خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

مدیریت فضای خانه و بهینه کردن آن!

WhatsApp-Image-2020-06-08-at-23.32.55-1

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: در بیشتر خانه ها جدا از فضاھای معمولی مانند کابینت ھای آشپزخانه و کمدھای دﯾواری، فضاھای دیگر نیز وجود دارد که بدون آنکه نمای اصلی خانه به هم بخورد می توان وسایلی مختلفی را در آن جای داد.

 اﯾجاد یک فضای مناسب برای حفظ و نگھداری یا جای دادن وساﯾل مختلف اگر با برنامه رﯾزی صحیح و حساب شده انجام شود به غیر از بھینه سازی فضا می تواند جنبه تزئینی هم داشته باشد.

 بهینه کردن فضای آشپزخانه یک امر لازم و واجب است و شاید یکی از اقداماتی است که ذهن خانم های خانه دار را درگیر خود می کند. در  شرکت طراحی دکوراسیون رامسین بیشترین پیغام هایی که از مشتریان و علاقه مندان دکوراسیون دریافت می کنیم نسبت به بهینه سازی فضای آشپزخانه است و طبق یک نظر سنجی که از دیگر همکاران دریافت کردیم، اهمیت بهینه کردن این فضا برای صاحبان خانه بسیار زیاد است.

 با توجه به نیازھای ھر خانواده و تعداد اعضایی آن و همچنین استفاده کم یا زیاد از محیط آشپزخانه، این نیاز را کم یا زیاد خواهد کرد. معمولا آشپزخانه ھایی که کلیه وساﯾل آنھا در کابینت جای می گیرند بیشتر موردپسند هستند. به همین خاطر است که در بسیاری از خانه ها آشپزخانه مخفی به وجود آمده است.

جای گرفتن همه وسایل آشپزخانه، اعم از یخچال، گاز و … در کابینت موجب می شود که هر کدام جای کمتری را اشغل کنند. توصیه می کنیم در ھنگام انتخاب ساخت قفسه ھا و کمدھا ابتدا میزان نیاز خانواده به فضای لازم را برآورد کنید و فضای کافی جھت نگھداری از مواد غذایی و وساﯾل پخت و پز را تخمین بزنید. فراموش نکنیم که این وسایل می بایست به محل آماده سازی و پخت غذا نزدﯾک باشد.

سپس نوبت به ظروف و وساﯾل پذﯾراﯾی می رسد. پیشنهاد می کنیم اگر با کمبود فضا در آشپزخانه مواجه ھستید این وسایل را می توانید در کمدی دیگری خارج از فضای آشپزخانه نگهداری کنید. چون استفاده از این وسایل فقط در مواقعی است که مهمانی داشته باشید پس لازم نیست که حتما آنها را در فضای آشپزخانه بچینید و بی دلیل فضا را اشغال کنید.

در مورد نگهداری از مواد شوﯾنده، رومیزی ھا و دستمال ھای آشپزخانه و وساﯾلی از اﯾن دست که باید در نزدﯾکی محل مخصوص شست وشو در آشپزخانه باشند. به طور معمول زیر سینک ظرفشویی برای نگهداری این وسایل است.

پس از نصب کابینت ھا استفاده صحیح از فضای داخل آنھا نکته ای است که باید آن را در نظر گرفت. با نصب طبقات اضافی، کشو و سبدھای سیمی در داخل کابینت، گیره ھای آوﯾز ﯾا جای قاشق و چنگال و نصب طبقات گردان می توان بهترین استفاده را از فضای کابینت ها کرد.

 در اتاق نشیمن نیز باید فضا را محدود به وسایل زینتی نکرد. چرا که در این فضا ما باید جای کافی  برای لوازم سرگرم کننده از قبیل تلوﯾزﯾون و دﯾگر لوازم صوتی و تصوﯾری داشته باشیم. برخی نقاط مانند کنج دیوار یا جاهایی که فرورفتگی و غیرقابل استفاده ھستند می توان با نصب طبقات و قفسه ھایی در آنها استفاده کافی را برد.

در اتاق نشیمن به منظور استفاده بھینه از فضا حتی می توانید ﯾک دﯾوار کامل را به نصب طبقات، قفسه ھا و کمدھای دﯾواری اختصاص دھید به طوری که کلیه نیازھای موجود را رفع کنید. می توانید کتاب ھا، تلوﯾزﯾون و لوازم صوتی و ھمچنین وساﯾل زﯾنتی را در فضای ساخته شده جای دھید. ولی در نظر داشته باشید در اتاق نشیمن، زﯾباﯾی و نمای ظاھری اتاق به اندازه کاراﯾی وساﯾل باید اهمیت بدهید.

با توجه به معماری به کار رفته در اتاق و ابعاد آن و ھمچنین میزان فضای لازم برای جای دادن ظروف مورد نظرمان می توانیم کمدھای دﯾواری داشته باشیم.

اتاق خواب ھا نیز به فضایی جھت نگھداری از لباس ھا و لوازم شخصی است. ساخت کمدھای دﯾواری بھترﯾن راھکار برای نگهداری از آنها خواهد بود.  در اتاق خواب کودکان به فضای کافی برای جای دادن اسباب بازی ھا نیز نیاز خواهیم داشت و حتما لازم است از کلیه فضاھای موجود در اتاق و حتی فضای زﯾر تختخواب نیز استفاده کافی را ببریم. ھمچنین با نصب طبقات دﯾواری می توان فضای قابل توجهی به منظور نگھداری وسایل کودک تا حد قابل ملاحظه ای افزاﯾش بدهیم.

به جز مواردی که ذکر شد فضاھای متعددی در ھر خانه وجود دارد که به ظاھر بلا استفاده هستند. ولی با کمی تفکر و ابتکار می توان از آنھا به عنوان جایی برای نگھداری از لوازم و وساﯾل ساکنین خانه استفاده کرد و به علاوه ﯾک وﯾژگی که ممکن است نقصی برای دﯾوار به حساب بیاید به یک فضای زیبا و دنج تبدیل کرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *