خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

طراحی دکوراسیون با پارچه ھای طرح دار

تزئین شومینه

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: اگر بخواهیم مطابق با اصول و قواعد دکوراسیون منزل خود را نظم ببخشیم، باید به این نکته توجه کنیم که دکوراسیون ﯾک اتاق را می بایست بر مبنای مبلمان موجود ﯾا سروﯾس خوابی که از قبل دارﯾم طراحی نماییم.

در بیشتر موارد پارچه مبلمان و ﯾا سروﯾس خواب پارچه ای طرح دار و متشکل از چند رنگ است. در چنین مواردی بهتر است از طراح پارچه ای کمک بگیریم.

همان طور که می دانید، طراحان پارچه به تاثیرات رنگ ھا در کنار ﯾکدﯾگر واقف هستند و برای اینکه بتوانند رنگ ها را در وار یکدیگر به تعادل برسانند، کارهای زیادی انجام می دهند.

می توانیم از تجارب آنها و تلاشی که در این زمینه داشتند نهایت استفاده را بکنیم و در انتخاب رنگ ھای مورد نیاز برای دکوراسیون اتاق استفاده بهینه ببریم.

نخست پارچه را به دقت بررسی کرده و لیستی از رنگ ھای به کار رفته در پارچه را تھیه کنید. رنگ غالب به کار رفته در طرح را در ابتدا و بقیه را برحسب مقدار سطح اشغال شده توسط آنھا در طرح پارچه دسته بندی نمایید.

این سوال را از خود بپرسید که وسیع ترﯾن سطح اتاق که می تواند به ﯾک رنگ درآﯾد کدام است؟

حالا که وسیع ترین اتاق را پیدا کردید بعد آن سقف و سطح کف از جمله نقاطی هستند سطح وسیعی را به خود اختصاص داده اند.

طراحی رنگی اتاق ھمیشه باﯾد با وساﯾل و مبلمانی که در آن رار گرفته است، تصور شود و جای گیری اﯾن وساﯾل از مساحت زمین و کف اتاق می کاھد چنان که سطحی بسیار کوچکتر از سقف در معرض دﯾد بیننده قرار می گیرد.

بهتر است از پارچه ھای طرح دار گاھی برای تاکید کردن و چشمگیر ساختن بخشی از مبلمان ﯾک اتاق نیز استفاده کنید. مثلا  بهتر است تخت در ﯾک اتاق نشیمن مرکز توجه قرار گیرد و بیشتر از بقیه عناصر در اتاق توجه بیننده را جلب نماید. استفاده از پارچه ھای طرح دار ﯾکی از راحت ترین روش ھا برای نیل به اﯾن منظور است.

اﯾن امر با به کارگیری تنالیته ھای مختلف از ﯾکی از رنگ ھای به کار رفته در طرح پارچه برای دﯾگر عناصر اتاق و فضای اطراف تخت ﯾا کاناپه که پس زمینه ای تک رنگ را برای آن فراھم می آورند به آسانی تحقق خواهد یافت.

بیشتر پارچه ھای طرح دار از چند رنگ مختلف تشکیل شده اند که امکان انتخاب رنگ ھای متنوعی را برای اﯾجاد ﯾک پس زمینه تک رنگ دراختیار شما قرار می دھد. شما با توجه به وﯾژگی ھای معماری اتاق می توانید بهترین رنگ را به عنوان پس زمینه انتخاب نمایید.

به طور مثال اگر پارچه ای از رنگ ھای آبی، گلبھی و زرد تشکیل شده باشد چنانچه اتاق شما خیلی وسیع و بزرگ باشد، مناسب ترین انتخاب رنگ گلبھی است که به فضا صمیمیت بیشتری خواهد بخشید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *