WhatsApp Image 2020-04-28 at 4.45.09 PM

لطفا سالن پذیرایی شلخته ای نداشته باشید!

دکوراسیون رامسین: توصیه می کنیم وسایل را روی سر ھم سوار نکنيد؛ اوضاع را خلوت  کنيد و به سالن پذیرایی سر و سامانی بدھيد.  اگر پول کمی دارﯾد و بین خرﯾد فرش و رنگ کردن دﯾوار تردید دارید، توجه کنید که روی قالی دستباف سرماﯾه گذاری کنید بهتر است ولی رنگ کردن خانه روح با طراوت و شادی به خانه می دھد.

 لازم نيست سالن پذﯾراﯾی را سفيد کنيد تا بزرگ به نظر بياﯾد. بنفش ﯾاسی، صورتی روشن، سبزتيره و روشن «پتينه»، نارنجی ھلویی، اتاق را بزرگ و شاد می کنند. مردد نباشید و شادی را برای اعضای خانواده به سالن بياورﯾد.

مبل و ميز ناھارخوری شما احتياج به مراقبت دارد. اگر فقط از برق وجلای اول افتاده است، از واکس چوب استفاده کنيد و اگر اﯾن دو را ندارﯾد، روغن مایع ولرم ﯾا پارافين مذاب را با پنبه به قسمت ھای چوبی بکشيد.

اگر از صندلی ھای نشيمن و ميز ناھارخوری در اﯾن سالن زﯾاد استفاده می کنيد، ماھی ﯾک بار آنھا را با شامپو فرش و در صورت امکان بخار شور بشوﯾيد و ﯾا با اتوی بخار به آنھا خواب مرتبی بدھيد.

 اﯾن طرز فکر که مبلمان ھر چه بزرگ تر و کنده کاری شده تر باشد قشنگ تر و چشم گيرتر است غلط است. به اندازه سالن و سليقه و بودجه تان توجه کنيد.

نورپردازی کنيد. لامپ ھای کم مصرف صورتی  و نارنجی ھای روح بخش و آبی ھا خاصيت آرامش بخش دارند. پشت سقف کاذب ھا ﯾا بالای کانتر آشپزخانه از اﯾن لامپ ھا استفاده کنيد، افتادن نور صورتی شکوفه ای روی پرده سالن و ﯾا نارنجی ھلوﯾی روی ميز ناھارخوری ھم فضا را تفکيک می کند و ھم چشم گير است.

پیشنهاد آخر اینکه در مھمانی شب از نور جانبی یعنی آباژورھا و در مھمانی  روز از نور طبيعی استفاده کنيد. اگر خانه شما شمالی است و در روز ھم با کمبود نور مواجه ھستيد، بهتر است در مھمانی روز از نور مستقيم لوسترها بهره بگیرید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *