ساخت ویلا با طرح ییلاقی

دکوراسیون داخلی رامسین: رنگ مناسب، استفاده از گل و بوته ھای سبز، تراس خانه ویلایی خود را زیباتر کنید.

خیلی از تراس ھای خانه وﯾلاﯾی در شمال کشور به سلیقه بدی طراحی شده اند و یا در بسیاری از موارد بدون استفاده رھا شده اند و تمام انرژی افراد در طراحی داخلی وﯾلاھا صرف می شود و ھزﯾنه ای جھت زﯾباسازی فضای خارجی وﯾلای خود نمی کنند.

کما اینکه با صرف ھزﯾنه ھای اندک می توان آلاچیق ھای زﯾباﯾی ایجاد کرد.  ساعات روز را در فضای آزاد رو به درﯾا گذراند و آرامش واقعی را به دور از دغدغه ھای شھری در آن فضا ﯾافت.  می توان از صندلی ھای بافت حصیری با تشک ھای نرم ھمراه با روکش ھای بزرگ گلدار بهره گرفت.

همچنین وساﯾل دیگر نیز سازگار با الگوی کلی تھیه شده است. پارچه ھا و بافت ھا از ﯾک گونه و با ﯾک طرح راه راه که در بزرگ نماﯾی فضا موثر است به رنگ ھای مختلف انتخاب شده اند.

رنگ  و کاناپه و رنگ درختان، ترازی با رنگ کل درﯾا اﯾجاد دﯾوار نموده است و استفاده از بالشتک و کوسن ھای روشن در کنتراست و جلوه فضا نقش اساسی را اﯾفا می نماﯾد و ھمین تضاد در رنگ ھا فضا را از حالت ﯾکدست و بی روح بودن خارج نموده و زﯾباﯾی خاصی به آن بخشیده است. استفاده از بوته ھای سوزنی برگ و ﯾا خاردار، نماﯾی از طبیعت استواﯾی را به ارمغان آورده است. شما ھم می توانید با صرف ھزﯾنه اندک، تراس  ھای منازل  را با الھام از تصاوﯾر ارائه شده طراحی  نمایید.

فراموش نکنید که باید تراس طوری طراحی شود که مشرف به حیاط منزل همسایه نباشد.

علاقه به گل و گیاه با توجه به گسترش شهرها در چند دهه اخیر زیاد شده است. گیاھان، دوستان محبوبی برای محیط زیست هستند. و نه تنھا در آپارتمان ھا بلکه در محیط کار، ورودی دانشگاه ھا، فروشگاه ھا، سرسرای ھتل ھا و … ھر روز با دﯾدن آنھا دچار شعف و شادی درونی می شوﯾم، چرا که به لطف زﯾباﯾی خود شمه ای از طبیعت را که به واسطه زندگی مدرن و شھرنشینی ھر روز از ما فاصله می گیرد در ذھن ھا زنده می سازد. به ھمین جھت لازم به نظر رسید که اطلاعات جامع و مصوری را برای علاقه مندان به نگھداری گل  و گیاه، جمع آوری نماﯾیم تا بتو ند با مطالعه آن ضمن آشناﯾی با گیاھان اصلی آپارتمان، اناز شیوه مراقبت صحیح آنان نیز آگاھی ﯾابند.

لاله ھا و زنبق ھا را می توان با ارزش ترﯾن گیاھان پیازدار آپارتمانی دانست. آنها به آسانی کشت می شوند و به همین خاطر هر فرد علاقمندی می تواند آنها را کشت نماید.

مناسب ترﯾن نوع آنها گونه ھای کوتاه قد آن است. با جودی که گل ھاﯾش ساده  است و با محیط سازگار است. 

در خیلی آپارتمانها نیز گل سوسن را برای استفاده در آپارتمان ھا پرورش می دھند اما با پیداﯾش سوسن ھای ھیبرﯾد آمرﯾکاﯾی که گونه ھای آنھا دارای گل ھای فراوان و رنگ ھای زﯾباست اﯾن امر بیشتر متداول شده است. در کل استفاده از گل و گیاه باعث می شود که فضای زندگی شما رنگ پیدا کند و به ساکنین آن حس آرامش خواهد بخشید. 

 

 

مطالب مرتبط