خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

فضای مناسب برای یک خواب لذت بخش!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.58.16

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: اتاق خواب ﯾکی از اصلی ترﯾن و در عین حال راحت ترﯾن اتاق ھای خانه است. اﯾن اتاق مناسب ترﯾن مکان برای استراحت و بازﯾابی انرژی ای است که در طی روز از دست داده اﯾد. شاﯾد تا به حال بر اﯾن باور بوده اﯾد که اتاق خواب تنھا با ﯾک تخت معنا می  گیرد اما راستش، اتاق خواب فقط ﯾک تخت و ﯾک تشک خوشخواب نیست. کافی است ﯾکی دو قطعه از وساﯾل تزﯾینی ای را که دوست دارﯾد، برای دکور در اتاق خواب قرار دھید تا ببینید اتاقتان چقدر متفاوت جلوه می کند. علاوه بر اﯾن، استفاده از وساﯾل تزﯾینی در اتاق خواب، اﯾن محیط را برای شما دوست داشتنی تر، راحت تر و صمیمی تر می کند. تابلو ھای نقاشی و قاب ھای عکس گزﯾنه ھای خوبی برای دکور اتاق خواب ھستند و بر صمیمیت اتاق می افزاﯾند. وساﯾلی مانند آﯾنه، مجسمه و شمع نیز می توانند در اتاق خواب مورد استفاده قرار بگیرند تا آرامش و راحتی بیشتری را به شما القا کنند. اگر به خط و خوشنوﯾسی علاقه مندﯾد، بد نیست بدانید که استفاده از چنین تابلوھاﯾی علاوه بر زﯾباﯾی، به اتاق خوابتان سبک خاصی نیز می دھد.

وقتی از رنگ آمیزی کلی زمینه اتاق صحبت می کنیم، منظور رنگی است که برای پوشش  دﯾوارھا، کف، پرده و حتی روتختی به کار برده می شود. بھتر است رنگ آمیزی کلی اتاق خواب ھمان رنگ مورد علاقه تان باشد، ھمان رنگی که ھمیشه آرامش روحی و فکری براﯾتان فراھم می کند. استفاده از رنگ مورد علاقه تان در دکور اتاق خواب در درازمدت تأثیر روحی بسیار مثبتی بر شما خواھد گذاشت. ھمان طور که پیش تر ھم عنوان شد، اتاق خواب مکانی برای تجدﯾد قوای شما است، بنابراﯾن در اﯾن اتاق باﯾد از ھر چیزی که شما را به آرامش بیشتری می رساند استفاده کنید. ھنگام انتخاب دکور اتاق خواب حتماً موقعیت جغرافیاﯾی آن را نیز در نظر داشته باشید.

در اتاق خواب ھای آفتاب گیر باﯾد از طیف رنگ ھای سرد مورد علاقه تان استفاده  کنید. در ا اق ھاﯾی که آفتاب گیر نیستند، عکس اﯾن کار باﯾد انجام ت بگیرد و رنگ ھای گرم برای دکور مناسب ترند. اگر دوست دارﯾد که اتاق خوابتان ھماھنگی و رﯾتم پیدا کند بھتر است که ﯾک الگو و طرح را در چند ﯾک رنگ واحد را در وساﯾل مختلف رعاﯾت کنید ﯾا ﯾک بافت و طرح واحد را در روتختی و پرده ﯾا شیت آباژور تکرار کنید. ًجای اتاق تکرار کنید. مثلا بھتر است از ھمان طیف رنگی که در پرده، دﯾوار و دکور اتاق استفاده شده  است در طرح و رنگ پوشش کف نیز استفاده شود. ھرچه پوشش کف، فرش ﯾا سرامیک، روشن تر باشد بر وسعت اتاق افزوده می شود. ھر چقدر ھم که پوشش کف را روشن انتخاب می کنید، باز ھم باﯾد چندﯾن مثلا پرده تیره تر از پوشش رنگی دﯾوارھا باشد.

اتاق خواب باﯾد در ھر فصلی احساس آرامش و راحتی را برای ما به وجود آورد. به دنبال تغیی ل می توانید دکور اتاق خود را نیز تغییر دھید. اگر با ر فص شروع فصل گرما از روتختی ھاﯾی با رنگ سرد و روشن استفاده کنید بر تعدﯾل ھوای اتاق و راحتی اتاق خواب می افزاﯾید. در فصل سرد بھتر است که از رنگ ھای تند و گرم برای تزﯾین اتاق استفاده کنید.

  سبک کلاسیک در مقابل مدرن

اگر برای اتاق خواب، سبک کلاسیک را در نظر دارﯾد بھتر است تخت خواب و کمدی به رنگ چوب  تیره انتخاب کنید.

چوب ھاﯾی که به رنگ قھوه ای تیره و زرشکی ھستند با روتختی ھای روشن و ﯾا براق، زﯾباتر خواھند شد. بافت براق، مکمل سبک کلاسیک و رنگ روشن، مکمل رنگ چوب تیره است.

اگر برای اتاق خواب، سبکی اسپرت و مدرن را در نظر گرفته اﯾد از تخت و دکورھای فرفورژه  ﯾا چوبی روشن استفاده کنید. روتختی ھاﯾی که رنگ گرم نارنجی، بنفش، زرد، قرمز دارند، می توانند اﯾن سبک مدرن را ھر چه بھتر و بیشتر تکمیل کنند.

روتختی ھای طرح دار ﯾا چھارخانه با رنگ ھای گرم از خصوصیات اتاق ھای اسپرت ھستند.

تخت، اصلی ترﯾن دکور ھر اتاق  خوابی به شمار می رود. ھر تخت نماﯾانگر سبکی مخصوص است. برای مثال تخت ھاﯾی با لبه ھای بالاﯾی و پاﯾینی بلند در ردﯾف تخت ھای کلاسیک قرار می گیرند و تخت ھاﯾی که ارتفاع کوتاھی دارند در زﯾرمجموعه سبک مدرن ھستند. در انتخاب تخت بسیار دقت کنید. تخت خواب ھا باﯾد راحتی را با خود به اتاق بیاورند. استفاده از تخت  خواب ھاﯾی که ھای بلند دارند اتاق را کم ارتفاع  نشان می دھند ولی پاﯾه استفاده از تخت ھای عرﯾض بالعکس، استفاده از تخت ھاﯾی که پاﯾه ھای کوتاه دارند اتاق را مرتفع جلوه می دھند. معمولا بر پھنای اتاق می افزاﯾد. بھتر است تخت ھاﯾی را که لبه بالاﯾی بلندی دارند با تعداد زﯾادی کوسن تزﯾین کنیم. استفاده از روتختی ھای نرم، راحتی تخت را چندﯾن برابر می کند.

برای تخت ھاﯾی که پاﯾه ھای بلند دارند، استفاده از روتختی ھای کوتاه مناسب تر است. بدﯾن ترتیب فضاﯾی دلپذﯾرتر و لطیف تر در اتاق اﯾجاد می شود. تخت ھاﯾی که پاﯾه ھای کوتاه دارند، با روتختی ھای بلند و چین دار زﯾباتر می شوند. برای تزﯾین تخت ھاﯾی که طرح و نقش دارند و کنده کاری شده اند، از روتختی ھای کوتاه استفاده کنید تا طرح کارشده روی تخت نماﯾان شود. استفاده از روتختی ھاﯾی در طیف رنگی دﯾوار و کف باعث می شود که پوشش دﯾوار و کف کمتر نماﯾان شود و اتاق وسیع تر جلوه کند. استفاده از روتختی ھاﯾی با رنگی متضاد ﯾا مکمل رنگ زمینه موجب می شود که ھم پوشش کف و پرده و دﯾوارھا نماﯾان شود و ھم خود روتختی و تخت بیشتر جلوه کند. البته اﯾن تضاد رنگی از وسعت اتاق می کاھد.

خانه تخت کجاست؟

اگر می خواھید فضای اتاق خوابتان دلنشین تر و گرم تر باشد تخت خواب را در گوشه ای از اتاق بگذارﯾد و در فضای باقی مانده، از وساﯾل ضروری و تزﯾینی استفاده کنید. اگر دوست دارﯾد که تختتان نماﯾان تر از دﯾگر دکورھای اتاق باشد آن را در جاﯾی وسط اتاق بگذارﯾد که حداکثر دﯾد را داشته باشد. اگر می خواھید که بر کل اتاق اشراف داشته باشید، جای تخت را در گوشه ای از اتاق قرار دھید تا بیشترﯾن دﯾد را به کل اتاق و در ورودی داشته باشید. استفاده از پاتختی در دو طرف تخت و آباژورھاﯾی که بر روی آن ھا می گذارﯾد، فضاﯾی برای مطالعه شبانه شما به وجود می آورد.

ھمچنین، می توانید از پاتختی ھا برای نگھداری وساﯾل ضروری و مورد استفاده شبانه روزی خود استفاده کنید؛ وساﯾلی مانند کتاب، ساعت، لیوان آب و مانند اﯾن ھا.

استفاده از پامبلی ھا در انتھای تخت ﯾا در کنار تخت به شما اﯾن امکان را می دھد که به ھنگام مطالعه به پاھای خود استراحت دھید و جاﯾی تقرﯾباً ھم سطح با بدنتان برای گذاشتن پا داشته  باشید. از لحاظ زﯾبایی نیز اﯾن پا مبلی ھا در اتاق بی نظیرند و جلوه تخت را چند برابر می کنند.

سعی کنید در گوشه ای از اتاق  خواب خود جاﯾی را ھم برای ﯾک آﯾنه بلند در نظر بگیرﯾد. با اﯾن کار، نه تنھا به دکوری زﯾبا دست پیدا خواھید کرد، بلکه وسعت اتاق نیز دو برابر به نظر می رسد. استفاده از تک مبل در اتاق خواب، سبکی کلاسیک و در عین حال صمیمی به اتاق می دھد. اﯾن تک مبل ھا فضاﯾی را برای استراحت و مطالعه تان فراھم می کنند.

استفاده از آباژورھای بلند در گوشه ای از اتاق خواب فضای اتاق خواب را رومانتیک تر می کند. استفاده از نورھای متعدد در اتاق خواب باعث می شود که فضاھای مختلفی به وجود بیاﯾد و بدﯾھی است که ھر کدام از اﯾن فضاھا می تواند ﯾک کاربرد مخصوص به خود داشته باشد. برای مثال، نور چراغ ھای کوچک که در دو طرف تخت و بر روی پاتختی قرار دارند، برای مطالعه در شب بسیار سودمند است. برای ھر چه زﯾباتر شدن اتاق خواب می توانید در ﯾک سمت تخت از آباژور بلند و در سمت دﯾگر از چندﯾن آباژور کوچک استفاده کنید.

چه خوب است که برای اﯾجاد آرامش و راحتی ھر چه بیشتر، از گل ھای تازه و رنگارنگ ﯾا گل ھای خشک ومصنوعی برای تزﯾین اتاق خواب استفاده نگھداری از گل و گیاه باعث پاﯾداری حس شادی در انسان می شود. ًکنید. اصولا اگر عادت به دﯾدن تلوﯾزﯾون در اتاق  خواب دارﯾد، آن را بروی پاﯾه بلندی بگذارﯾد تا در ھ تاق امکان دﯾدن آن را داشته  باشید. بھتر است که دکور ر جای ا اتاق از تنوع رنگی زﯾادی برخوردار باشد. در غیر اﯾن صورت انسان پس از مدتی احساس خستگی می کند و دکور اتاق براﯾش ﯾکنواخت می شود. و بالاخره اﯾن که، از آن جاﯾی که در اتاق خواب با پای برھنه قدم بر می دارﯾد، ھرچه پوشش کف اتاق خواب نرم تر و در عین حال ضخیم تر باشد آرامش جسمی و روحی بیشتری خواھید داشت. به خاطر داشته باشید که اﯾن احساس از پاھای برھنه شما به وجودتان منتقل می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *