خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

قرن بیستم و سبک دکوراسیون مدرن!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.46.24 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین:  تغییرات حاصل در قرن بیستم در سراسر جھان به دنبال دو جنگ جھانی و پیشرفت ھای چشمگیر در تکنولوژی طی اﯾن قرن آھنگ زندگی را سرعت بخشید.

حدود دوﯾست سال پیش ده ھا سال طول می کشید تا ﯾک سبک دکوراسیونی در میان کشورھای اروپاﯾی گسترش ﯾابد و سپس اقیانوس ھا را به سوی باقی جھان طی کند.

اما امروز گسترش وساﯾل ارتباط جمعی کوچکترﯾن تغییرات در مد را ظرف چند روز به اقصی نقاط جھان می رساند. از اﯾن رو سبک ھای دکوراسیونی تقرﯾباً با سرعت تغییرات مد لباس در حال تغییر و تحول ھستند و از آنجا که مردم قادر به تغییر دادن مبلمان و وساﯾل منزل و دکوراسیون کلی خانه در زمان ھای کوتاه نیستند امروز اغلب سبک ھای دکوراسیونی دچار تداخل و به عبارتی ھمپوشانی،حتی در ﯾک خانه واحد، می شوند.

در ابتدای قرن بیستم در میان طراحان دکوراسیون اروپایی عکس العملی نسبت به تزئینات افراطی اواﯾل قرن نوزدھم پدﯾدار شد و آنان را به سوی سبکی از معماری که بیشتر بر روی فضاھای باز، تناسب و سطوح صاف تکیه داشت سوق داد. در فرانسه »جنبش مدرن« توسط فردی به نام گرفت.

از او کتابی تحت  عنوان «درباره معماری» به زبان انگلیسی به چاپ رسید که در آن« نکته ھاﯾی از ﯾک معماری جدﯾد» را مطرح کرد:

ردﯾف ھای افقی پنجره ھا، نقشه ای آزاد، نمای ساده و سقف ھای مسطحی وسیع و کم ارتفاع در معماری را توسعه داد. خانه ھای ١٨۶٧ -١٩۵۶در اﯾالات متحده آمرﯾکا، خطوط ساده افقی و اتاق ھای طراحی شده توسط او در اطراف شیکاگو با نمای ساده اما زﯾبا از ترکیب آجر با چوب مرغوب به نحوی چشمگیر بی پیراﯾه ھستند.

نوگراﯾی، کاراﯾی و بھداشت جوھر اصلی سبک جدﯾد بود. رنگ سفید رنگ ارجح برای دﯾوارھا بود که عاری از تزئینات، زوارھا و گچبری ھای پیشین، سطوحی صاف و ساده بودند. درھا بدون قاب بندی ھای سنتی و تنھا پوشیده از سطوح تخته سه لای رنگ شده بودند. فرم ھا بیشتر به سوی آﯾرودﯾنامیک شدن متماﯾل و مبله کردن اتاق خواب، اتاق نشیمن و آشپزخانه با وساﯾل توکار متداول شد.

در ھلند گروھی تحت عنوان «استاﯾل» به معنای سبک، نامی برگرفته از مجله ای با ھمین عنوان نیز رسالت خود را بر برﯾدن ھرچه بیشتر از فرم ( طراحی ھای١٨٨٨ -١٩۶۴ ھای متداول و گذشته و پیش بردن طراحی دکوراسیون به سوی قرن بیستم قرار داده بود. رھبر اﯾن گروه گرت رﯾتولد خود را بر پاﯾه فرم ھای سه گوش آبستره با رنگ ھای اولیه قرمز، آبی و زرد قرار داده بود. معروف ترﯾن ساختمان او، خانه شرودر در اترﯾش، نماﯾی با خطوط ساده، سطوحی متشکل از قطعات بلوک مانند بدون ھرگونه گچبری روی دﯾوارھا و سقف با ردﯾف ھای متصل افقی از پنجره ھای فلزی داشت.

Exposition des Art آرت دکو نقطه اوج زاھد منشی جنبش مدرن بود. آرت دکو نام خود را از نماﯾشگاھی که با عنوان «ھنرھای تزئینی»  در اروپا و آمرﯾکا بسیار مرسوم بود.

 بارزترﯾن وﯾژگی اﯾن سبک استفاده از اشکال ھندسی بود. داﯾره ھا، نیم داﯾره ھا، سه گوش ھا، چندضلعی ھا و مکعب ھا به عنوان طرح ھاﯾی برای فرش، کفپوش، کاغذدﯾواری، کاشی، پارچه و ھمچنین فرم مبلمان، ظروف، شومینه، چراغ ھا، لوازم صوتی و خلاصه ھر آنچه در دکوراسیون دخیل است به کار گرفته می شدند. موتیوھای ساده شده که منظره ھاﯾی چون غروب آفتاب را نشان می دادند و فرم ھای استیلیزه شده درختان، گل ھا، فواره و اشکال حیوانات به وﯾژه آھو، در حالی که از نقوش تمدن باستانی آزتک ھا )معبد پلکانی زﯾگورات( و مصر )پس از راه ﯾافتن به داخل معبد می شدند به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفتند. ١٩٢٢توتانخ آمون در سال ( الھام گرفته اﯾن سبک که به شدت تحت تاثیر ھنر شرق بود مناسب ترﯾن سبک برای طراحی ھتل ھای لوکس، رستوران ھا، کشتی ھای اقیانوس پیما و سالن ھای تئاتر و صحنه ھای فیلمبرداری بود. طراحان فرم ھای پرانحنا با سطوح پرداخت شده کالاھای سبک آرت دکو را با مواد اولیه متنوعی چون چوب خودرنگ روشن )گردو، بلوط و افرا(، چرم، مرمر و شیشه می ساختند.

انواع مختلف مبلمان و شیرآلات خانه با کروم ساخته می شد و انواعی نیز با پلاستیک ھای جدﯾد مانند باکلیت که سخت و براق است تولید می شدند. اﯾن ترکیب متنوع و مطبوع مصالح و مواد گوناگون در پس زمینه ای از دﯾوارھای سفید، کرم ﯾا بژ قرار می گرفت و با پارچه ھاﯾی به رنگ ھای روشن ملاﯾم مثل ھلوﯾی تکمیل می شد. لکه ھاﯾی از رنگ ھای نارنجی، سبز زمردی، آبی و قرمز نیز گاه اﯾن دکوراسیون ھا را مزﯾن می کرد.

در آمرﯾکا حرکتی برای آﯾرودﯾنامیک کردن ھمه وساﯾل به راه افتاده بود و چنان که طراحی اتومبیل ھا و لوکوموتیوھای قطار به سوی آﯾرودﯾنامیک شدن می رفت، لوازم خانگی از قبیل ﯾخچال و جاروبرقی نیز به تقلید از اﯾن جنبش با اشکال دوکی شکل و آﯾرودﯾنامیک طراحی و تولید می شدند.

در ھر دو سوی آتلانتیک طراحی ساختمان ھا با نماﯾی آﯾرودﯾنامیک، صاف و براق راﯾج شده بود. جنگ جھانی دوم توقفی ناگھانی در روند حرکت طراحی و معماری به وجود آورد. با اﯾن حال تکنولوژی ساخت تخته سه لا به سبب مصرف آن در صناﯾع ھواپیماسازی رشد چشمگیری ﯾافت. در ه بر سادگی زاھدگونه پس از جنگ نقطه پاﯾانی نھاد و سب ١٩۵١سال  فستیوالی در انگلستان برگزار شد ک کی که به دنبال اﯾن فستیوال و متاثر از  بود. اﯾن سبک »سبک معاصر« نام گرفت. ھشت میلیون نفر ۶٠ و ۵٠ آن در دھه ھای  قرن بیستم راﯾج شد راحت و بی تکلف از نماﯾشگاھی که خاستگاه سبک معاصر بود دﯾدن کردند. در اﯾن زمان از بتون، شیشه و استیل در ساخت بسیاری از ساختمان ھا استفاده می شد از جمله ساختمان فستیوال سلطنتی که ھنوز در کناره جنوبی رود تاﯾمز پابرجا است.

ﯾکی دﯾگر از عوامل تاثیرگذار بر طراحی دکوراسیون و معماری در اﯾن زمان مدل ساختمان مولکول ھا بود که با استفاده از مفتول و گوی ھای رﯾز و درشت در طراحی لوازم و وساﯾل منزل و حتی خود ساختمان ھا به کار می رفت. اﯾن طرح الھام بخش طراحان متعددی در طراحی میز و صندلی ھاﯾی با لوله ھای فلزی و مھره ھای پلاستیکی رنگی شد. از اﯾن فرم برای طراحی وساﯾل دﯾگری مانند جاروزنامه ای، ساعت، چراغ ھای سقفی، دﯾواری و رومیزی و به عنوان نقشی گرافیکی بر روی کاغذدﯾواری، انواع پارچه و حتی ظروف مختلف استفاده می شد.

اگرچه دکوراسیون ھمچنان ساده و نسبتاً بی پیراﯾه باقی مانده بود اما با بازگشت رنگ و تنوع آن بر سبک معاصر و توجه بیشتر به راحتی، پوشاندن زمین با پوشش ھای نرم و استفاده از کوسن ھای رنگین بر روی مبلمان متداول شد و پوشش کامل کف اتاق ھا با موکت به تجمل جدﯾد تبدﯾل شد. تکنولوژی ھای جدﯾد برای ساخت صندلی ھای انحنادار که با تخته سه لای قالب خورده ﯾا ورقه ھای پلاستیک ساخته می شدند به بازار آمدند. با اﯾنکه دﯾوارھا ھنوز ساده رنگ می شد لذا برای ﯾک ﯾا دو دﯾوار پوششی از کاغذ دﯾواری با طرح ھای آبستره در نظر گرفته می شد.

زرد و خاکستری ترکیب رنگی محبوب در اﯾن دوره بود. است تا سبکی در آن توسط معماران انگلیسی چون رﯾچارد ر High Techھای تک  که بیشتر نوعی نگرش به دکوراسیون اجرز و نورمن فاستر در

دھه ھفتاد با ساخت بناھایی که در آنھا تاسیسات و لوله کشی ھا عرﯾان و در معرض دﯾد ھستند مطرح شد. در ساختمان ھاﯾی که با روش ھای تک ساخته می شوند می توان لوله کشی ھا، داکت ھا و تاسیسات مربوط به آسانسور را به صورت عرﯾان ﯾا از زﯾر پوسته ای شفاف که اغلب شیشه است دﯾد. اﯾن شیوه طراحی به دکوراسیون داخلی نیز راه ﯾافت و در داخل خانه ھا نیز نماﯾان ساختن تاسیسات متداول شد و ھمچنین کفپوش ھای اداری، لوازم طبقه بندی کارگاھی و مبلمان دفتری به خانه ھا راه ﯾافت.

با آغاز قرن بیست وﯾکم طراحان به بازگشت به سوی سبک ھای کلاسیک و مجلل گذشته تماﯾل ﯾافتند و امروز اغلب شاھد ترکیبی از سبک ھای کلاسیک و مدرن در دکوراسیون ھستیم که در کنار کاراﯾی و راحتی به جزئیات تزئینی نیز می پردازند.

برای سفارش طراحی دکوراسیون، بازسازی منزل، اجرای دکوراسیون، طراحی ویلا و …  با ما تماس بگیرید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *