازم است اسفنج ھا را نیز عوض کنید. اما چنانچه اسفنج ھا سالم باشند ﯾک قطعه پارچه را طوری که روی اصلی آن بر روی زمین و پشت آن به طرف ما قرار بگیرد روی زمین بگذارﯾد. ھر ﯾک از تشک ھا را به پشت برگردانید و بر روی ﯾکی از قطعات پارچه برﯾده شده آماده بگذارﯾد.

این نکته را فراموش نکنید که اگر طرح پارچه شما طوری است که طرح به صورت خاصی روی تشک قرار گیرد آن را تنظیم نمایید.

زمان نصب، پارچه را خوب بکشید تا روی روکش کاملا در گوشه ھای نشیمن ﯾک برش مورب کوچک روی پارچه اﯾجاد شود و آن را به صورت دو پیلی کوچک در جای خود با میخ ﯾا منگنه نصب کنید در صورتی که ماﯾل باشید کار تمیزتر باشد می توانید پارچه ساده و ارزان قیمتی مثل متقال نیز برای زﯾر تشک ھا تھیه کنید و آن را در اندازه حدود دو سانتی متر بزرگتر از ابعاد تشک نشیمن جدا کنید و بعد تشک آن را در زﯾر تشک قرار داده حدود ﯾک سانتی متر از ھر طرف به زﯾر تا کنید و با میخ ﯾا منگنه در جای خود نصب کنید. با این کار زﯾر تشک ھا ھم تمیز و مرتب می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *