رنگ های مورد استفاده در دکوراسیون داخلی

رنگ های اصلی دکوراسیون داخلی که باعث جذابیت خانه میشود

 

رنگ های اصلی دکوراسیون داخلی کدامند و چه تاثیری بر زیبایی محل زندگی ما می گذارند؟ در این مقاله از رامسین در مورد رنگ های اصلی دکوراسیون داخلی و تاثیر آنها بر محیط زندگی صحبت خواهیم کرد.

اگر فضای آرامی را برای اعضای خانواده می پسندید، بھتر است از رنگ ھای سفيد و بژ بهره بگیرید.

استفاده از اﯾن رنگ ھا برای پوشش دﯾوارھا، کف و مبلمان بسيار مناسب ھستند و فضایی آرام به وجود می آورند.

اگر مایل هستید فضای خانه گرم، صميمی و آرام به نظر برسد، سعی کنید از رنگ ھایی که در طيف رنگ ھای قھوه ای تيره، خاکستری و مشکی استفاده کنيد.

مبلمان و وساﯾلی که در ﯾک خانه استفاده می شوند تا زمانی که از  الياف  و بافت ھای طبيعی استفاده شده  باشند در زﯾر مجموعه رنگ ھای خنثی محسوب می شوند ( برای مثال رنگ ھای چوبی و رنگ ھای فلزی از دسته رنگ ھای خنثی ھستند).

اگر فضای خانه را بر پاﯾه بافت ھای طبيعی و رنگ ھای خنثی طراحی کرده اﯾد، بھتر است از استفاده کردن رنگ ھای سرد و گرم در اﯾن فضا اجتناب کنيد چرا که اﯾن رنگ ھا باعث ناھماھنگی و شلوغی در اﯾن فضا می شوند.

 

استفاده از الیاف طبیعی در دکوراسیون خانه

 

 استفاده از الياف طبيعی در خانه ھایی که سبک خنثی دارند الزامی  است.

در اﯾن سبک از خانه ھا الياف طبيعی می توانند مکملی برای رنگ ھای خنثی باشند. استفاده از کف پوش ھایی که بافت طبيعی دارند و ھمچنين استفاده از رومبلی ھا و پرده ھایی که دارای بافت طبيعی ھستند، باعث می شوند که خانه فضایی گرم و صميمی داشته باشد.

اگر به وساﯾل تزﯾينی علاقه مند ھستيد، بھتر است وساﯾلی را خرﯾداری کنيد که رنگ و بافتی ھماھنگ با دکور خانه تان داشته باشند.

در غير اﯾن صورت زﯾبایی و تاثير لوازم تزﯾينی از بين می رود و آن گونه که باﯾد به محيط زﯾبایی ببخشند، مؤثر واقع نمی شوند.

در بعضی از مواقع انتخاب وساﯾل تزﯾينی که رنگی بسيار متفاوت با مبلمان و سبک خانه دارند باعث اﯾجاد حس نامتعادل در خانه می شود.

 

نحوه استفاده از رنگ ها در دکوراسیون منزل

 

رنگ ھایی چون خاکستری، سفيد عاجی و مشکی از رنگ ھای مطرح خنثی محسوب می شوند که با ته رنگ ھایی که ھم طيف آنھا ھستند به راحتی می توانند ترکيب شوند.

برای از ﯾکنواختی خارج ساختن خانه ھایی که تنھا با رنگ ھای خنثی طراحی شده اند، می توانيد از دسته رنگ ھای مات، کدر و بسيار روشن استفاده کنيد. اﯾن رنگ ھا می توانند رنگ ھایی مانند گلبھی بسيار روشن، کرم، زرد روشن و طلایی باشند.

اگر از جمله افرادی ھستيد که ترکيب چند رنگ با رنگ ھای خنثی را دوست ندارﯾد، می توانید تنھا رنگ قرمز را به فضای خانه اضافه کنيد.

چرا که استفاده از رنگ قرمز در کنار رنگ ھای خنثی باعث زﯾباتر شدن فضای خانه و ھمچنان ساطع شدن ميزان بالای انرژی به محيط می شود و فضای خانه را از ﯾکنواختی خارج سازد.

اگر می خواھيد ﯾک فضای را در خانه بيشتر مورد توجه میمهانان کنید، بھتر است در آن فضا از رنگ قرمز استفاده کنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.