رنگ روتختی را چطور انتخاب کنیم؟

دکوراسیون رامسین: انتخاب ﯾک تختخواب راحت و همچنین ملافه و روتختی مناسب نیز در بھداشت و آرامش خواب تاثیر شگفت انگیزی دارد. روتختی زﯾبا اگرچه در زﯾبایی دکور اتاق خوابتان نقش به سزایی دارد، ولی ھنگام خرﯾد نباﯾد فقط به اﯾن نکته توجه کنید. کیفیت و مقاومت روتختی نکته مھمی است که حتما باﯾد به آن توجه کرد. انتخاب ملافه نرم و مناسب به راحتی و آرامشتان کمک می کند.

 ھنگام خرﯾد روتختی و ملافه از ساﯾز تشک ھاﯾتان به طور کامل آگاھی داشته باشید. گاھی پیش می آﯾد که تشک ھا دراندازه ھای استاندارد نیستند  مانند تشک ھایی که برای تخت ھای سفارش داده  شده می سازند. بھتر است اندازه ھای تشک را خودتان با متر در بیاورﯾد و روتختی را بر حسب اندازه ھای تشک سفارش دھید.

تعداد تارھای موجود در ھر سانتی متر مربع، نماﯾانگر نوع و کیفیت پارچه  ملافه و روتختی است. معمولا روتختی ھاﯾی که تعداد تار و پودھاﯾشان نرم تر، لطیف تر و با دوام ترند.

 اﯾن روزھا استفاده از روتختی ھای کتان خیلی رایج شده است. استفاده از روتختی ھای کتانی که ﯾک در میان با تارھای فلانل ادغام شده معمولا با سلیقه ما اﯾرانی ھا بیشتر جور در می آﯾد؛ ضمن اﯾن که اﯾن پارچه ھا نرم تر ھم ھستند.

برای تزﯾین تخت خوابتان توصیه می شود بھترﯾن روتختی و ترجیحا از نوع مرغوب را انتخا ب کنید چرا که سھم عمده ای از زﯾبایی اتاق خواب به رنگ و نوع روتختی بستگی دارد.مثلا ابرﯾشم و ساتن به دلیل نرم بودن و براق بودنشان زﯾباﯾی خیره کننده ای دارند و علاوه بر مجلل بودنشان بسیار نرم و راحت ھم ھستند.

روتختی ای را انتخاب کنید که از لحاظ رنگ و نما با کل اتاق خوابتان ھماھنگی داشته باشد ﯾا اﯾن که به اتاق خواب تان رنگ، حجم و عمق بدھد.

اگر عادت دارﯾد که در ھر ﯾک از فصول سال، نمای اتاقتان را با رو تختی تغییر بدھید، بھتر است بدانید که در فصول سرد زمستان و پاﯾیز استفاده از رنگ ھای تیره (مانند زرشکی و سورمه ای) مناسب تر است و در فصول گرم سال تابستان و بھار استفاده از رنگ ھای روشن و کمرنگ مناسب تر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا