خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

مهمترین عناصر دکوراسیون داخلی چیست؟

۵٫۶

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: به طور کلی آگاهی در زمینه ای قصد داریم به آن ورود کنیم کمک می کند که بهترین نتیجه را داشته باشیم.

 

تاثیر رنگ ھا درفضای خانه

 

در این مطلب سعی کرده ایم تاثیر رنگ در فضا را بیشتر برای شما تشریح کنیم و ببینیم را تا چه حد می تواند بر فضای خانه تاثیر بگذارد. کما اینکه ما در مطالب قبل تر نیز به این موضوع پرداخته ایم.

در واقع رنگ ھا در دو بستر حضور دارند:

نخست پوشش ھای اصلی فضاھا از جمله دیوارھا، کف ھا، سقف ھا و درھا.

و دوم لوازم دکوراسیون شامل مبلمان، پرده ھا، فرش و غیره.

از لحاظ نقش دکوراسیون در محیط، پوشش ھای فضا از اھمیت بیشتری برخوردار هستند زیرا نسبت به لوازم دکوراسیونی ثابت تر بوده و به گونه ای نقش پس زمینه را برای آن لوازم اجرا خواهند کرد.

در میان این پوشش ھا، دیوارھا به جھت وسعت حضورشان در فضا، جایگاه ویژه ای داشته و میزان تاثیر گذاری آنها بر دیگر لوازم دکوراسیونی بسیار جلوه خواهد کرد.  جدا از موضوع تاثیر روی دیگر لوازم محیط، دیوارھا و رنگ انتخابشان در تغییر وسعت و نور فضا نیز تاثیر گذار هستند.

 

رنگ ھای خنثی و رنگ سفید

حتما شما هم اطلاعاتی در مور رنگ شناسی دارید. برای مثال سفید سمبل خلوص، پاکی، آرامش و صلح است. رنگ سفید، طرف مقابل را به  آرامش، صفا و صلح دعوت می کند.

سفید با همه این نکات ارزشمندش، یکی از کاربردی ترین رنگ ھا در طراحی دکوراسیونی یک محیط است. و یکی از دلایل این موضوع سازگاری و ترکیب آن با تمام رنگ هاست.

به کار بردن رنگ سفید در محیط برای پوشش ھای اصلی، می تواند فضا را روشن تر و بزرگ تر جلوه دهد.

به همین خاطر برای فضاھای کوچک و کم نور انتخاب بسیار مناسبی است. سفید خالص ھنگامی که با نور طبیعی نور پردازی می شود، یک رنگ گرم را به وجود می آورد اما در زیر نورھای مصنوعی به نظر سرد می آید.

به همین دلیل با اضافه کردن نورھای زرد، قرمز و قھوه ای در کنار نور مصنوعی مانند فلورسنت و یا افزودن لوازمی به یک و یا چند رنگ یاد شده در محیط تغییر می کند. این رنگ ھا از کیفیت سفید نمی کاھند بلکه آن را گرم تر می کنند. رنگ سفید برای فضاھایی با عناصر معماری قدیمی بسیار مناسب است. برای حفظ آرامش فضایی با سطوح سفید می توان از لوازمی با رنگ ھای خنثی و بافت ھای طبیعی مانند چوب استفاده کرد و برای ایجاد تضادھای ظریف و زیبا، تعدادی رنگ ھای دراماتیک نیز به این ترکیب افزود.

 

در واقع رنگ ھای خنثی، رنگ ھایی ھستند که بیش از حد سفید بوده ولی به ھیچ یک از رنگ ھای اولیه و ثانویه شبیه نیست!

با این وصف، رنگ ھای کم مایه مانند صورتی کمرنگ یا آبی آسمانی جزو رنگ ھای خنثی به حساب می آیند. از طرفی رنگ کرم یکی از رنگ ھای خنثی به شمار می آید. همین موضوع در مورد رنگ خاکستری روشن که از مشکی ایجاد شده می تواند صدق داشته باشد.

رنگ ھای خنثی در بسیاری از مواد طبیعی مانند سنگ ھا، خاک، زمین، چوب، حصیر، شن و امثال اینھا و یا در برخی از موارد مصنوعی مانند فلز، شیشه، سیمان و غیره دیده می شوند. رنگ ھای خنثی در دنیای دکوراسیون از اھمیت زیادی برخوردار بوده و کاربردی ھستند.

خنثی بودن آنھا بدین معناست که می توانید به راحتی در کنار ھر رنگ دیگری بدون احتمال وجود از دست رفتن زیبایی ھای ھر یک به خصوص رنگ ھا، ترکیبی مناسب در فضا به وجود آورید.

با پوشش دیوار به یکی از این رنگ ها می توان پس زمینه بسیار خوبی برای نصب تابلو، پرده ھا و به طور کلی دیوار کوب ھا فراهم نمود.

اگر فضا به قدری از لوازم دکوراسیونی پر شده باشد که احساس آرامش را بر ھم ریزند، یکی از راه ھای ایجاد تعادل در محیط با حفظ ھمان وسایل، رنگ آمیزی سطوح اصلی یا تعویض پوشش ھای ثانویه مانند رو مبلی، پرده و غیره به یکی از رنگ ھای خنثی است.

 

ھنگامی که قصد دارید قسمتی از فضا مانند یک دیوار، در، پنجره و یا حتی خرده ریزھایی مانند دستگیره، چوب پرده و به طور کلی ھر وسیله ای که در محیط وجود دارد به محض ورود بیننده به داخل، نظر او را جلب نکند، آنھا را به یکی از رنگ ھای خنثی رنگ آمیزی کرده و یا رنگ خنثی را در انتخاب آنھا در نظر بگیرید.

از این خاصیت رنگ ھای خنثی برای رفع عیوب معماری و شکستگی ھا و فرو رفتگی ھا می توان بھره زیادی کسب کرد. به عنوان مثال با رنگ آمیزی بخشی از فضا که دارای مشکل ساختاری است و شما نمی خواھید فوری مورد توجه بیننده قرار بگیرد، توسط یکی از رنگ ھای خنثی به راحتی می توانید آن را در نظر اول بپوشانید. به کارگیری رنگ ھای خنثی در محیط نیز با اھداف گوناگون دکوراسیونی صورت می گیرد. نصب تابلویی به رنگ زرد، با خاصیت گرم در فضایی که اغلب پوشش ھا و لوازم دکوراسیونی آن از رنگ ھای خنثی انتخاب شده است، می تواند دارای دو ھدف باشد:

توجه بیننده به اثر ھنری تابلو که در اینجا با نورپردازی این تاکید را بیشتر کرده است.

٢ (تغییر فضای یکنواختی با عنصری با رنگ آمیزی گرم تر و انرژی دار تر. رنگ ھای خنثی در پرده ھای مختلف از روشن تا تیره وجود دارند و به لحاظ سبک جزو ترکیبات رنگی مورد استفاده در سبک کmسیک ھستند. به عنوان نمونه اگر طراح داخلی به لزوم جلوه دادن فرورفتگی در کنار پنجره و پله تاکید داشت به طور قطع یک و یا ترکیبی از چند رنگ گرم را در کنار رنگ ھای ملایم و خنثی به کار می برد تا به این ترتیب نظر ھر بیننده در حال عبور از آن محیط را به خود جلب کند. ولی اکنون با انتخاب اغلب پوشش ھای محیط به رنگ ھای خنثی مقصودی برعکس داشته و ممکن است ھنگامی که فردی از پایین به با آمده و یا از پله ھا به طبقه پایین می رود حتی این فضا را نادیده بگذرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *