خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

سبک امروزی در اجرای دکوراسیون

کابیت آشپزخانه در دکوراسیون داخلی

فهرست مطالب

شرکت دکوراسیون داخلی رامسین: با استفاده از دو رنگ با زمینه ھای مختلف که بر جزئیات طرح تاکید و آن ھا را برجسته می کنند، می توان ﯾک طراحی خنثی در اتاق نشیمن را از حالت سادگی محض در آورد. رنگ آمیزی تک رنگ، بیشتر سبک شرقی را تداعی می کند.

برای داشتن یک فضای امروزی، انتخاب رنگ ھای خنثی به معنای به کارگیری درجات رنگی است که از نظر شدت در ﯾک ماﯾه هم صنف هستند.

رنگ آمیزی دﯾوارھا با رنگ میانه ای مثل طوسی گرم، احساس بسیار آرامش بخش تری از سفید ﯾا کرم به ارمغان می آورد. ﯾک فرش کم رنگ نیز به روشناﯾی محیط کمک می کند. برای طرح ھای تک رنگ، سورمه ای گزﯾنه ی بھتری نسبت به مشکی است و درجات ملاﯾم تر آبی به شادابی محیط اتاق ﯾاری می دھد.

کاناپه با ﯾک طرح چاپی کرم و طوسی ماﯾل به قھوه ای پوشانده شده و دﯾوار جلوﯾی با کاغذ دﯾواری متن دار در زمینه ی آبی ملیح پوشش داده شده است. طرح ھای برجسته تر در کوسن ھا بیش تر به چشم می آﯾند. طرح ھای چاپی تک رنگ، ھمراه با کرم که در وساﯾل استفاده می شود، بسیار آرام و چشم نوازند و برای جان دادن به طرحی خنثی و بی رنگ، مناسب جلوه می کنند. در اﯾن اتاق قسمت ھای قھوه  ای تیره در مبلمان، به طرح غنا بخشیده اند، در حالی که میز چوبی جلوی مبل و صندلی تکی که تک رنگ نارنجی دارند، محیط اتاق را گرم تر کرده اند. اﯾن روزھا مبلمان شرقی با رنگ چوب به فراوانی در دسترس اند و به راحتی می توان آن ھا را در خانه ھاﯾی با معماری داخلی مدرن، به کار گرفت.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *