طراحی دکوراسیون دیوارھای اتاق خواب

دکوراسیون داخلی رامسین: رنگ آمیزی ھای متنوع و استفاده از کاغذ دیواری، قاب ھای عکس و تصاوﯾر ترسیمی در مجموع از راه ھای مختلف برای زﯾباتر شدن دﯾوارھای اتاق خواب است.

مهمترین نکته ای که در طرحی دﯾوار اتاق خواب نباﯾد چشم را اذﯾت کند و در واقع باﯾد رنگی باشد که شخص بعد از گذراندن ﯾک روز پرمشغله به راحتی درون آن به ارامش برسد.

اگر بخواهیم تعریفی از دیوار در دکوراسیون داخلی داشته باشیم باید گفت که دﯾوار مثل یک تابلوی بزرگ است که می تواند کل اتاق خواب را به ﯾک شاھکار خوب تبدیل نماید.

طرح ها و اﯾده ھای ھنری فراوانی برای دﯾوارھای اتاق خواب می توان به کار برد. و فراموش نکنید رنگ و طراحی دﯾوار اتاق نباﯾد با سیستم روشنایی آن متضاد باشد.

یکی از قدﯾمی ترﯾن متد مورد استفاده در اﯾن باره کاغذھای دﯾواری منقش بوده است  که در زمان مورد استفاده قرار می گرفته است.

 

 

در عصر امروز سلیقه های زیادی بر طراحی دکوراسیون داخلی حاکم است. به طور معمول معمولا امروز مردم ترجیح می دھند که دﯾوار را رنگ نماﯾند و سپس از ﯾک نقاش چیره دست می خواھند تا تصاوﯾری را بر روی دﯾوار ترسیم کند اﯾن تصاوﯾر اصولا مناظر طبیعت ، گل ھا و درﯾا می باشند . نمونه    موزه ھنری سر بزنید و از نحوه قرار گرفتن رنگ ھا در تابلوھا اﯾده بگیرﯾد .

کاغذ دﯾواری در صورت داشتن ﯾک نقش زﯾبا و مناسب نیز ھنوز برای اتاق ھای خواب کارآمد می باشد . نوجوانان رنگ ھای تیره تر و حتی مشکی را برای دوار ترجیح می دھند و کودکان رنگھاﯾی مانند صورتی . سلیقه ھا بسیار متنوع است .

پر طرفدارتین طرح ھا ، طرح هایی هستند که حال و ھوای رمانتیک داشته باشند. این نکته فراموش نکنید که رنگ ھای درخشان مانند قرمز و زرد و آبی در طراحی دﯾوارھا زﯾاد مورد استفاده قرار می گیرد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا