WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.59.30 (3)

رنگ ها و خاصیت آنها در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین: حضور و وجود ھنر در ماھیت دکوراسیون داخلی انکارناپذﯾر بوده و جاﯾگاه و تاثیری تعیین کننده دارد، تا آنجا که پرداختن به مقوله دکوراسیون بدون وجود آن امری بیھوده و حرکتی به بیراھه است.

تصوﯾر غیرواقعی که امروز از مفھوم دکوراسیون داخلی پیش روی ماست، مفھومی خام و تک بعدی است. درواقع دکوراسیون داخلی مباحثی چون موضوع شناسی، زﯾباشناسی، تاثیرشناسی، فضاسازی، فرم، رنگ، نور، مواد و… را در برمی گیرد.

زندگی روزمره ما به شدت تحت تاثیر فضای پیرامون ماست و اﯾن فضا تعیین کننده و جھت دھنده حرکات، رفتارھا، واکنش ھا و در نھاﯾت مجموعه عمل ھا و عکس العمل ھای ماست.

حساسیت عوامل ﯾادشده تا جاﯾی است که گاھی اراده آدمی کمترﯾن نقشی در تاثیرپذﯾری روح و ذھن از اﯾن عوامل نداشته و باعث بروز رفتارھا و عکس العمل ھای متفاوتی می شود.

در جرﯾان زندگی صنعتی و مکانیزه امروز که توام با فشارھای روحی و انواع استرس ھاست، فضاﯾی که در آن به سر می برﯾم، نقش به سزاﯾی در افزاﯾش ﯾا کاھش اﯾن فشارھا و استرس ھا دارند. چه بسیار افرادی که دچار حالاتی از قبیل خستگی مستمر، نگرانی، عصبانیت و … اند، بدون آنکه بدانند محیطی که در آن به سر می برند و عوامل محیطی که با آن در ارتباط اند، باعث بروز ﯾا تشدﯾد چنین حالاتی می شود.

آرامش گوھری گران قدر است که دست ﯾابی به آن مستلزم فراھم آوردن بستری مناسب است. ھمین جاست که نقش فضا و دکوراسیون داخلی مورد توجه خاص قرار می گیرد.

برخلاف ھمه تصورات که مقوله دکوراسیون و معماری داخلی را آمیزه ای از سلیقه و ذوق شخص می دانند، اﯾن مقوله امری مبتنی بر منطق و استدلال و محاسبه است و ذوق و سلیقه شخصی افراد کمترﯾن نقش و جاﯾگاه را در روند شکل گیری دکوراسیون داخلی داراست. کوچک ترﯾن لغزش در اﯾن راستا باعث بروز اختلالاتی در مجموعه فضا و به تبع در روحیات و رفتار مخاطب به وجود می آورد.

در اﯾنجا قصد دارﯾم کمی شما را با اصول به کارگیری رنگ در دکوراسیون منازل و سمبل رنگ ھای گوناگون آشنا کنیم.

سمبل و معانی رنگ ھا

ھر رنگ تاثیر خاص روی فضای محیط و به تبع روی ذھن آدمی می گذارد.

رنگ ھای گرم

ـ قرمز: گرما، انرژی،  خطر، خشونت و ھیجان را القا می کند و رنگی کاملا خاص است… به ھیچ وجه لازم نیست تا رنگ ﯾک اتاق کاملا قرمز باشد تا شما دچار چنین احساساتی شوﯾد. وجود اشیاﯾی کوچک به ھمین رنگ در ﯾک محیط نیز باعث بروز حس ھاﯾی از اﯾن قبیل می شود.

توصیه می کنیم ھرگز در ﯾک اتاق، اجازه ندھید قرمز رنگ غالب باشد چون پس از مدتی عصبی خواھید شد.

ـ زرد: درخشش و شادی را القا می کند و تا حدی محرک است. باعث بالا رفتن حافظه، قدرت تمرکز و وضوح می شود. سمبل ثروت و داراﯾی است و نگاه را به سمت خود جذب می کند. ﯾادآور درخشش خورشید و طلاست.

ـ نارنجی: رنگ شادی و زنده کننده رنگ و بوی میوه ھای بومی و میوه ھای فصل پاﯾیز است. باعث آزاد شدن ھیجانات، از بین رفتن افسردگی و اﯾجاد خلق و خوی دوست داشتنی می شود. در صورتی که در استفاده از آن افراط کنید، حس ابتذال و پیش پا افتادگی را القا می کند.

رنگ ھای سرد

ـ آبی: رنگی خنک و آرامش بخش است و باعث ابتکار و الھام می شود. رنگی معنوی و ﯾادآور صلح، اعتماد و امنیت است.

ـ سبز: سبز ﯾادآور برگ درختان، چمن ھا و جنگل است و به ھمین دلیل به آن سمبل زندگی می گوﯾند. رنگی اﯾده ال برای القای حس تعادل و تمرکز است. در عین حال برای بسیاری از افراد، رنگ خوش شانسی ﯾا بدشانسی است.

ـ بنفش: آرامش، نوازش، عشق، تخیل و تماﯾل را القا می کند.

رنگ ھای خنثی

ـ کرم، شیری، عسلی، قھوه ای و خاکستری: رنگ ھای خنثی جوی آرام، صاف و روشن را به وجود می آورند.

ـ سفید: سمبل پاکی و روشنی است. ارزش دﯾگر رنگ ھا را بالا می برد و فضا را بزرگ تر نشان می دھد. رنگ سفید تقرﯾبا با تمامی رنگ ھا ھماھنگی دارد.

ـ سیاه: سخت و سلطه جو و حس در خود فرورفتگی، ناراحتی و فروتنی را القا می کند. در صورتی که به افراط مصرف شود، سبب بروز افسردگی خواھد شد.

اتاق ھا و رنگ ھای خاص

سالن پذﯾرایی بھترﯾن مکان برای استراحت، بحث و برگزاری مھمانی ھای صمیمانه است. به ھمین دلیل توصیه می شود فضاﯾی گرم را به وجود آورﯾد. پیشنھاد می کنیم در سالن از رنگ ھای زنده و شاد استفاده کنید و رنگ ھای القا کننده ناراحتی مثل سیاه را کنار بگذارﯾد.

کرم، سفید، خاکستری، قھوه ای ، عسلی و رنگ ھای خنثی بسیار کلاسیک و زﯾبا ھستند و ھرگز کھنه نمی شوند. در عین حال که فضا را آرام و لذت بخش می کنند، با تمامی رنگ ھا نیز ھماھنگی دارند. توصیه می کنیم برای شاداب کردن منزل، از رنگ ھای شاد در کوسن ھا، پرده، مبلمان و… استفاده کنید.

اتاق خواب فضاﯾی است که ما ﯾک سوم عمر خود را در آن می گذارنیم، به ھمین دلیل باﯾد مواظب باشید در انتخاب رنگ آن اشتباه نکند.

اولین ھدف در رنگ آمیزی اتاق خواب، القای حس آرامش است. به ھمین دلیل رنگ ھا ھماھنگی داشته باشند تا آرامش را القا کنید. فرش، دﯾوارھا، پرده و کف، باﯾد به ھمه موارد توجه کنید. رنگ قرمز ھیجانات جنسی و حس خشونت را افزاﯾش می دھد و به ھمین دلیل کاربرد آن برای اتاق خواب توصیه نمی شود.

اتاق خواب برای کودکان فضاﯾی برای بازی و انجام تکالیف نیز ھست، به ھمین دلیل باﯾد در آن حس خوبی داشته باشند. پیشنھاد می شود تا حد امکان اتاق کودکان را رنگارنگ کنید.

رنگ آبی، ﯾادآور آسمان آبی و آرامش بخش است، به ھمین دلیل بھترﯾن رنگ برای اتاق خواب است و با سفید نیز ھماھنگ می شود. از سوی دﯾگر، رنگ آبی با ھر رنگ دﯾگری که برای روتختی و پرده در نظر بگیرﯾد، ھم خوانی خواھد داشت. دﯾوارھای آبی فضا را بزرگ تر نشان می دھند.

حتی می توانید دﯾوارھا را سفید و باقی اشیا  مثل پرده ﯾا روتختی را آبی کنید. رنگ سبز نیز خواب آور است.

پس از سالن پذﯾراﯾی، آشپزخانه مھم ترﯾن فضای خانه است. ھرگز به دﯾوارھای آشپزخانه رنگ ھای تیره سیاه، آبی تیره،… نزنید. در صورتی که دﯾوارھا سفید باشند، اشیای داخل آشپزخانه و رنگ آنھا را بھتر نماﯾان می کند.

رنگ زرد ﯾادآور درخشش و رنگی زﯾبا برای آشپزخانه است. شما می توانید از اﯾن رنگ روی دﯾوارھا ﯾا وساﯾل تزﯾینی استفاده کنید. رنگ صورتی نیز رنگی پوﯾا و مناسب برای آشپزخانه است.

مکانی برای استراحت و پاکیزگی و فضاﯾی کاملا خصوصی است. بعضی رنگ ھا مثل آبی بسیار با اﯾن مکان سازگارند. از برخی رنگ ھا مثل سیاه، طلاﯾی و نقره ای باﯾد بسیار کم در اﯾن فضا استفاده کرد. آبی ﯾادآور رنگ درﯾا و حس تعطیلات است. در صورت تماﯾل می توانید از رنگ آبی در موزاﯾیک ھا، حوله ھا، کف حمام، پرده ھای دوش و… استفاده کنید.

در اتاق کار باﯾد بین رنگ ھای گرم قرمز، زرد و نارنجی که بیشترھیجان آورند و رنگ ھای سرد سبز، آبی و بنفش که بیشتر آرامش بخش اند، تعادل اﯾجاد کنید. در استفاده از رنگ سیاه و سبز باﯾد بسیار محتاط بود. رنگ قرمز، انرژی کار کردن را بالا می برد و حتی رنگ گوجه ای زنده برای اتاق کار پیشنھاد می شود ولی در عین حال نباﯾد رنگ قرمز رنگ غالب شود چون حس خشونت را بالا می برد و قدرت کار کردن را از شخص می گیرد.

چند توصیه کاربردی

آﯾا نمی دانید چه رنگی مناسب اتاق شماست و چگونه می توانید ھماھنگی اﯾجاد کنید. توصیه ھای زﯾر تا حدی به شما کمک می کنند:

ـ در صورتی که تماﯾل دارﯾد برای اتاق تان رنگی غالب انتخاب کنید، از رنگ ھای خنثی که کلاسیک ترند، استفاده کنید. انتخاب ﯾک رنگ شاد و زنده می تواند پس از مدتی شما را خسته کند.

ـ نور اتاق نقش اساسی در انتخاب رنگ اﯾفا می کند. در صورتی که اتاق شما تارﯾک است و نور کافی ندارد، از رنگ زرد ﯾا نارنجی استفاده کنید تا روشن تر به نظر برسد. در صورتی که اتاق شما بسیار گرم است، از رنگ ھای سرد مثل آبی، سبز و سفید استفاده کنید. در صورتی که میزان نور و دمای اتاق تان متعادل است، از رنگ ھای خنثی کرم و خاکستری استفاده کنید.

۸۰ درصد را به رنگ سوم اختصاص دھید.۵ درصد را به رنگ دوم و ١۵ درصد فضا را به رنگ غالب، برای اﯾجاد تعادل در رنگ اتاق توصیه می شود

ـ برای کم کردن شدت بلندی سقف می توانید از رنگ ھای تیره استفاده کنید. برای اصلاح پرسپکتیو در ﯾک اتاق به طور معمول ﯾکی از چھار دﯾوار را به رنگ دﯾگری رنگ آمیزی می کنند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *