دکوراسیون داخلی

راه ھای استفاده بھینه از یک فضای کوچک!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: اگر منزل شما است و برای وسایل خود جای کافی ندارید و لابد به خاطر وسایل زیادی که در اتاقها روی هم انبار شده اند یک بهم ریختگی عجیب کل فضای خانه را گرفته است! اگر این چنین است ما برای شما پیشنهاداتی داریم که در صورت عملی کردن آن چنین مشکل هایی حل خواهد شد.

کافی است قبل از هر موردی از خود بپرسید. چاره چیست؟ چرا که بعد از این سوال می بایست دنبال راهکاری باشید که شما را از دست این وضعیت نجات دهد.

در این مطلب می خواهیم راه ھای استفاده بھینه از حداقل فضا را به شما یاد دھیم و همچنین روش ھایی برای به کارگیری رنگ و تامین فضای انباری در اتاق ھای کوچک نیز به شما پیشنھاد خواهیم کرد.

 توجه داشته باشید که انتخاب دقیق و حساب شده مبلمان برای چنین فضاھایی ﯾکی از راھکارھای طراحی دکوراسیون داخلی مناسب در یک خانه کوچک است. سعی کنید تا حد ممکن از مبلمان چند منظوره برای اﯾن اتاق ھا کمک بگیرﯾد. به عنوان مثال از کاناپه ھای تخت خوابشو می توان به خوبی استفاده کرده ﯾا با قرار دادن چند کوسن بر روی تختخواب ﯾک نفره ای به عنوان کاناپه نیز استفاده نمایید. داشتن یک کمد زمینی که از سطح روی آن نیز بتوان به عنوان یک صندلی یا مبل استفاده کرد ﯾکی از راه ھای ساخت ﯾک انباری پنھان است.

چنانچه پنجره اتاق در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته باشد، می توانید از یک صندوقی چوبی به ابعاد متناسب با عرض و طول فرورفتگی دﯾوار ساخته و از جلو ﯾا بالا باز شود و از آن برای جا دادن لوازم رﯾز و درشت بهره بگیرید.  ضمن اینکه با قرار دادن چند تشکچه کوچک و تعدادی کوسن به عنوان فضایی برای نشستن نیز می توان استفاده کرد.

حتما به خاطر دارید که بیشتر مادربزرگ ها صندوقچه ای داشتند که وسایل با ارزش خود را در آن جاسازی می کردند. معمولا این صندوقچه ها محکم، زیبا و داخل آن نیز بسیار مرتب و منظم بود. با وجود اینکه بزرگ بودند ولی هیچ وقت دست و پای کسی را نمی گرفت و از همه مهمتر اینکه در خیلی از مواقع از آن برای نشستن استفاده می شد.

حالا نیز با توجه به شرایط امروزی که مجبور هستیم در فضاهای کوچک زندگی کنیم اﯾن صندوقچه ھای چندکاره ضمن اﯾفای نقش ﯾک انباری کوچک پنھان می توانند کاربردھای خوبی داشته باشند. و آنها را می توان در ابعاد مختلفی سفارش ساخت داد تا مورد استفاده قرار گیرد.

سطح روی آن نیز برای قرار دادن آباژور، چیدن کتاب و ﯾا لوازم تزئینی قابل استفاده کرد. خرﯾد مبل ھایی که فضای داخل قسمت نشیمن آنھا خالی است و به صورت کشویی ﯾا لولایی باز می شوند می تواند کمک بزرگی به افزاﯾش فضای انباری در اتاق ھای کوچک باشد.

در چنین موقعیتی حتی می توان از فضاهایی چون فرورفتگی ھا و وﯾژگی ھای معماری اتاق نیز کمک گرفت. نصب طبقات در فرورفتگی دﯾوار می تواند فضای بسیار خوبی را در اختیار ما قرار دھد که قابل استفاده برای جای دادن لوازم صوتی و ﯾا حتی کامپیوتر و ملزومات آن باشد.

ضمن اینکه اﯾن طبقات برای چیدن کتاب ﯾا لوازم دکوری نیز قابل استفاده هستند. مناسب ھستند و اگر ممکن باشد می توان با نصب درھای لولایی ﯾا کشویی ﯾا حتی ﯾک پرده پارچه ای متناسب با طرح و رنگ دکوراسیون اتاق آن را محصور و از نظر  پنھان نمود.  فرورفتگی دﯾوار و ﯾا وجود ﯾک ستون که بخشی از دﯾوار را مجزا می کند ھرقدر کم عرض باشد قابل استفاده است و نباﯾد از آن چشم پوشی کرد. ﯾک کمد دﯾواری می تواند به ﯾک اتاق کار نیز تبدﯾل شود.

در مورد فضاھای کوچک حتما به رنگ و نور دقت کنید. اتاق ھای کوچک اغلب از نور کمی برخوردار هستند و  رنگ کردن دﯾوارھا با با رنگهای سفید ﯾا روشن نیز نمی تواند پاسخگوی این کمبود باشد. معمولا ساﯾه روشن ھایی مثل آبی کم رنگ و ﯾاسی ﯾا سبز روشن و کرم را می توانند بزرگتر از آنچه که ھست نشان دھند.

توجه کنید که اتاق ھای کوچک را به خوبی نورپردازی کنید. پرده ھای کرکره ای ﯾکی از بھترﯾن انتخاب ھا برای پنجره ھا در اتاق ھای کوچک است. چرا که با چنین پرده ھاﯾی می توانید میزان نور مورد نیاز خود در اتاق را تنظیم نمایید.

باید به این نکته توجه داشت که پرده ھای مدل دار برای فضای کوچک به هیچ وجه مناسب نیستند. چون فضا را شلوغ می کنند. استفاده از ﯾک آباژور پاﯾه دار برای تامین نور مصنوعی مناسب است از این آباژور می توانید در زمان مورد نیاز به نزدﯾک میز آراﯾشی، دﯾواری ﯾا محل مطالعه انتقال داده و در ھر زمان نور کم کافی برای کار را تامین نماﯾید. آﯾنه در اتاق ھای کوچک می تواند تاثیر زیادی در بازتاب نور اتاق داشته باشد.

آﯾنه ھای با ارتفاع فضا را بزرگ تر جلوه خواهند داد و آﯾنه ھای کوچک تر نیز با بازتاب نور موجب انتشار بھتر آن در فضا می شوند. در بسیاری از آﯾین ھای دکوراسیونی مانند فنگ شویی، آﯾنه به دلیل بازتاب انرژی ھای مثبت عنصری مفید به حساب می آید.

در دستشویی و حمام نیز اگر جای کافی برای نصب ﯾک کابینت در زﯾر کاسه دستشوﯾی داشته باشید فضای مناسب برای نگھداری از وساﯾلی از قبیل صابون، شامپو و ساﯾر وساﯾل شست وشو فراھم می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *