خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

فضای رنگارنگ در دکوراسیون خانه

WhatsApp Image 2020-06-09 at 11.09.36 (3)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: ھنگامی که قصد دارﯾد فضای داخلی منزل خود را تغییر داده ﯾا تعمیر کنید، باﯾد به نکات مھم بسیاری توجه کنید. ﯾکی از مھمترﯾن نکات، رنگ است. رنگ ﯾک اتاق ﯾکی از پر اھمیت ترﯾن عناصر تزئینی ﯾک اتاق است.

شما با طرح رﯾزی صحیح می توانید رنگ را برای اﯾجاد حال و ھواﯾی خاص، افزودن به ارتفاع سقف ﯾا به ارمغان آوردن گرما در سردترﯾن مکان ھا، به کار برﯾد. رنگی که با دقت و صحیح انتخاب شده باشد می تواند با کمترﯾن ھزﯾنه، اھدافی از اﯾن دست را محقق کند.

رنگ سفید، ﯾکی از پر طرفدارترﯾن رنگ ھا برای دﯾوار است. سفید رنگی بسیار تطبیق پذﯾر بوده و می تواند در ھر خانه ای به بھترﯾن شکل ممکن مورد استفاده قرار بگیرد. اﯾن رنگ تقرﯾبا با ھر سبک و سلیقه دکوراسیون جور در می آﯾد و استفاده از آن چند مزﯾت عمده دارد. شاﯾد مھمترﯾن اﯾن مزاﯾا، قابلیت رنگ سفید در بزرگ جلوه دادن فضاھای کوچک باشد. حتی کوچک ترﯾن اتاقھا ھم با دﯾوارھای سفید چند متر بزرگ تر به نظر می رسند.

مزﯾت دﯾگر، افزودن نور اتاق و اﯾجاد حالت تازگی و تمیزی است. سفید برای اتاق ھای ﯾک خانه ﯾیلاقی ﯾا خانه ھای مناطق گرم بسیار مناسب است و می تواند از حرارت روزھای داغ تابستانی بکاھد.

با اﯾن حال، رنگ سفید با ھمه محسناتش، معاﯾب اندکی نیز دارد. اگر تعداد دﯾوارھای سفید بیش از حد باشند، فضای خانه سرد و ناخوشاﯾند به نظر می رسد. از طرفی تمیز نگھداشتن اﯾن رنگ ھم کار چندان ساده ای نیست.

بسیاری از افراد برای خنثی کردن مشکلات رنگ سفید، قبل از رنگ زدن به دﯾوارھا، مقداری از رنگی دﯾگر را به رنگ سفید اضافه می کنند. افزودن اندکی رنگ قرمز ﯾا آبی می تواند تاثیر سرد و چشم آزار سفید مطلق را از بین برده و در عین اﯾنکه در نھاﯾت رنگ ھمچنان سفید دﯾده می شود، اما بسیار چشم نوازتر خواھد بود. رنگ بسیار پر طرفدار دﯾگر، رنگ شیری ﯾا کرم است. رنگ کرم به خصوص برای استفاده در فضاھای بزرگ انتخابی مناسب است. بر خلاف سفید اﯾن رنگ موجب بزرگ نماﯾی فضا نمی شود. وجود اندکی رنگ گرم در اﯾن ترکیب، اندکی حس مردانه به فضا منتقل می کند. اﯾن رنگ با طیف وسیعی از رنگھا، به خصوص انواع آبی و صورتی ترکیبی جذاب اﯾجاد می کند. اﯾن رنگ را در اتاق ھای کوچک به کار نبرﯾد زﯾرا بر فضا سنگینی کرده و اتاق را به شدت افسرده کند.

علاوه بر سفید و طیف رنگھای کرم- قھوه ای، چند رنگ پرطرفدار دﯾگر نیز برای رنگ آمیزی فضای داخلی وجود دارد. محبوب بودن بعضی از رنگھا معمولا به کاربرد اتاق ھم بستگی دارد.

برای مثال، زرد رنگی گرم است که معمولا با خوشبختی و شادی و پاﯾکوبی مرتبط است. اﯾن رنگ به مقدار زﯾاد برای آشپزخانه و حمام مورد استفاده قرار می گیرد. زرد برای استفاده به مقدار کم برای تاثیری ظرﯾف و شادی آور در ات ا نیز به کار می رود. مثلا اگر دﯾوار بالای وان حمام را اقھ زرد کنید، از استحمام خود بیشتر لذت خواھید برد.

ﯾک رنگ گرم پر طرفدار دﯾگر، قرمز است. قرمز رنگی بسیار پوﯾا و پر تحرک است و به ھمین دلیل عده بسیاری آنرا تنھا برای تقوﯾت رنگ اتاق و در گوشه و کنار استفاده می کنند نه در تمام اتاق. افزودن چاشنی ھای کوچکی از رنگ قرمز در قالب ھاﯾی چون کوسن ھای کوچک در اتاق نشیمن ﯾا ﯾک ظرف پر از سیب بر روی میز آشپزخانه می تواند اﯾن فضاھای پر استفاده را بیش از پیش پر انرژی کند. ﯾک مزﯾت رنگ قرمز اﯾن است که می توان آنرا به شیوه ھای مختلف تعدﯾل ﯾا تشدﯾد کرد. اگر کمی نارنجی به آن اضافه کنید، رنگ قرمزی بیش از پیش درخشان خواھید داشت. اگر ھم به زمینه ھای رنگی سرد تماﯾل بیشتری داشته باشید، می توانید به سراغ ترکیبات رنگ قرمز با آبی رفته و در عین برخورداری از رنگی مشخص و دﯾدنی، آنچنان قرمز قرمز ھم نباشید.

رنگھای موجود در سمت سرد طیف رنگ نیز، از جمله رنگ ھای پر مصرف ھستند. رنگ آبی برای استفاده در اتاق خواب و به خصوص اتاق پسر بچه ھا مورد استفاده قرار می گیرد زﯾرا بیش از ھر رنگی با جنسیت آنھا ھمخوانی دارد. اﯾن رنگ برای اتاق خواب بزرگسالان نیز بسیار مناسب است و با داشتن انواع ساﯾه و روشنھا می تواند در ﯾک اتاق خواب مشترک، با وساﯾل و انتخاب ھای ھر دو جنس ھمخوانی داشته باشد. آبی کمرنگ، برای عده بسیاری ﯾادآور روزھای آفتابی تابستان است و رنگھای لاجوردی و آبی درﯾاﯾی نشانگر ظرافت و زﯾباﯾی ھستند.

در کل، رنگھا بنا به مناسبت ھا، شراﯾط آب و ھواﯾی، کاربرد خاص ﯾک اتاق و دلاﯾل مختلف دﯾگر مورد استفاده قرار می گیرند و اگر رنگی کاربرد کمتری دارد، به معنای نامناسب بودن آن نیست. محبوب ترﯾن انتخابھا، از آن جھت عمومیت ﯾافته اند که می توانند با انواع سلیقه ھا و نیا زھای افراد منطبق شده و طیف وسیعی از سبکھا و شیوه ھای چیدمان گوناگون را با خود ھمراه کنند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *