خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

طراحی دکوراسیون و آسایش روحی خانواده!

یییشس

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: برای اینکه بتوانیم یک تناسب نسبی از نظر روانی با دکوراسیون خانه ایجاد کنیم باید قبل از هر کاری ابتدا به مسائل اساسی باید توجه کرد. یحتمل چند سوال در ذهن شما به وجود می آید که چگونه زندگی کنید و چه نکاتی برای شما ﯾا افراد خانواده تان بیش از همه چیز اهمیت دارد؟

توصیه می کنیم با واقع گرایی این موضوع را پردازش کنید!

در وهله اول با توجه به امکانات موجود خود و همچنین راه ھای مختلف رسیدن به نتیجه مطلوب را بررسی کنید. به طور مثال ﯾک اتاق خود را کامل  کنید . اگر مقدور بود ﯾک رنگ خنثی و طبیعی به دﯾوارھای آن بزنید. اﯾن امر باعث می شود تجربه بسیار خوبی بدست آورید که در انتخاب نوع چیدمان اسباب و اثاثیه به درستی عمل کنید.

زمانی که می خواھید لوازم اتاق را دوباره بچینید، متوجه می شوید که وساﯾل مورد نیاز و ھمخوان به آرامی به درون می خزند و مبلمان و لوازمی که سال ھا کنارتان بوده اند و به آنها نیازی نداشتید، بیرون اتاق باقی می مانند.

در ھر اتاق حداقل نیم ساعت وقت بگذارﯾد و به بررسی و تحلیل وضعیت موجود اتاق بپردازﯾد. ھنگامی که عمیقاً بر روی نحوه ی چیدمان تمرکز نماﯾید و فھرستی از لوازم ضروری و غیرضروری اتاق را برای اطلاع خودتان روی کاغذ بیاورﯾد، خیلی راحت تر می توانید با موضوع فضا آشناﯾی پیدا کنید و براساس نیازتان، از فضای در دسترس به نحو احسن بھره بگیرﯾد.

بعد از خلق فضاھای مفید، ھارمونی و ھماھنگی اهمیت دیگر موضوع است. در اﯾن مرحله لازم است ارتباط منطقی بین مکان ھای مختلف خانه را مجدداً بررسی کرده، کارآیی ھر بخش را مورد ارزﯾابی قرار دھید. ببینید آﯾا در منزل شما ناھارخوری در ارتباط مستقیم با آشپزخانه ھست ﯾا خیر؛ و آﯾا اﯾن دو مکان نسبت به ﯾکدﯾگر دﯾد دارند؟ ﯾا اﯾن که، حمام منزل تان در جای مناسبی واقع شده و ارتباط خوبی با اتاق خواب تان دارد؟

پاسخ به این سوال گام نخستی است که در بازسازی ﯾا تغییر دکوراسیون منزل بر می دارﯾد. ھر چند که جا به جاﯾی فضاھا ھزﯾنه بر است، اما غیرممکن نیست. حتی گاھی اقدام به بازسازی ﯾا حذف و اضافه کردن برخی مکان ھا در خانه؛ از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است .

تحولات اساسی در فضای خانه، تا حد زﯾادی آرامش و روحیه ی مثبت را برای تک تک اعضای خانواده به ارمغان خواهد آورد و اﯾن، موضوع هدفی است که ما دنبال می کنیم.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *