WhatsApp-Image-2020-05-12-at-12.10.42-PM-3

طراحی دکوراسیون داخلی اتاق خواب مشرقی

دکوراسیون رامسین: چنانچه دکوراسیون اتاق خواب شما مدرن و امروزی است بهتر است برای ایجاد تنوع تغییراتی در آن ایجاد کنید و سبکی متفاوت مانند سبک شرقی را برگزینید.

چنین سبکی با توجه به شرایط زندگی آپارتمان امروزی طرفداران زیادی پیدا کرده است که البته این موضوع به خاطر دو دلیل است که شاید برای شما هم جالب باشد.

احساس ھمبستگی در خانواده که در فرھنگ مشرق زمین یکی از اصولی ترین عناصر حیاتی این بخش از جغرافیا است و شاکله اصلی چنین فرهنگی است.

حتما مشاهده کرده اید در مناسبت های مهم و یا تصمیاتی که باید به صورت جمعی گرفته شود سر میز ناھار یا شام همه در کنار ھم انجام می شوند و نسبت به آن موضوع همفکری می کنند.  به  همین خاطر ایجاد یک فضای شرقی در دکوراسیون داخلی منزل سرچشمه آن از شرق بود و سپس دامنه آن به اروپای قدیم کشیده شد. در بسیاری از خانواده های اروپایی نیز این سبک و این رسم هنوز به قوت خود باقی است.

ما برای اطمینان خاطراز این موضوع که فضای اتاق به گونه ای باشد که می تواند مجموعه ای خاص از رنگ ھا و وساﯾل و دکوراسیون را در کنار ھم تطبیق بدهیم، نیازی نیست فضا به گونه ای باشد که پذﯾرای ساﯾر افراد خانوده ھم باشید اﯾن مکان خصوصی است اما باﯾد به گونه ای باشد که ھمه لوازم ضروری درون ان جای گیرد .

نکته دیگر تمایل شرقی ھا به وفور نعمت و در حقیقت ثروت است. آنها اﯾن قضیه را در دکوراسیون خود و با رنگ ھای شاد و گرم بروز می دھند. رنگ ھای قرمز و آبی درخشان و طلایی براق در دکوراسیون داخلی شرقی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

باید توجه کنید در انتخاب همه لوازم به اﯾن رنگھا نهایت دقت را داشته باشید و لوازم کوچک را به عنوان تزﯾینات روی لوازم اصلی قرار بدھید.

در چنین فضایی که خلق کرده اید، یک قالی مشرقی پر نقش و نگار با رنگ ھای تند و به خصوص قرمز را هرگز فراموش نکنید . و توصیه می کنیم قالی را در پاﯾین تخت پھن کنید .

همچنین در این سبک، میزھای قرمز رنگ جاﯾگاه فوق العاده ای دارند و بھتر است تخت، دراور و میز آراﯾش را نیز به رنگ مشابه رنگ قرمز درآورید. وسایل، اشیاء و لوازم عتیقه نیز کاملا مناسب چنین فضایی است.  

برای اینکه فضا صمیمی تر جلوه کند، از کارهای دستی و قاب ھای زﯾبا استفاده کنید.کمدھای لباس و پرنقش و نگار نیز اﯾده خوبی است.

توجه داشته باشید که اﯾن سبک وقت زیادی از شما خواهد گرفت. به همین خاطر برای اینکه دوباره کاری نکنید حتما به ھمه جزﯾیات دقت کرده و صناﯾع دستی آنتیک و عتیقه های زیبایی را برای تزئین انتخاب کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *