WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.30 (3)

سبک مدرنیسم در دکوراسیون داخلی!

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین: شاید اغلب ما چندان رغبتی به موقعیت زندگی، نوع دکوراسیون و حتی دیزاین خانه نداشته باشیم. ولی بنا به شرایط مجبور هستیم که این مدل زندگی را تحمل کنیم. ولی یک زندگی زیبا و جذاب لحظه ای نیست که ما را رها نکند. مخصوصا زمانی که به مناطق مرفه نشین می رویم و زندگی مردم این مناطق را مشاهده می کنیم ، این فکر بیشتر در ما قوت می گیرد.

اما بهتر است با واقعیت کنار بیاییم و فکری به حال زندگی حال خود کنیم. بهترین روش برای جنگیدن با چنین فکری که مثل خوره به جان آدم می افتد، ساختن محیطی است که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم.

از جمله سبک های دکوراسیون داخلی  و طراحی ویلا سبک مدرنیسم است.  این سبک ارتباط زیادی به شیوه تفکر ما دارد.

 به همین خاطر ھر وسیله بنا به کاربرد که دارد در جای خود قرار گرفته و لوازم اضافی در این سبک هیچ جایی ندارد.  

▪ دﯾوارھا: دﯾوارھا نیاز به رنگ خاصی ندارند. سفید تنھا رنگ پیشنھادی است. ھمچنین تا حد امکان باﯾد گچ کاری ھا را محو کرد به ھمین منظور باﯾد رنگ گچبری دﯾوار را به رنگ سفید درآورﯾم تا مشخص نشوند.

طراحی دکوراسیون داخلی

بهتر است از کاغذ دﯾواری در سبک مدرن استفاده نشود. برای تنوع می توانید به ﯾکی از دﯾوارھا آﯾنه نصب کنید و شیشه ھای مات و کدر ھم می تواند جداکننده مناسبی برای اتاق پذﯾراﯾی از اتاق نشیمن باشد. برای قرنیزھا نیز باﯾد کاری ھمانند گچبری انجام داد ﯾعنی آن را به رنگ سفید دﯾوار درآورد.

▪ پنجره ھا: جسارت سبک مدرن برای داخل شدن ھرچه بیشتر نور به درون ھمه قسمت ھای خانه است بنابراﯾن پنجره ھا تا حد امکان باﯾد ساده باشند و پرده ای که به آن نصب می شود از جنس کتان ابرﯾشمی ﯾا حتی از کرکره ھای بسیار ظرﯾف و سفید رنگ باشد. در سبک مدرن با زمینه سفید ھمه چیز جان دﯾگری می گیرد.

▪ کف: کف خانه بھتر است ﯾکپارچه و بدون درز باشد. بھترﯾن کف از جنس سنگ است. در اﯾن صورت ﯾک قالیچه حتی ﯾک خرسک ساده کفاﯾت می کند. پھن کردن ﯾک فرش بزرگ با زمینه لاکی گرچه کار تمیز کردن خانه را دشوار می سازد اما به پر نور شدن منزلمان کمک شاﯾانی می کند.

▪ اسباب خانه: در سبک مدرن مبل ھا بھتر است از جنس چرم و چوب باشند. رنگ آنھا می تواند مطابق میل تان انتخاب شود. از مبل ھای بزرگ پرھیز کنید. از میزھای کوچک معروف به قھوه خوری با جنس شیشه ﯾا کروم ھم می توان در اﯾن سبک استفاده کرد. کابینت ھا و کتابخانه نیز با ارتفاع کم در خانه قرار داده شوند. ھمچنین برای شومینه که معمولا قسمت اصلی خانه را تشکیل می دھد می توان از جنس ام دی اف به رنگ سفید ﯾا از جنس چوب و برای تزﯾین آن می توان از آجر ﯾا کاشی و سرامیک سفید بھره گرفت.

برای سبک مدرن تویه می شود که از گل و  گیاھان یاد استفاده شود. در این روش ز وسایل تزئینی خیلی کمی استفاده می شود  و نها می تواند شامل طراحی ھا و نقاشی ھای مدرن ﯾا مجموعه ھای ظرﯾف باشند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *