طراحی دکوراسیون و آسایش روحی خانواده!

دکوراسیون رامسین: برای اینکه بتوانیم یک تناسب نسبی از نظر روانی با دکوراسیون خانه ایجاد کنیم باید قبل از هر کاری ابتدا به مسائل اساسی باید توجه کرد. یحتمل چند سوال در ذهن شما به وجود می آید که چگونه زندگی کنيد و چه نکاتی برای شما ﯾا افراد خانواده تان بیش از همه چیز اهمیت دارد؟

توصیه می کنیم با واقع گرایی این موضوع را پردازش کنید!

در وهله اول با توجه به امکانات موجود خود و همچنین راه ھای مختلف رسيدن به نتيجه مطلوب را بررسی کنيد. به طور مثال ﯾک اتاق خود را کامل  کنيد . اگر مقدور بود ﯾک رنگ خنثی و طبيعی به دﯾوارھای آن بزنيد. اﯾن امر باعث می شود تجربه بسيار خوبی بدست آورید که در انتخاب نوع چيدمان اسباب و اثاثيه به درستی عمل کنید.

زمانی که می خواھيد لوازم اتاق را دوباره بچينيد، متوجه می شوید که وساﯾل مورد نياز و ھمخوان به آرامی به درون می خزند و مبلمان و لوازمی که سال ھا کنارتان بوده اند و به آنها نيازی نداشتيد، بيرون اتاق باقی می مانند.

در ھر اتاق حداقل نيم ساعت وقت بگذارﯾد و به بررسی و تحليل وضعيت موجود اتاق بپردازﯾد. ھنگامی که عميقاً بر روی نحوه ی چيدمان تمرکز نماﯾيد و فھرستی از لوازم ضروری و غيرضروری اتاق را برای اطلاع خودتان روی کاغذ بياورﯾد، خيلی راحت تر می توانيد با موضوع فضا آشناﯾی پيدا کنيد و براساس نيازتان، از فضای در دسترس به نحو احسن بھره بگيرﯾد.

بعد از خلق فضاھای مفيد، ھارمونی و ھماھنگی اهمیت دیگر موضوع است. در اﯾن مرحله لازم است ارتباط منطقی بين مکان ھای مختلف خانه را مجدداً بررسی کرده، کارآیی ھر بخش را مورد ارزﯾابی قرار دھيد. ببينيد آﯾا در منزل شما ناھارخوری در ارتباط مستقيم با آشپزخانه ھست ﯾا خير؛ و آﯾا اﯾن دو مکان نسبت به ﯾکدﯾگر دﯾد دارند؟ ﯾا اﯾن که، حمام منزل تان در جای مناسبی واقع شده و ارتباط خوبی با اتاق خواب تان دارد؟

پاسخ به این سوال گام نخستی است که در بازسازی ﯾا تغيير دکوراسيون منزل بر می دارﯾد. ھر چند که جا به جاﯾی فضاھا ھزﯾنه بر است، اما غيرممکن نيست. حتی گاھی اقدام به بازسازی ﯾا حذف و اضافه کردن برخی مکان ھا در خانه؛ از نظر اقتصادی نيز مقرون به صرفه است .

تحولات اساسی در فضای خانه، تا حد زﯾادی آرامش و روحيه ی مثبت را برای تک تک اعضای خانواده به ارمغان خواهد آورد و اﯾن، موضوع هدفی است که ما دنبال می کنیم.

به امید آسایش بیشتر شما در کنار خانواده با انتخاب یک دکوراسیون ایده آل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.