تزئین شومینه

روش های آسان برای زیباسازی دکوراسیون

شرکت دکوراسیون داخلی رامسین: در منزل هریک از ما لوازم و وسایلی وجود دارند که با وجود اینکه کاربردی هستند ولی برای استفاده از آنها شاید محدودیت هایی وجود داشته باشد.

در حقیقت به طور معمول وسایل کاربردی در فضای خانه به دو گروه تقسیم می شوند:

نخستین گروه وسایلی ھستند که کاربرد آنھا زمانی است و در همه وقت استفاده خاصی ندارند. از این وسایل می توان به مبلمان، تلوﯾزﯾون، ﯾخچال و فرﯾزر، اجاق گاز و مواردی دیگر اشاره کرد.

دیگر گروه، لوازمی هستند که کاربرد آنھا فصلی بوده و به عوامل مختلفی ھمچون شراﯾط آب و ھوایی، فصل و غیره بستگی دارد. وسایل گرمایشی و سرمایشی از مهمترین وسایل در این دسته هستند.

این وسایل امکان نقل و انتقال آنها وجود دارد مثلا بخاری، کولر و .. به راحتی می توان به مکانی انتقال داد که در معرض دید نیستند.

اما یکسری وسایل ثابت هستند و قسمت یا بخشی از خانه به حساب می آیند. شومینه از جمله این وسایل ثابت است که جابه جایی آن آسان نیست. مگر آنکه تصمیم آن را به طور کلی حذف کرده و ﯾا به مکان دﯾگری انتقال دھید.

رادﯾاتورھا، کولرھای آبی و گازی توکار و ھمچنین در این دسته قرار دارند که در اﯾنجا موضوعی که قصد داریم به آن بپردازیم ھمین عنصر کاربردی و دکوراسیونی مقطعی است.

در کل این وسایل به دلیل اینکه فضایی را اشغال می کنند و با توجه به فضای کم آپارتمان ها، می توانند محیط را تحت تاثیر قرار دهند. به همین دلیل در اغلب خانه ھایی که در فصول سرد سال از اﯾن سیستم به عنوان ﯾکی از بارزترین منابع گرمازای محیط استفاده می شود، چیدمان مبلمان موجود نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

به اﯾن معنی که ھر چیدمان ﯾک، معمولا مرکز توجھی وجود داشته و در فصول سرد سال نیز شومینه اﯾن نقش را در خانه برعھده دارد. به همین دلیل مبلمان با ھدف حداکثر بھره گیری از گرمای حاصله و با حفظ نکات اﯾمنی و دکوراسیونی در نزدﯾک ترﯾن فاصله با شومینه چیده می شود.

به طور معمول ھنگام نشستن بر روی مبلمان، از نمای زﯾبای شعله ھای آتش نیز می توان بھره برد. حال آن که ھمین مرکز توجه در شش ماه اول سال ارزش قبلی را نداشته و معمولا حداکثر کاربرد، استفاده از سطح روی طاقچه آن به عنوان کنسولی برای شمعدان، قاب عکس، آئینه و لوازم تزئینی دﯾگر است. ھمچنین در صورت امکان برای انجام تغییرات چیدمانی، حتی ممکن است نمای شومینه با مبلمان چیده شده در مقابل آن، پوشیده شود در حالی که شما می توانید در ضمن اﯾجاد تنوع چیدمانی در محیط، اﯾن عنصر کاربردی و دکوراسیونی را حتی با وجود خاموش بودن شعله ھای آتش به مرکز توجه صرفا دکوراسیونی تبدﯾل کنید. در چنین شراﯾطی به جای آنکه شومینه و فضای داخل آن به ھمان فرم و بدون استفاده در گوشه ای از محیط باقی بماند، از فضای داخل و ھمچنین اطراف آن برای کاربردھای دﯾگر استفاده کنید.

اگر شومینه ھا به صورت ھیزمی و گازسوز گرما تولید می کنند، فقط داخل کوره نوع ھیزمی را می توان خالی کرد زﯾرا در نوع گازسوز، در داخل کوره، مشعل، منقل و ھیزم ھای سفالی وجود دارند که تنھا امکان برداشتن ھیزم ھای تزئینی وجود دارد.

راه دﯾگر پرکردن کف فضای داخل شومینه با سنگرﯾزه رودخانه ای و ھمچنین انواع صدف ھا است. سپس تعدادی شمع وارمر و در صورت دلخواه شمع ھای استوانه ای کوتاه تھیه کرده و به صورت تلفیقی آنھا را در کنار ھم و بر روی اﯾن سنگرﯾزه ھا جای دھید.

در صورتی که تمایل دارید شومینه ای نورانی داشته باشید ولی شراﯾط منقل و فضای داخل آن اﯾن امکان را فراھم نکند، کافی است دﯾوای با کاربرد ھمزمان شمعدان تھیه کنید و آن را در نقش حفاظ شومینه در مقابل کوره قرار بدھید.

برای اﯾن منظور روش ھای متعددی وجود دارد که با توجه به شراﯾط شومینه و به کارگیری کمی سلیقه و ابتکار به آسانی قابلیت اجرا را دارد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *