WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.59.30 (5)

طراحی دکوراسیون داخلی خانه کوچک

دکوراسیون داخلی رامسین: در زندگی امروزی که همه ما در یک آپارتمان کوچک مجبور به زندگی هستیم باید پیش از هر چیز به نوع دکوراسیون آن اهمیت بدهیم.

در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که ما باید چه ابتکار عملی به خرج دهیم که یک فضای کوچک را به شکل دلخواه خود درآوریم.

حتما مطلب ما را در ادامه بخوانید تا اطلاعاتی خوبی در این زمینه کسب کنید.

نمونه استفاده از میز کشودار، مبلمان رنگ روشن و نورسفید ملاﯾم فضا در دکوراسیون آپارتمان فقط در مورد ابعاد فیزﯾکی نیست اﯾن فضا در مورد ھر چیزی که دﯾده می شود صدق می کند. به همین خاطر استفاده از نکات شگفت آور زﯾر برای تبدﯾل کردن آپارتمان ﯾا خانه کوچک شما به ﯾک مکان مجلل، زﯾبا و جادار کمک می کند:

مبل بزرگ خانه را جلوی بزرگترﯾن و طولانی ترﯾن دﯾوار قرار دھید وقسمت مرکزی را کاملا قابل دﯾد بگذارﯾد.

به جای کاناپه بزرگ و ﯾک ست جاگیر، ﯾک ست مبلمان کوچک با طراحی باز خرﯾداری کنید تا ھر وقت که خواستید به راحتی چیدمان آن را بر اساس راحتی و علاﯾق خود تغییر دھید.

چراغ ھاﯾی که در سقف قرار داده می شوند نباﯾد طوری باشند که ارتفاع اتاق را کم کنند.

روشن تر بودن سقف نسبت به دﯾوارھا و مبلمان باعث روشن تر شدن و دلبازتر شدن اتاق می شود.

قسمت نشیمن را با قرار دادن ﯾک کاناپه بزرگ جلوی طولانی ترﯾن دﯾوار، ﯾک میز چای جلوی آن و دو صندلی روبروی میز در دو طرف آن، از قسمت ھای دﯾگر جدا کنید.

جای مبل شما در اتاق جاﯾی است که ھنگام ورود و خروج به اتاق مزاحم کسی نباشد و بھتر است که نزدﯾک گنجه وکمدتان باشد.

نور سفید و ملاﯾم که به طور مساوی سراسر اتاق را عادلانه روشن کرده باشد باعث بزرگ تر نشان دادن اتاق می شود.

رنگ ھای ملاﯾم اتاق را بزرگ تر نماﯾش می دھد.

وساﯾل ساده خانه شما را تمیز و سازمان ﯾافته تر می کند.

از آﯾنه ھا و سطح ھای صاف و درخشنده که ھر چه بیشتر نور را منعکس کنند و اتاق را بزرگتر و روشن تر نشان دھند استفاده کنید.

از نقش ھا و طرح ھای کوچکتر برای دﯾوارھا و اسباب ھای بزرگ استفاده کنید.

 و نصب آن به LCD ▪ ﯾکی از راه ھای بزرگ جلوه دادن ﯾا اﯾجاد فضا در خانه کوچک، استفاده از وساﯾل کوچک است مثلا استفاده از تلوﯾزﯾون ھای  دﯾوار می تواند به باز کردن فضا مخصوصا در خانه ھایی که سقفشان کوتاه است کمک کند.

استفاده از صندلی ھای بدون پشت در کنار کانتر آشپزخانه به بیننده تصور زﯾادتر بودن فضا می دھد چون نداشتن پشت و جمع و جور بودن آن به آسانتر دﯾدن بقیه قسمت ھای خانه کمک می کند.

میز اتاق نشیمن را از نوعی انتخاب کنید که زﯾر آن چندﯾن قفسه داشته باشد تا از زﯾر آن نیز بتوانید بعضی از لوازم مثل کتاب ﯾا مجلات ﯾا وساﯾلی از اﯾن قبیل، که به طور معمول روی میز قرار دارند را زﯾر میز بگذارﯾد تا از بھم رﯾختگی نیز جلوگیری شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *