خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

ظرفشویی مناسب در دکوراسیون آشپزخانه!

سینک ظرفشویی ۲

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: امروزه انواع مختلفی از ظرفشویی تولید می شود و جدا از شکل و شمایلی ظاهری نقش مهمی در دکوراسیون داخلی ایفا می کنند.

به طور معمول در هر خانه ای استفاده ھای زﯾادی از ظرفشوﯾی می شود و به دلیل تحمل اﯾن فشار باﯾد از کارآیی ظرفشوﯾی انتخاب شده مطمئن شد.

به همین خاطر در انتخاب ظرفشوﯾی نباید فقط به ظاھر آن توجه کرد بلکه کارآﯾی و کیفیت و جنس آن نیز می بایست لحاظ گردد.

در مورد انتخاب مدل ظرفشوﯾی با مشکلی مواجه نخواھید بود چون تنوع آن در بازار به حدی است که حتما کالاﯾی مطابق با سلیقه خود پیدا می کنید . البته علاوه بر موارد کاربردی ، ظرفشوﯾی ھا نقش دکوراسیونی مھمی را نیز اﯾفا می کنند . امروزه انواع ظرفشوﯾی ھا از نظر جنس و مدل و جلا در بازار وجود دارد .

ظرفشوﯾی ھای امروزی به صورت پیچیده ای تولید و طراحی می شوند و فقط شامل کاسه ظرفشوﯾی و شیر آب نیست . آنھا شامل چندﯾن کاسه ظرفشوﯾی با ساﯾزھای مختلف، تصفیه کننده ھا ، تخته آشپزخانه ، خشک کن ، اسپری ، جا صابونی و ……. نیز می باشد .

 

 

از نظر جنس نیز اﯾن ظرفشوﯾی ھا بسیار متنوع بوده و انواع فلزات لعاب دار، فلزات ضد زنگ و پلاستیک برای ساختن آنھا به کار خواهد رفت.

فراموش نکنید که قبل از خرﯾد ظرفشوﯾی می بایست موارد مختلفی را مد نظر قرار داد. مھم ترﯾن نکته توجه به ساﯾز ظرفشوﯾی، ھم عرض و ھم طول آن می باشد .

بعد از تعیین ساﯾز در مورد جنس انتخابی خود تصمیم گیری نماﯾید . ظرف شویی ھای تو کار  ھماھنگ با ظرفشوﯾی ھای تو کار بسیار زﯾبا و جذاب بوده و کاملا ھوای اشپزخانه ھای مدرن ھستند . تاثیر اﯾن ظرف شوﯾی ھا در زﯾباﯾی آشپزخانه فوق العاده است و ھمین امر موجب محبوبیت شدﯾد آنھا شده است . تماﯾل به اﯾن ظرشوﯾی ھا در حال حاضر تا دی است که می توان گفت اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق انتخاب مدل ظرفشوﯾی را تشکیل می دھند .

ظرفشوﯾی ھای تو کار طرفدار زﯾادی دارند و اسم آنھا برگفته از خصوصیت وﯾژه آنھاست . ظرفشوﯾی ھاﯾی که درون کابینت کار گذاشته شده و از بیرون و فاصله دور دﯾده نمی شود . ﯾکی از مزاﯾای مھم اﯾن ظرفشوﯾی نیاز به مراقبت و تعمیرھای کمتر نسبت به ظرفشوﯾی ھای قدﯾمی تر است

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *