خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

میز سطح کار در آشپزخانه

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.23 (2)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: وجود سطحی به عنوان سطح کار در آشپزخانه برای انجام مراحل آماده سازی مواد جھت پخت غذا، از جمله امکانات لازم و ضروری ﯾک آشپزخانه  در اغلب خانه ھا سطح روی کابینت ھا، میز غذاخوری است که البته معمولا ﯾا سطح پیشخوان آشپزخانه اﯾن نقش را اﯾفا می کند.

ولی با توجه به کاھش وسعت فضای آشپزخانه ھای جدﯾد، نه تنھا قراردادن میزی مجزا در اغلب آنھا امکان پذﯾر نیست بلکه پس از جاسازی لوازم اصلی شامل ﯾخچال و فرﯾزر، اجاق گاز و سینک، حتی ممکن است جای کافی برای اختصاص به کابینت اضافی نیز وجود نداشته باشد.

در چنین شراﯾطی راھکار جاﯾگزﯾن دﯾگری نیز برای اﯾن منظور وجود دارد که ﯾکی از راحت ترﯾن آنھا، نصب طبقه ای بر روی دﯾوار آشپزخانه است. البته شرط استفاده از اﯾن راھکار، وجود دﯾوار خالی و بدون کابینت است که به علت کمبود فضای خالی کافی در مقابل آن، دﯾوار مورد نظر برای نصب کابینتی ثابت، مناسب نبوده و بی مصرف باقی مانده است.

بنابراﯾن شما می توانید با نصب طبقه ای تاشو، ھم سطح کاری مناسب فراھم کرده و ھم میزی برای صرف صبحانه دونفره اﯾجاد کنید. راھکار دﯾگر کاربرد میزھای متحرک است که حتی در شراﯾطی می تواند به عنوان کابینتی متحرک نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پس ﯾا میزی ساده با فرم ابتداﯾی به شکل مستطیل با چھار پاﯾه بلند چرخ دار و با اندازه ای متناسب با فضای آشپزخانه تان بسازﯾد ﯾا سفارش ساخت آن را به ﯾک نجار بدھید. در ضمن در فرم پیشنھادی طبقه ﯾا طبقاتی نیز در فاصله میان پاﯾه ھا تا سطح روی میز در نظر بگیرﯾد. اﯾن طبقات می توانند برای قرار دادن لوازم داخل کابینتی بسیار کاربرد داشته باشند.

اگر قصد دارﯾد که ساخت چنین میزی را به ﯾک نجار حرفه ای سفارش دھید توجه داشته باشید که دﯾواره دار بودن سه وجه محیطی اﯾن میز و ھمچنین تعبیه دری برای دسترسی به فضای داخل آن ﯾا ترکیب در و کشو، درست مانند سیستم ﯾک کابینت، می تواند کاربرد آن را افزاﯾش دھد.

حال اگر با وجود تجھیزات ابتداﯾی نجاری، ساخت اﯾن میز را با استفاده از نئوپان و پاﯾه ھای چوبی خودتان برعھده گرفته اﯾد، ھمان فرم ساده نیز کارآﯾی لازم را خواھد داشت. فقط کافی است به لحاظ پوشش رنگی با پالت رنگی به کار رفته در آشپزخانه ھماھنگ باشد.

اگر میز طبقاتی متحرک را خودتان ساخته اﯾد ولی ھمچنان بر ناپیدا بودن فضای داخل آن برای قرار دادن لوازم اضافی داخل کابینتی اصرار می ورزﯾد، می توانید با به کارگیری اندکی ذوق و سلیقه چند تکه پارچه را به شکل پرده در اطر یز نصب کنید. البته در اﯾنجا اﯾن ابتکار و نوآوری شما اف م است که می تواند میزی متفاوت، زﯾبا و کاربردی فراھم کند.

با توجه به اﯾنکه امروزه میزھای متحرک آماده کشودار در بازار موجود است، در صورتی که انجام ھیچ ﯾک از موارد فوق براﯾتان امکان پذﯾر نیست از میزھای آماده که در اندازه ھای مختلف عرضه می شود، استفاده کنید.

مزﯾت مھم و اصلی ھمه میزھای فوق چه دست ساز و چه سفارشی ﯾا آماده، متحرک بودن آنھا است. به اﯾن ترتیب شما می توانید بدون اشغال مکانی مشخص در آشپزخانه، آن را به راحتی جابه جا کرده و ھمزمان با برآورده کردن نیاز به وجود سطح کار، جاﯾی برای لوازم اضافی و ھمچنین سطحی برای صرف وعده ای غذا بر روی آن نیز داشته باشید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *