WhatsApp Image 2020-07-04 at 07.01.54 (1)

راه حل ھایی در طراحی داخلی

دکوراسیون داخلی رامسین: ﯾکی از نکات بسیار مھم و حساس در طراحی دکوراسیون، انتخاب وساﯾل و اسباب و اثاثیه است. باﯾد  توجه د اشته باشید  وساﯾلی که تھیه می کنید  اول از ھمه کیفیت خوبی د اشته باشند  و کاربرد  آن برای شما نیز مفید  باشد .

بنابراﯾن با د قت انتخاب کنید . برای د اشتن جای بیشتر و طرح زﯾباتر، بھتر است میز، تخت، کمد ، مبل، کتابخانه ﯾا ھر وسیله ای که تھیه می کنید ، دارای کشو باشد  تا با قرار د اد ن وساﯾل مورد  نیاز نظیرملافه، رومیزی، حوله و غیره د اخل کشوھا، منزل مرتب و منظمی د اشته باشید. خلاقیت و ابتکار د   اشته باشید  و با د قت بیشتری به وساﯾل اطراف خود  نگاه کنید  و به آنھا تصوﯾری جد ﯾد  ببخشید . حتی از وساﯾلی که فکر می کنید کھنه و قد ﯾمی شد ه و د ﯾگر استفاد ه ای ندارد  با تعمیر، رنگ ﯾا تغییر آن، به گونه ای بھینه استفاد ه کنید .

ازطرح ھای ساده برای مبلمان انتخاب بھتری است زﯾرا که راحت تر میتوانند  با دﯾگر وساﯾل ماھنگی د اشته باشند  و مجبور نیستید  با نقل مکان به ھ محل جدﯾد، مبلمان خود  را تغییر دھید .

چیزھاﯾی بخرﯾد  که رنگ شیک و ھمیشگی دارند ، بجای اﯾنکه رنگ سال را انتحاب کنید  که فقط برای ﯾک سال زﯾباﯾی د ارد . به عنوان مثال اگر روﯾه مبل شما د ارای سه رنگ باشد ، شما فقط از ھمان سه رنگ برای ترکیب با بقیه وساﯾل می توانید  استفاد ه کنید  ولی اگر از رنگی خنثی ﯾا طرح ھای ساده برای مبلمان استفاد ه کنید ، بی نھاﯾت رنگ برای انتخاب بقیه وساﯾل از جمله پرد ه، کوسن، رومیزی و د ﯾگر چیزھا در اختیار دارﯾد . بھتر است کاناپه ﯾا مبل بزرگتر روﯾه سادهً با گذاشتن کوسن ھای رنگی که با رنگ زمینه مبل مطابقت د ارند ، زﯾباﯾی مبلمان را چند برابر کنید ، معمولا داشته باشد  و صندلی جداگانه ای با طرح د لخواه خود  که البته با بقیه وساﯾل ھم ھماھنگی د اشته باشد، تھیه کنید  و د ر کنار اﯾن کاناپه قرار دھید .

با اضافه کردن آباژور، مجسمه و گلدان گل، اتاق نشیمن ﯾا پذﯾراﯾی خود  را زﯾباتر جلوه دھید .

وساﯾلی بخرﯾد که نسبتاً سبک باشند  و به راحتی جابجا شوند . وساﯾل سبک دارای اﯾن مزﯾت اند  که به راحتی جابجا می شوند  و ھرچند وقت ﯾکبار می توانید  محل میز و مبلمان را تغییر دھید  و تنوع را تجربه کنید.

 حالا باﯾد  تصمیم بگیرﯾد چگونه محیطی زﯾبا و دلپذﯾر به وجود آورید. بهتر است رنگ مبلمان و د ﯾوار را محدود  کنید  و از رنگ آمیزی شلوغ بپرھیزﯾد .

چون محیط شما کوچک است، اگر از رنگ ھای مختلف استفاد ه کنید ، اﯾن اتاق بسیار کوچکتر و شلوغ جلوه می کند . ھمچنین باﯾد  ازحد اقل مبلمان استفاده کنید ولی در ضمن ھمه امکانات را فراھم کنید .

اتاق تارﯾک به اتاق ھایی اطلاق می شود  که اگر در طول روز بیرون نروﯾد ، متوجه نمی شوﯾد  چه زمانی از روز است و به اصطلاح نورگیر نیستند .

بھترﯾن راه حل اﯾن است که حتماً دﯾوارھای اﯾن اتاق به رنگ روشن رنگ آمیزی شود ، پرده ساده و با رنگ روشن انتخاب کنید  و توجه کنید  پرده پارچه ای انتخاب کنید .

حتماً آﯾنه زﯾباﯾی به د ﯾوار نصب کنید ، آباژور و گلد ان گل در گوشه ای از اﯾن اتاق قرار دھید .

اتاق کوچک اتاق ھای بسیار کوچکی ھستند  که بھتر است از رنگ ھای سرد  مثل آبی و سبز روشن برای رنگ آمیزی آنھا استفاده کنید .

حتماً از طرح ھای ساد ه برای مبل و پرده و روتختی استفاده کنید  و از انتخاب طرح ھای شلوغ و رنگ

ﯾک مبل ﯾا صند لی قد ﯾمی که دارای طرحی خاص و زﯾباست درگوشه ای از اتاق بگذارﯾد  و به اﯾن ترتیب نقطه توجه را فراھم کنید .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *