مزایای استفاده از طرح ھای استنسیل در دکوراسیون خانه!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین:  از جمله راهکارهای بسیار ساده و به صرفه برای تزئین دﯾوارھای منزل استفاده از طرح ھای استنسیل است!  با اﯾن اقدام نه تنھا دﯾوارھا بلکه سطوح دﯾگری مانند درھای ورودی، کمدھای دﯾواری، کابینت ھای آشپزخانه، کاشی ھای حمام و دستشویی، کف ھای چوبی، حتی میزھا و برخی از اشیای منزل را هم می توان آراسته نمود.

در حال حاضر طرح ھای استنسیل متنوعی به صورت آماده می توان در فروشگاههای وجود دارد که با مراجعه به آنها می توانید تهیه کنید. و اگر به طرح مورد پسند خود را در میان استنسیل ھای آماده برنخوردید ﯾا طرح خاصی را در نظر دارید می توانید به وسیله ﯾک کاتر تیز و ﯾک قطعه طلق استنسیل آن را بسازﯾد.

توجه کنید: ﯾک کاتر تیز، ﯾک قطعه طلق روغنی، ﯾک قطعه کاغذ کاربنی و مقداری کاغذ الگوی شفاف نیاز دارﯾد!

در ابتدای امر طرح خود را را روی کاغذ الگو کپی کرده و سپس آن را روی طلق قرار دهید و کاغذ کاربنی را در میان طلق و کاغذ الگو بگذارﯾد.

سعی کنید گوشه ھای کاغذ الگوی حامل طرح را با چسب نواری روی طلق به هم بچسبانید تا ھنگام انتقال طرح جابه جا نشود. با کشیدن ﯾک مداد ﯾا خودکار روی خطوط، طرح آن را به طلق منتقل نمایید. طرح ھایی که برای استنسیل در نظر دارید باﯾد به شکلی باشند که ھمیشه فاصله کافی در میان قسمت ھای برﯾده شده استنسیل داشته باشند.

پس از انتقال طرح روی طلق با استفاده از کاتر با دقت قسمت ھایی از طرح باﯾد رنگ زده شوند را برﯾده و از صفحه طلق جدا کنید.

قسمت ھای ظرﯾف تر طرح را بریده و روی قسمت ھای بزرگتر طرح که باﯾد برﯾده شوند کار کنید، در گوشه ھا و زواﯾای طرح به جای چرخاندن کاتر، طلق را بچرخانید و دقت کنید بین قسمت هایی که خالی می کنید برﯾده نشوند. چنانچه طرح مورد پسند شما از چند رنگ درست شده، برای ھر ﯾک از رنگ ھا ﯾک استنسیل جداگانه آماده کنید.

توجه کنید که به تعداد رنگ ھای به کار رفته در طرح خود صفحات طلق داشته باشید و طرح مورد نظر را بر روی آنھا منتقل کنید سپس در ھر ﯾک فقط بخش ھایی که با ﯾک رنگ خاص رنگ آمیزی می شوند را برﯾده و جدا کنید. ابتدا ﯾکی از بخش ھای طرح را که با ﯾک رنگ، رنگ آمیزی خواهد شد روی دﯾوار استنسیل کرده و پس از خشک شدن آن با طلق دﯾگر بخش ھای بعدی طرح را با رنگ دوم رنگ کنید و به ھمین ترتیب ادامه دھید تا طرح کامل شود و تمام رنگ ھای آن روی دﯾوار منتقل شده باشد.

برای اجرای ﯾک حاشیه از طرح ھای استنسیل روی دﯾوار پس از آماده شدن طلق ابتدا جای مورد نظر برای اجرای طرح را روی دﯾوار مشخص و صاف و افقی و موازی با خطوط اتصال دﯾوارھا با سقف و زمین باشد. از ﯾک گوشه دﯾوار شروع کنید و ًعلامت گذاری کنید تا حاشیه در ﯾک خط کاملا با استفاده از چسب ھای نواری کاغذی که به رنگ زمینه دﯾوار آسیب نمی رسانند طلق را در امتداد مسیر علامت گذاری شده روی دﯾوار بچسبانید.

بھترﯾن و مناسب ترﯾن رنگ برای استنسیل، رنگ ھای لاتکس ھستند. مقداری از رنگ را در ﯾک بشقاب کوچک برﯾزﯾد و سپس سر قلم موی استنسیل را که قلمی با سر گرد و مدور است در رنگ فرو ببرﯾد. ابتدا با قلم مو چند ضربه روی ﯾک قطعه کاغذ باطله بزنید تا رنگ اضافی قلم گرفته شود و سپس با قلم مو قسمت ھای خالی شده در طلق را رنگ کنید.

پس از رنگ کردن تمام بخش های خالی شده طلق، آن را با دقت و به آرامی از دﯾوار جدا سازید. سپس دو طرف طلق را با ﯾک قطعه دستمال پارچه ای تمیز کنید تا رنگ ھای اضافی که روی طلق مانده تمیز شوند و بعد دوباره آن را در امتداد قسمت ھای رنگ شده به دﯾوار بچسبانید و به ھمین روش بخش ھای خالی شده طلق را رنگ آمیزی نمایید.

حاشیه ھای استنسیل را می توانید در قسمت ھای مختلفی از دﯾوار اجرا کنید؛ در قسمت بالای دﯾوار بلافاصله زﯾر محل تلاقی دﯾوار با سقف ﯾک سوم ارتفاع دﯾوار ﯾا در قسمت پاﯾین دﯾوار بلافا ٣٠حدود  سانتی متر پاﯾین تر از سقف در وسط صله قبل از محل تلاقی دﯾوار با زمین. ھمچنین از اﯾن حاشیه ھا برای تزئین دور شومینه و قاب پنجره ھا و درھا نیز می توان سود برد.

در پایان باید بگوییم که برای تزئین درھا، کابینت ھا و مبلمان چوبی با طرح ھای استنسیل روش کار مانند همان اجرای استنسیل روی دﯾوار است و هیچ فرقی نمی کند. ولی به جای رنگ ھای لاتکس تمیزتر و از رنگ ھای آکرﯾلیک استفاده می شود. برای تسریع کار می توانید از رنگ ھای اسپری نیز کمک بگیرید. ولی  با استفاده از قلم مو نتیجه بهتری خواهد داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا