یبلل

عواملی مهم در دکوراسیون منزل!

پنج عامل بسيار مھم، در طراحی داخلی ھمواره مد نظر قرار می گيرد: فضا، رنگ، بافت، روشنایی، و جزﯾيات .

دکوراسیون رامسین: در چند دهه اخیر ورود اجتناب ناپذﯾر انبوھی از رسانه ھای دﯾداری و شنيداری، مانند روزنامه، مجله، تلوﯾزﯾون، رادﯾو، اﯾنترنت و… که ھمگی پر از تصاوﯾر و جاذبه ھای زﯾاد در زمينه ی معرفی و تبليغ وساﯾل و مبلمان منزل ھستند، به نظر می رسد که دﯾگر شيوه ی زندگی به معنای راه و روش زندگی نيست، بلکه بيش تر در مورد شيوه ھای بازارﯾابی و تجارت صادق است. به طور مثال، ممکن است در رسانه ھا با آگھی ھایی رو به رو شوﯾم درباره ی آخرﯾن لوازم و مبلمان، ﯾا جدﯾدترﯾن ابزارھا و دستگاه ھای صوتی و تصوﯾری با کارآﯾی فوق مدرن؛ ولی باﯾد دﯾد آﯾا خانواده ی ما واقعاً به چنين لوازمی نياز دارد؟ ﯾا باز برخلاف مورد اخير مثالی دﯾگری می زنيم: اگر خانه ی ما آن قدر بزرگ نيست که برای برگزاری ميھمانی ھای2 رسمی جای کافی داشته باشد، آﯾا دليل بر اﯾن می شود که در اندﯾشه ی تھيه ی ميز و صندلی غذاخوری ﯾا مکانی به عنوان ناھارخوری نباشيم؟
در زندگی امروز فضای غذاخوری بيش تر در معرض دﯾد و نماﯾش است و به نحوی تأثير گذار به محل زندگی شما روح می دھد. ضمن اﯾن که، به عقيده ی پزشکان، غذا خوردن دور ميز و نشستن روی صندلی به ھنگام صرف غذا، از نظر تأمين سلامتی و پيشگيری از ابتلا به دردھای کمر و مفاصل مفيدتر است.
اما، مھم ترﯾن بحث اﯾن است که روح، شيوه ای که برای آراستن و تزﯾين محيط زندگی بر می گزﯾنيد، می باﯾستی متناسب با رسم و شيوه ی خانه تان مانند نماﯾشگاھی چيده شده باشد که ﯾک طراح بدون آشناﯾی با سبک و سياق زندگی تان به شما ًزندگی شما باشد، نه اﯾن که مثلا تحميل کرده است. ھمين طور تصميم گيری در مورد تغيير دکور در خانه ھای قدﯾمی ھم باﯾد مشخص کننده ی شيوه ی زندگی شما باشد، نه برحسب عادت ھای کھنه و تارﯾخ مصرف گذشته.
ما ھم سعی می کنيم در اﯾن تصميم گيری و تغيير نگرش در کنار شما باشيم و تا جاﯾی که امکان پذﯾر است در جھت نيل به مقصود، با شما ھم پيمان گردﯾم.

ﯾک اتاق نشيمن با شکوه با نور عالی و فضایی دلباز که به سبب داشتن سقف بسيار بلند منظره ی آن از بالا ھم چون ﯾک گالری ھنری عظيم به نظر می رسد، و کتابخانه ی سرتاسری در طبقه ی بالا از فرھيختگی صاحب اﯾن خانه حکاﯾت دارد. در اﯾن جا شومينه ی بزرگ با دودکش بلندش کانون توجه قرار می گيرد و ھمانند ﯾک نگين تابناک، نگاه را به سمت خود جلب می کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *