رنگ روتختی را چطور انتخاب کنیم؟

دکوراسیون رامسین: انتخاب ﯾک تختخواب راحت و همچنین ملافه و روتختی مناسب نيز در بھداشت و آرامش خواب تاثير شگفت انگیزی دارد. روتختی زﯾبا اگرچه در زﯾبایی دکور اتاق خوابتان نقش به سزایی دارد، ولی ھنگام خرﯾد نباﯾد فقط به اﯾن نکته توجه کنيد. کيفيت و مقاومت روتختی نکته مھمی است که حتما باﯾد به آن توجه کرد. انتخاب ملافه نرم و مناسب به راحتی و آرامشتان کمک می کند.

 ھنگام خرﯾد روتختی و ملافه از ساﯾز تشک ھاﯾتان به طور کامل آگاھی داشته باشيد. گاھی پيش می آﯾد که تشک ھا دراندازه ھای استاندارد نيستند  مانند تشک ھایی که برای تخت ھای سفارش داده  شده می سازند. بھتر است اندازه ھای تشک را خودتان با متر در بياورﯾد و روتختی را بر حسب اندازه ھای تشک سفارش دھيد.

تعداد تارھای موجود در ھر سانتی متر مربع، نماﯾانگر نوع و کيفيت پارچه  ملافه و روتختی است. معمولا روتختی ھاﯾی که تعداد تار و پودھاﯾشان نرم تر، لطيف تر و با دوام ترند.

 اﯾن روزھا استفاده از روتختی ھای کتان خيلی رایج شده است. استفاده از روتختی ھای کتانی که ﯾک در ميان با تارھای فلانل ادغام شده معمولا با سليقه ما اﯾرانی ھا بيشتر جور در می آﯾد؛ ضمن اﯾن که اﯾن پارچه ھا نرم تر ھم ھستند.

برای تزﯾين تخت خوابتان توصيه می شود بھترﯾن روتختی و ترجيحا از نوع مرغوب را انتخا ب کنيد چرا که سھم عمده ای از زﯾبایی اتاق خواب به رنگ و نوع روتختی بستگی دارد.مثلا ابرﯾشم و ساتن به دليل نرم بودن و براق بودنشان زﯾباﯾی خيره کننده ای دارند و علاوه بر مجلل بودنشان بسيار نرم و راحت ھم ھستند.

روتختی ای را انتخاب کنيد که از لحاظ رنگ و نما با کل اتاق خوابتان ھماھنگی داشته باشد ﯾا اﯾن که به اتاق خواب تان رنگ، حجم و عمق بدھد.

اگر عادت دارﯾد که در ھر ﯾک از فصول سال، نمای اتاقتان را با رو تختی تغيير بدھيد، بھتر است بدانيد که در فصول سرد زمستان و پاﯾيز استفاده از رنگ ھای تيره (مانند زرشکی و سورمه ای) مناسب تر است و در فصول گرم سال تابستان و بھار استفاده از رنگ ھای روشن و کمرنگ مناسب تر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.