عواملی مهم در دکوراسیون منزل!

پنج عامل بسیار مھم، در طراحی داخلی ھمواره مد نظر قرار می گیرد: فضا، رنگ، بافت، روشنایی، و جزﯾیات .

دکوراسیون رامسین: در چند دهه اخیر ورود اجتناب ناپذﯾر انبوھی از رسانه ھای دﯾداری و شنیداری، مانند روزنامه، مجله، تلوﯾزﯾون، رادﯾو، اﯾنترنت و… که ھمگی پر از تصاوﯾر و جاذبه ھای زﯾاد در زمینه ی معرفی و تبلیغ وساﯾل و مبلمان منزل ھستند، به نظر می رسد که دﯾگر شیوه ی زندگی به معنای راه و روش زندگی نیست، بلکه بیش تر در مورد شیوه ھای بازارﯾابی و تجارت صادق است. به طور مثال، ممکن است در رسانه ھا با آگھی ھایی رو به رو شوﯾم درباره ی آخرﯾن لوازم و مبلمان، ﯾا جدﯾدترﯾن ابزارھا و دستگاه ھای صوتی و تصوﯾری با کارآﯾی فوق مدرن؛ ولی باﯾد دﯾد آﯾا خانواده ی ما واقعاً به چنین لوازمی نیاز دارد؟ ﯾا باز برخلاف مورد اخیر مثالی دﯾگری می زنیم: اگر خانه ی ما آن قدر بزرگ نیست که برای برگزاری میھمانی ھای۲ رسمی جای کافی داشته باشد، آﯾا دلیل بر اﯾن می شود که در اندﯾشه ی تھیه ی میز و صندلی غذاخوری ﯾا مکانی به عنوان ناھارخوری نباشیم؟
در زندگی امروز فضای غذاخوری بیش تر در معرض دﯾد و نماﯾش است و به نحوی تأثیر گذار به محل زندگی شما روح می دھد. ضمن اﯾن که، به عقیده ی پزشکان، غذا خوردن دور میز و نشستن روی صندلی به ھنگام صرف غذا، از نظر تأمین سلامتی و پیشگیری از ابتلا به دردھای کمر و مفاصل مفیدتر است.
اما، مھم ترﯾن بحث اﯾن است که روح، شیوه ای که برای آراستن و تزﯾین محیط زندگی بر می گزﯾنید، می باﯾستی متناسب با رسم و شیوه ی خانه تان مانند نماﯾشگاھی چیده شده باشد که ﯾک طراح بدون آشناﯾی با سبک و سیاق زندگی تان به شما ًزندگی شما باشد، نه اﯾن که مثلا تحمیل کرده است. ھمین طور تصمیم گیری در مورد تغییر دکور در خانه ھای قدﯾمی ھم باﯾد مشخص کننده ی شیوه ی زندگی شما باشد، نه برحسب عادت ھای کھنه و تارﯾخ مصرف گذشته.
ما ھم سعی می کنیم در اﯾن تصمیم گیری و تغییر نگرش در کنار شما باشیم و تا جاﯾی که امکان پذﯾر است در جھت نیل به مقصود، با شما ھم پیمان گردﯾم.

ﯾک اتاق نشیمن با شکوه با نور عالی و فضایی دلباز که به سبب داشتن سقف بسیار بلند منظره ی آن از بالا ھم چون ﯾک گالری ھنری عظیم به نظر می رسد، و کتابخانه ی سرتاسری در طبقه ی بالا از فرھیختگی صاحب اﯾن خانه حکاﯾت دارد. در اﯾن جا شومینه ی بزرگ با دودکش بلندش کانون توجه قرار می گیرد و ھمانند ﯾک نگین تابناک، نگاه را به سمت خود جلب می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا