خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت
WhatsApp Image 2020-06-21 at 13.33.58 (6)

فهرست مطالب

دلیل اینکه همه ما با رنگ های خنثی و خاموش یکجورهایی انس گرفته ایم هنوز معلوم نیست ولی همین که قصد داشته باشید این رنگ های خاموش را کنار بگذارید و از رنگ های زنده استفاده کنید شاید بتوان گفت جسارت خود را به خرج داده اید. چرا که از این به بعد با فضایی درخشان، زﯾبا و فوق العاده جذاب هم مانوس خواهید شد!

پس همراه ما باشید تا شما را با رنگ های زنده بیشتر از پیش آشنا کنیم و استفاده آن را در فضای دکوراسیون داخلی ببینید و مشاهده نمایید.

قبل از انتخاب هر پالت رنگی برای فضای منزل، به سلیقه خود نیز توجه داشته باشید. چون برای خیلی از افراد زندگی در چنین فضای رنگینی آن هم برای مدت طولانی، شاید کمی آزار دھنده باشد.

از جمله روش ھای سنجیدن و ارزیابی سلیقه در انتخاب رنگ، دقت در کمد لباس ھای شماست. چنانچه لباس ھای کمد شما از رنگ ھای بـِژ، کرم، قھوه ای و سیاه و سفید است و ﯾا از ساﯾر رنگ ھای خنثی و ملاﯾم تهیه  شده است توصیه می کنیم استفاده از رنگ ھای زنده آن هم در فضای منزل را فراموش کنید و قید آن را بزنید. چون ممکن است خیلی زود از رنگ های زنده خسته شوﯾد ولی اگر در میان لباس ھاﯾتان رنگ ھای شادی مثل قرمز، نارنجی و بنفش دیده می شوند احتمالا زندگی در فضایی با دکوراسیون رنگ های زنده برای شما بسیار جذاب خواهد بود.

 

دکوراسیون داخلی ایرانی-وب سایت دکورامسین

 

در این زمینه طراحان دکوراسیون داخلی معتقد هستند رنگ ھای زنده دارای وﯾژگی ھای ویژه و فوق العاده ای ھستند که می تواند تاثیرات حاکم بر ﯾک فضا را با یک رنگ آمیزی ساده تغییر دهد.

توجه داشته باشید که هنگام انتخاب پالت رنگ ھای زنده اﯾن گروه به معنی به کارگیری اﯾن رنگ ھا در سطوح بزرگ مثل دﯾوارھ خواهد بود که بلافاصله کاراکتر و حالت ﯾک اتاق را دستخوش تغییری چشمگیر می سازد و نه تنھا به معنی استفاده از ﯾک کاناپه قرمز ﯾا قفسه سبز در گوشه ای از ﯾک اتاق نیست بلکه احاطه شدن در فضایی آکنده از رنگ ھای زنده و شاد در کلیه جوانب ﯾک اتاق است.

به طور معمول محیطی که با رنگ زنده آراسته می شوند نیاز به نور زیادی دارند. معمولا در شب نور چراغ ھای ھالوژن برای چنین فضاھایی که دکوراسیون آنها با رنگهای زنده است مناسب تر است.

حتی ﯾک اتاق کوچک هم می تواند با رنگ ھای زنده از نمایی وﯾژه برخوردار شود. نکته قابل تامل دیگر درباره پالت رنگ ھای زنده اینکه شما می توانید اﯾن رنگ ھا را در دکوراسیونی کاملا سنتی و قدﯾمی با موفقیت به کار بگیرید.

قدرت رنگ ھای زنده در سطوح رنگی بزرگ و ساده است و به همین دلیل ھنگام کار با اﯾن پالت رنگی نیازی به استفاده از بافت اضافی بر روی دﯾوارھا ﯾا باقی سطوح نیست.در واقع چنین دکوراسیونی ھرچه سطح صاف تر و ﯾک دست تر باشد نمای زﯾباتری خواھد داشت. دﯾوارھایی که با رنگ ھای زنده پوشانده می شوند باﯾد از زﯾرسازی نسبتا خوبی برخوردار باشند.

فراموش نکنید که ھمه چیز در فضای منزل، پیرو رنگ دﯾوارھای آن است و در طراحی دکوراسیون داخلی رنگ دیوارها نقش مهمی را ایفا می کنند.

در رنگ های زنده، تضاد رنگی و کنتراست ھای شدﯾد نقشی زیاد و مهمی را اﯾفا می کنند و نتیجه ای جذابی را خلق می کنند.  ھمچنین اتاق ھایی که با اﯾن رنگ ھا رنگ آمیزی می شوند باﯾد از دکوراسیونی ساده تشکیل شده باشند. شلوغ کردن چنین فضایی با وساﯾل تزﯾینی متعدد از تأثیر مورد نظر این رنگ کاهش خواهد داد.

سرخابی، نارنجی تند و زرد درخشان از گرم ترﯾن رنگ ھای زنده ھستند. این رنگ ها در کنار ﯾکدﯾگر ﯾا ھر ﯾک به تنھاﯾی ھمراه با سیاه چنان حس خوبی در افراد به وجود می آورند که نمی توان آن را توصیف کرد.  

شاید برای شما نیز جال باشد که بدانید رنگ های زنده، حتی رنگ سیاه را نیز تحت الشعاع خود قرار خواهند داد. اﯾن رنگ ھای گرم و تند در کنار سفید خالص نیز جذاب و زﯾبا هستند.  در حالی که کمی رنگ طلایی، جذابیت اﯾن ترکیب را دوچندان خواھد کرد. به کارگیری تزﯾینات فلزی طلایی و نقره ای بر درخشش و زﯾبایی رنگ ھای اﯾن پالت اضافه می کند.

همچنین رنگ قرمز در اﯾن گروه رنگی درخشان است که از بارزترﯾن وﯾژگی ھای اﯾن گروه رنگی است. بسیاری از مردم از به کارگیری اﯾن رنگ در دکوراسیون پرھیز دارند اما کمتر رنگی می تواند ھیجانی برابر با تأثیر اﯾن رنگ اﯾجاد کند. تأثیرات اﯾن رنگ چنان چشمگیر و قوی است که حتی نیازی به رنگ همه دﯾوارھا نیست. تنھا به کارگیری آن در بخش ھایی از دکوراسیون ﯾک اتاق تأثیر به سزایی در نمای آن خواھد داشت.

بهره گرفتن از رنگ قرمز در قالب اجزای دکوراسیونی مانند گل ھا، فرش و ﯾا انواع قاب عکس و از اﯾن قبیل ، روشی مناسب برای معرفی اﯾن رنگ قوی در ﯾک دکوراسیون است.

قرمز در کنار سیاه ﯾا خاکستری نمایی جذاب خواهد یافت و ھمراه با سبز و کمی نقره ای نیز تأثیری خاموش در پی دارد. ولی اﯾن رنگ چنان قوی و تأثیرگذار است که ھمواره بیشترﯾن اثر را بر بیننده خواهد داشت. به طور مثال رنگ قرمز در واقع مقداری از نور محیط را جذب می کند. به همین خاطر باﯾد اتاقی که قرار است برای اجرای دکوراسیون انتخاب می کنید با اﯾن رنگ از نور کافی برخوردار باشد.

دمای رنگ در هنر چقدر اهمیت دارد؟

دمای رنگ در هنر یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تجربه بصری و احساسات مخاطبان است. رنگ‌ها قادرند احساسات، مزاج و حالت روحی را به خوبی منتقل کنند و دمای رنگ نقش مهمی در این امر دارد.

دمای رنگ به معنای گرما یا سردی رنگ است. رنگ‌های گرم مانند قرمز، نارنجی و زرد، احساسات شادابی، انرژی و گرما را به مخاطبان منتقل می‌کنند. این رنگ‌ها معمولاً در طراحی‌های پرانرژی، جذاب و پرحرارت استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، در تصاویر تبلیغاتی یا طراحی‌های مرتبط با فروش محصولات غذایی، استفاده از رنگ‌های گرم می‌تواند تشویق کننده و جذاب باشد.

 

از طرف دیگر، رنگ‌های سرد مانند آبی، سبز و بنفش، احساسات آرامش، تعادل و خنکی را به مخاطبان منتقل می‌کنند. این رنگ‌ها در طراحی‌های مرتبط با صنایع مرتبط با آب، طبیعت و محصولات مرتبط با آرامش و آرایش استفاده می‌شوند.

دمای رنگ همچنین می‌تواند بر تعیین فضا و عمق تصویر نیز تأثیرگذار باشد. استفاده از رنگ‌های گرم در قسمت‌های جلویی تصویر و رنگ‌های سرد در قسمت‌های عقبی، باعث ایجاد عمق و تفکیک بین اجسام می‌شود.

بنابراین، دمای رنگ در هنر اهمیت بسیاری دارد. انتخاب درست دمای رنگ در طراحی‌ها و نقاشی‌ها، تأثیر قابل توجهی بر تجربه بصری و احساسات مخاطبان خواهد داشت و می‌تواند به شکل قابل توجهی بر جذابیت و اثربخشی آن‌ها تأثیر بگذارد.

رنگ های اصلی کدام اند؟

رنگ‌های اصلی، مجموعه‌ای از رنگ‌های بنیادی هستند که به عنوان پایه برای تولید سایر رنگ‌ها استفاده می‌شوند. رنگ‌های اصلی در مدل رنگی RGB (قرمز، سبز و آبی) و مدل رنگی CMYK (سیان، قرمز، زرد و مشکی) تعریف می‌شوند. در ادامه، به برخی از رنگ‌های اصلی و کاربردهای آنها می‌پردازیم.

۱. قرمز: قرمز یکی از رنگ‌های اصلی است که با استفاده از نور قرمز تولید می‌شود. این رنگ به شدت جذابیت دارد و برای جلب توجه و ایجاد احساسات شدید مانند عشق، شهوت و قدرت استفاده می‌شود.

۲. آبی: آبی نیز یکی از رنگ‌های اصلی است که با استفاده از نور آبی تولید می‌شود. این رنگ به عنوان نماد آرامش، صلابت و اعتماد به نفس شناخته می‌شود. همچنین، در طراحی وب و گرافیک، آبی برای نشان دادن لینک‌های قابل کلیک استفاده می‌شود.

۳. سبز: سبز نیز یکی از رنگ‌های اصلی است که با استفاده از نور سبز تولید می‌شود. این رنگ به عنوان نماد طبیعت، تجدید حیات و انرژی شناخته می‌شود. در طراحی پارک‌ها و فضاهای سبز، از رنگ سبز به منظور ایجاد حس آرامش و طبیعت‌نما استفاده می‌شود.

۴. زرد: زرد نیز یکی از رنگ‌های اصلی است که با استفاده از نور زرد تولید می‌شود. این رنگ به عنوان نماد خوشبختی، شادی و خلاقیت شناخته می‌شود. در طراحی لوگوها و تبلیغات، زرد برای جلب توجه و ایجاد حس شادابی استفاده می‌شود.

این رنگ‌های اصلی تنها چند نمونه از رنگ‌هایی هستند که در دنیای پر رنگ و زیبای رنگ‌ها وجود دارند. هر کدام از این رنگ‌ها دارای معانی و کاربردهای خاص خود هستند و در طراحی، هنر و روانشناسی رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *