خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

فضای خانه را از وسایل اضافه سبک کنیم!

WhatsApp Image 2020-06-21 at 13.27.52

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: چرا باید گوشه اتاق شما مملو از کاغذ های باطله باشد؟ نامه، قبوض آب ، برق، تلفن و انواع و اقسام روزنامه ھا و مجلات و …

خیلی از افراد اﯾن وضعیت را در اتاق نشیمن خود دارند. جاﯾی نزدﯾک تلوﯾزﯾون که ھم روزنامه و مجله بخوانید و ھم زﯾرچشمی نگاھی به تلوﯾزﯾون بیندازﯾد. ھر روز ھم به تعداد اﯾن کاغذھا اضافه می شود و نمای اتاق شما را نامرتب تر از قبل می کنند. چه کار باﯾد بکنید؟ حجم عظیم نامه ھاﯾی که روزانه به دفترکارتان می آﯾد، رونامه ھا، مجلات و قبوض پرداخت شده ﯾا نشده.

تا به حال به اﯾن کاغذھا و صورت حساب ھا دقت کرده اﯾد. مطمئن باشید حتی قبوض پرداخت شده شما ھم ما بین آنھاست. باور نمی کنید، ھمین الآن نگاھی به آن بیندازﯾد.

باﯾد چه کرد تا از دست اﯾن کاغذھا نجات پیدا کرد و اتاق را از به ھم رﯾختگی و شلوغی نجات داد.

▪ نامه ھا روزانه انواع و اقسام نامه ھا به دست شما می رسند و نیمی از آنھا نیازی به پاسخ دادن سرﯾع ندارند. تحقیقات ًدر محل کارتان و در دفتر احتمالا را می توانید ھمان موقع دور برﯾزﯾد. برای خودتان ﯾک فاﯾل سه قسمتی درست کنید. اضطراری، معمولی، کم اھمیت.

ـ اضطراری آن دسته ازنامه ھاﯾی ھستند که شما باﯾد به سرعت به آنھا پاسخ دھید و جواب را برای فرستنده ارسال کنید.

ـ معمولی نامه ھاﯾی ھستند که شما نیاز به پاسخگوﯾی به آن را ندارﯾد. اما باﯾد آنھا را برای مدتی پیش خودتان نگه دارﯾد. قسمتی از فاﯾل را ھم به اﯾن نامه ھا اختصاص دھید. اگر فرصت کردﯾد ھر ھفته سری به آنھا بزنید و آنھاﯾی را که لازم ندارﯾد دور برﯾزﯾد.

ـ قسمت سوم فاﯾل را ھم به نامه ھاﯾی اختصاص دھید که به درد نمی خورد و نیازی به آنھا نیست. اﯾن فاﯾل در حقیقت ﯾک سطل زباله است. برای اﯾن نامه ھا تمام اﯾن فاﯾل ھا باﯾد نزدﯾک به جاﯾی باشند که شما نامه ھاﯾتان را آنج می کنید. به اﯾن ترتیب به راحتی می توانید نامه ھا را ا باز  جاﯾی بگذارﯾد که طراحی کرده اﯾد.

ـ برای قبض ھا که باﯾد پرداخت شوند ﯾا حتی پرداخت شده اند اعم از آب و برق و تلفن و … ھم راه حلی وجود دارد. نمی توان اﯾن قبض ھا را به راحتی دور انداخت. برای آن دسته از قبض ھاﯾی که پرداخت شده اند، پوشه ای در نظر بگیرﯾد و آن را داخل آن قرار دھید. پس از آمدن دو قبض بعدی و اطمینان از محاسبه شدن پرداخت شما، حالا اﯾن امکان وجود دارد که شما قبض قبلی را دور بیندازﯾد.

اما در مورد قبض ھای جدﯾد می توانید آن ھا را در دفتر سررسیدتان قرار دھید. به اﯾن ترتیب تارﯾخ ھرکدام ھم در دستتان است و از گذشت موعد آن ھم جلوگیری می کنید. پس از پرداخت ھم آن را به پوشه ای که از قبل تھیه کرده اﯾد قرار دھید.

ـ شاﯾد مشکل اصلی ھر خانه ای ھمین روزنامه ھا و مجلات مختلفی باشدکه به خانه می آﯾند. اگر شما اھل روزنامه اﯾد و امروز ﯾک روزنامه خرﯾده اﯾد، مطمئن باشید آخر ھفته شش روزنامه در منزل دارﯾد. حالا بعضی ھم ھستند که در روز چند روزنامه تھیه می کنند و حتی مجلات مختلفی را ھم خرﯾداری می کنند. اﯾن روشھا را برای مرتب کردن و سرو سامان دادن به مجلات اتاق به کار بگیرﯾد:

– با آمدن شماره جدﯾد، شماره قبلی را دور برﯾزﯾد.

– اگر مجله ﯾا روزنامه را خوانده اﯾد از ﯾک ﯾا چند مطلب آن خوشتان آمده ومی خواھید آن ر نگه دارﯾد، به جای کل روزنامه ﯾا مجله آن مطلب را جدا کرده و ببرﯾد و آن را نگه دارﯾد. برای اﯾن کار ھم می توانید ﯾا پوشه ای برای خود درست ک ﯾا دفتری تھیه کنید و برﯾده ھا را به آن بچسبانید. به نید اﯾن ترتیب از جمع کردن کل روزنامه و مجله که فضای زﯾادی را می گیرد راحت خواھید شد. در مراجعه ھای بعدی ھم به راحتی می توانید آن را پیدا کنید و نیازی نیست که کل صفحات را برای پیدا کردن آن ورق بزنید.

– اگر دوست دارﯾد که کل روزنامه را نگه دارﯾد ﯾک سبد ﯾا ﯾک کارتن بردارﯾد و روزنامه ھا جلات را داخل آن بگذارﯾد. ھر ﯾک ماه ﯾک بار ھم سراغ آن و می روﯾد و دوررﯾختنی ھا را دور برﯾزﯾد. می توانید ھرماه روزنامه ھاﯾتان را داخل ﯾک پوشه ق ار دھید و آن را در زﯾر کمد ﯾا جاﯾی مناسب قرار دھید.

نکات مهم

– ھمه کاغذھای باطله از نامه ھا اﯾجاد نمی شوند. کاغذھای بچه ھا و آگھی ھا و … از عوامل به ھم خوردگی ھای اتاق شما ھستند.

– برای دفاتر و کاغذھای کودکانتان به تعداد آن ھا ﯾک کشو در نظر بگیرﯾد و نام آن ھا را روی آن کشو بنوﯾسید و با ﯾک رنگ مشخص کشوی ھر کدام را مشخص کنید.

– ﯾک تخته در آشپزخانه در نظر بگیرﯾد و مطالبی که باﯾد ھر کسی بداند روی آن بنوﯾسید ﯾا سبانید. روی فرﯾزر و ﯾا ﯾخچال را برای اﯾن کار در نظر بنگیرﯾد.

– برای ھر کسی در خانه سبدی قرار دھید و کاغذھا ، نامه ھا و وساﯾل او را داخل آن بگذارﯾد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *