خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

طراحی دکوراسیون داخلی مطب پزشک

دکوراسیون مطب پزشک

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: به طور معمول با مطرح شدن موضوع دکوراسیون داخلی، ھمه اذھان به سمت و سوی شراﯾط محیطی ﯾک خانه سوق داده می شود در حالی که دکوراسیون موضوعی گسترده است که می تواند تک تک فضاھاﯾی را که ما در طول زندگی مان با آنھا سروکار دارﯾم پوشش دھد. ﯾکی از ھمین مکان ھا  اتاق انتظار مطب پزشکان و ﯾا مراکز درمانی است.

در دکوراسیون محیط ھای درمانی، موارد گوناگونی ھمچون پوشش ھای فضاھا، لوازم گرماﯾشی و سرماﯾشی، لوازم دکوراسیونی، نورپردازھا و غیره ھمگی می باﯾست تا حد امکان با نیازھای بیماران مراجعه کننده مطابقت داشته باشد.

پوشش ھای فضا: به طور کلی برای پوشش سطح دﯾوارھا و کف ﯾک محیط درمانی که انواع و اقسام آلودگی ھا و میکروب ھا در آن وجود دارند، قابل شست وشو بودن، از جمله مھم ترﯾن و ضروری ترﯾن خصوصیت موردنیاز محسوب می شود. بنابراﯾن طبیعی است که کاربرد رنگ ھای پلاستیکی و ھمچنین کاغذھای دﯾواری برای اغلب مکان ھا رد خواھد شد مگر آنکه کاغذ دﯾواری تا حدودی قابل شست وشو بوده و در سطح بالای دﯾوار و دور از دسترس ھمگان به کار برده شده باشد و فضای زﯾرﯾن آن را پوشش ھای قابل شست وشوﯾی مانند رنگ ھای روغنی و ﯾا دﯾوارپوش ھای پلاستیکی و ﯾا سنگ و سرامیک در برگرفته باشند.

البته رعاﯾت اﯾن موضوع در مورد مطب ھای پزشکان به اھمیت اتاق انتظار در مراکز درمانی بزرگ مانند بیمارستان ھا و درمانگاه ھا نیست. در میان رنگ ھا نیز رنگ روغنی آن ھم از نوع براق تر مناسب ترﯾن انتخاب رنگی جھت پوشش دﯾوارھای اﯾن قبیل مکان ھا است. زﯾرا ھر چه میزان رنگ روغنی براق نسبت به مات بیشتر باشد، سطح صیقلی تر بوده و در نتیجه شست وشوی آن راحت تر امکان پذﯾر خواھد بود.

توصیه: با نصب زه ھای چوبی و ﯾا پلاستیکی بر روی دﯾوارھاﯾی که پوشش رنگی برای آنھا انتخاب شده است، آن ھم در ارتفاع متناسب با ارتفاع پشتی صندلی و محل برخورد احتمالی با دﯾوار، از آسیب دﯾدگی ھای حاصل از اﯾن گونه برخوردھا می توان جلوگیری کرد.

از دﯾوارھا که بگذرﯾم کف ھا نیز از جمله مھم ترﯾن سطوحی ھستند که به راحتی در معرض آلودگی قرار می گیرند لذا می باﯾست به پوشش قابل شست وشوی آنھا نیز توجه کرد. در ھمین راستا سنگ و سرامیک بھترﯾن انتخاب به حساب می آﯾند.

نیز بلامانع است زﯾرا امکان استفاده از مواد شوﯾنده و HDF البته در مورد مطب ھای خصوصی، پوشش کف با کفپوش ھای  لمینیت شده ضدعفونی کننده به وسیله انواع و اقسام تی ھا برای تمیز کردن آنھا وجود دارد به شرط آنکه آب به طور مستقیم استفاده نشده و نسبت به خشک کردن سطح آن نیز به سرعت اقدام شود.

در اتاق انتظار ﯾک مطب و ﯾا مرکز درمانی به طور قطع تعدادی صندلی و چند میز برای ھمراھان و خود بیماران لازم است که راحت تر بودن اﯾن صندلی ھا برای نشستن حتی طولانی مدت، به صبوری در انتظار کمک می کند. بنابراﯾن برای چنین محیط ھاﯾی صندلی ھا و ﯾا مبلمان ھاﯾی مناسب ھستند که ارتفاع سطح نشیمنگاه تا زمین زﯾاد نباشد. ھر چه اﯾن میزان در محدوده استاندارد خود کمتر باشد، فرد به ھنگام نشستن احساس راحتی بیشتری می کند.

ھنگامی که در مورد رنگ ﯾک فضا بحث می کنیم، تنھا به رنگ سطوح ثابت آن مکان ﯾعنی دﯾوارھا، درھا و کف محدود نمی شود

بلکه پالت رنگی ﯾک محیط تمام رنگ ھای به کار رفته در لوازم و سطوح را در بر می گیرد لذا برای انتخاب لوازم دکوراسیونی و کاربردی، علاوه بر موارد لازم جھت در نظر گرفتن نوع کاربرد آنھا، به زﯾباﯾی ظاھری و رنگ شان نیز توجه کنید زﯾرا ھمان طور که می دانید رنگ تاثیر مستقیمی بر روی روحیه افراد می گذارد. بنابراﯾن در چنین مکان ھاﯾی از رنگ ھای شاد، ملاﯾم و آرام بخش استفاده کرده و از به کار بردن رنگ ھای افسرده کننده و حتی تند صرف نظر کنید به عنوان مثال بھترﯾن انتخاب برای پالت رنگی محیط ھای درمانی رنگ ھای سبز، سبزآبی، آبی کمرنگ، آبی سبز، صورتی کمرنگ، گلبھی، کرم، لیموﯾی و ﯾا تلفیقی از آنھا با ھم است ولی برعکس کاربرد رنگ ھای بنفش، خاکستری، قھوه ای، مشکی و مانند اﯾنھا ھرگز توصیه نمی شود.

با کاربرد عناصر صرفا تزئینی و دکوراسیونی مانند تابلوھا، گل و گیاه طبیعی و ﯾا حتی مصنوعی و شمعدان فضاﯾی اﯾجاد شده و به ھمین طرﯾق کمی از اضطراب و ناراحتی بیمار می توان کاسته و آرامشی ھر چند موقتی را در او پدﯾد آورد.

مراجعین ﯾک مطب پزشک و ﯾا ﯾک مرکز درمانی می باﯾست مدت زمانی که معمولا چندان ھم کوتاه نیست را برای مراجعه به انتظار سپری کنند. گذشت اﯾن مدت زمان ھنگامی قابل تحمل تر می شود که افراد به کاری سرگرم باشند. به عنوان مثال تماشای برنامه ھای تلوﯾزﯾونی که بر روی دﯾوار نصب شده و ﯾا در گوشه ای قرار گرفته ﯾا گوش دادن به موسیقی متن ملاﯾم و آرامبخش و ﯾا رادﯾو و ھمچنین حل جدول و مطالعه مجله و ﯾا روزنامه می تواند از جمله اﯾن سرگرمی ھا باشد.

از آنجا که نور غذای روح است، در ﯾک محیط درمانی که اغلب بیماران با ناراحتی ھای جسمی ﯾا روحی ناشی از مشکل جسمی شان مراجعه می کنند، وجود نوری مناسب و کافی ضروری است.

وجود تسھیلات مناسب فصل برای گرم کردن و ﯾا خنک کردن فضا برای افزاﯾش آستانه تحمل بیماران و ھمراھان در ﯾک انتظار چندساعته بسیار موثر است.

در فضای ساختمان ﯾک مطب وجود ﯾک سروﯾس بھداشتی ضروری است. در اﯾن سروﯾس نیز می باﯾست تسھیلات لازم در قالب توالت فرنگی و دستگیره ھای مورد نیاز برای بیمارانی که دچار معلولیت جسمی بوده و ﯾا به جھت دردھای مفاصل پا امکان استفاده از توالت ھای معمولی براﯾشان وجود ندارد، در نظر گرفته شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *