WhatsApp Image 2020-06-21 at 13.27.57 (1)

ساخت باغچه در کنار پنجره آپارتمان!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: آیا تا به حال پیش خود فکر کرده اید که در محیط آپارتمان می توان یک باغچه بسازید؟ ما در این مطلب قصد داریم به شما بگوییم که در این فضا می توان نمای زﯾبای ﯾک جنگل، چمن زار و ﯾا حتی ﯾک باغ کوچک پر از گل را به وجود آورد و زﯾبایی و راﯾحه گل ھا را به فضای خانه خود آورید.

شاید ﯾکی از راحت ترﯾن راه ھا برای پرکردن فضای خانه استفاده از راﯾحه گل ھای مختلف، نصب جعبه ھای پر از گل در بیرون پنجره خانه است.

 با انتخاب درست گل و گیاھان رنگ ھای مختلف و زﯾباﯾی را می توان به خانه آورید. ولی توجه به این مسئله مهم است که ھیچ چیز بدون زحمت به دست نمی آﯾد و به همین دلیل شما باﯾد با درست کردن گلدان ھای متفاوت گل ھا را میھمان زندگی خود کنید.

در گام نخست اندازه پنجره ای را که می خواھید برای آن جعبه گل و گیاه نصب نمایید، در نظر بگیرید. اﯾن جعبه ھا می توانند در ابعاد مختلف باشند.

اینجا وقت گذاشتن بسیار موثر است. اگر زمان بیشتری دارﯾد و اگر مھارت کار با وسیله ای چون اره برقی و چوب را دارﯾد با به وسیله این ابزار جعبه ای باب سلیقه خود درست کنید و اگر این چنین نیست از طرح ھای گوناگونی که در بازار برای ساختن اﯾن جعبه ھا وجود دارد استفاده کنید.

ساختن چنین جعبه ھایی مستلزم داشتن ابزارھای زﯾر است:

قلم موی رنگ، دستکش کار، بتونه، میخ، چند قطعه چوب، سمباده، متر

پیش از هر چیز طول و عرض پنجره را اندازه گیری کنید و ابعاد آن را یادداشت نمایید. توجه داشته باشید که در اندازه گیری پنجره نهایت دقت را به خرج بدهید چرا که ابعاد پنجره ھا ممکن است به ظاهر شبیه هم باشد ولی در ابعاد متفاوت هستند.

سعی کنید جعبه خود را تا جایی که می توانید طولانی فرض نمایید. تمام درزھا را با سیلیکون و بتونه پر کنید. اﯾن اقدام استحکام جعبه شما را بیشتر خواهد کرد. اگر در جعبه ای که انتخاب کرده اﯾد ھیچ سوراخ زھکشی وجود ندارد، از ھر دو طرف ﯾک تا دو سوراخ در سطح آن اﯾجاد کنید. و باید بدانید بدون اﯾن منافذ گیاھان زود پژمرده می شوند.

چون جعبه در معرض باران و نور آفتاب و باد قرار دارد، بتونه کمک می کند تا علاوه بر طول عمر بیشتر، بھتر بتوان روی چوب نقاشی کرد. ھنگامی که بتونه خشک شد، رنگ مورد نظر خود را بزنید. بھتر است رنگی را انتخاب کنید که با لوازم خانه انسجام داشته باشد.

از مزایای ساخت جعبه اﯾن است که مطابق سلیقه خود به آن مدل داده و ساﯾز آن را دقیقا مطابق با پنجره انتخاب نمایید. با دیدن عکس هایی در فضای مجازی ایده بگیرید. توصیه می کنیم الوارھای خود را از چوب درخت سرو، انتخاب کنید!

خاصیت استفاده از چوب سرو این است که ھنگام تماس با ھر رطوبتی، مقاومت خود را حفظ کرده و ھنگام نصب بر پنجره ترک نمی خورد.

 بعد از انجام اﯾن مراحل جعبه را با استفاده از زنجیر به پنجره وصل کنید و ﯾا می توانید با جوش دادن درست مقابل پنجره قرار دھید.

بعد این مقداری کود گیاھی را با خاک مخلوط نمایید. کودھای مختلف خاک ھمیشه مربوط نگه دارید. با این کار چندان نیازی به آب دادن دائم نخواھید داشت. مقداری سنگ در سوراخ ھای ته جعبه خود برﯾزﯾد تا ھنگام آب دادن، خاک ھا شسته نشوند و بیرون نرﯾزند.

سپس خاک کافی به داخل جعبه ریخته و گل ھا و گیاھان مورد نظر خود را در آن بکارﯾد. این گلدان ها ھم زﯾبایی را به اتاق شما وارد می کند و ھم به چشم نواز شدن نمای خارجی منزل کمک می کند.

با توسعه اﯾن اﯾده می توانید در باغچه منزل خود سبزﯾجات و گل و گیاه جذاب بکارید و زﯾبایی مکان زندگی خود را دو چندان کنید.  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *