خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

دو محدودﯾت اصلی در تغییر دکوراسیون!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.57.10 (3)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: وقتــی تصمیم می گیرﯾد دکوراسیون منزل را تغییر دھید باﯾد به عوامل و عناصر متعددی در ﯾک اتاق بیندﯾشید و برنامه رﯾزی قابل اجرا و مناسبی جھت مقابله با محدودﯾت ھای گوناگونی که در برابر شما وجود دارند داشته باشید.

علاوه بر ﯾافتن راه حلی عملی برای ھر ﯾک از موانع، باﯾد در فکر ھماھنگی و رابطه صحیحی میان اﯾن راه حل ھا نیز باشید تا در آخر، نتیجه کار شما مجموعه ای درھم، شلوغ و ناھمگون نباشد. از اﯾن رو از زمان و انرژی ای که برای برنامه رﯾزی اولیه برای تغییر دکوراسیون ﯾک اتاق صرف می کنید پشیمان نخواھید شد.

مخارج مادی و ھمچنین محدودﯾت ھای ناشی از وﯾژگی ھای معماری ﯾک اتاق، اغلب دو محدودﯾت اصلی در تغییر دکوراسیون محسوب می شوند.

محدود بودن بودجه گرچه مانعی در جھت انتخاب بسیاری از وساﯾل و روش ھای تغییر دکوراسیون است اما از آنجا که شما را به فکر وامی دارد تا به راه حل ھای کمی دور از ذھن تر نیز بیندﯾشید خود می تواند بخشی از لذت اﯾجاد اﯾن تغییرات در منزل باشند.

زمانی که شما مبلغ مشخصی را به عنوان بودجه مورد نظر برای اجرای تغییرات دکوراسیونی منزلتان در نظر می گیرﯾد لازم است اﯾن بودجه را میان عوامل مختلفی که قرار است تعوﯾض شوند و ﯾا به شکلی تغییر ﯾابند تقسیم کنید و به راه ھاﯾی بیندﯾشید که از بودجه مورد نظر به بھترﯾن شکل و بیشترﯾن میزان بھره ببرﯾد. بزرگی و کوچکی ﯾکً ﯾکی دﯾگر از عوامل ثابت و تاثیر گذار در دکوراسیون، وﯾژگی ھای معماری غیرقابل تغییر اتا ق و میزان نورگیری آن است.

مثلا اتاق ﯾا نورگیری خوب ﯾا تارﯾکی آن وﯾژگی ھاﯾی ھستند که به راحتی قابل تغییر نیستند و شما فقط می توانید با انتخاب صحیح رنگ ھا و ساﯾر لوازم دکوراسیونی تاثیرات بصری روی آنھا داشته باشید.

در اﯾن فضا که به عنوان اتاق نشیمن مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر مبلمان راحتی و تلوﯾزﯾون ﯾک جعبه محتوی کاملا اسباب بازی ھم جای گرفته است. مبلمان اتاق با پارچه صورتی پررنگ پوشانده شده است و پنجره نیز پرده ای از ھمان پارچه دارد.

پنجره کوتاه چھارگوش در فرورفتگی دﯾوار قرار گرفته است و در اﯾن فرورفتگی ﯾک مبل و ﯾک جعبه محتوی اسباب بازی جای داده شده اند. رنگ کرم دﯾوارھا در کنار موکت سبز تیره و مبلمان صورتی ترکیبی کسالت آور ﯾافته اند. طراح پیش از ھرچیز رنگ دﯾوارھا را از کرم به زرد روشن و کفپوش موکت را به کفپوش چوبی تغییر داده است. انواع ساﯾه ھای رنگ زرد، رنگی مناسب برای پوشش دﯾوار در اغلب فضاھای منزل ھستند.

 زﯾرا اﯾن رنگ از انرژی و شادابی خاصی بھره مند است که حتی تارﯾک ترﯾن و کسالت آورترﯾن اتاق ھا را نیز روشن و پرانرژی می کند ضمن آنکه به فضا، گرمی و صمیمیت می بخشد.

شومینه در اﯾنجا با رنگ تیره رنگ آمیزی شده است و با تعدادی شمع و ﯾک گلدان گل سبز زﯾنت ﯾافته و به کانون توجھی در اتاق تبدﯾل شده است. پرکردن شومینه با برگ ھای سبز طبیعی ﯾا مصنوعی و ﯾا انواع شمع، از روش ھای مناسب استفاده تزﯾینی از شومینه در فصل گرماست.

در دو طرف شومینه دﯾوار کمی عقب نشینی دارد که طراح به بھترﯾن شکل از آنھا سود برده است و با ساخت و نصب جعبه ھای چوبی در اﯾن بخش از دﯾوار فضای کافی و مناسب را جھت به نماﯾش گذاشتن وساﯾل دکوراسیونی ظرﯾف که باﯾد از محوطه بازی بچه ھا دور باشند تامین کرده است.

ترتیب غیرمنظم اﯾن جعبه ھا در دو طرف شومینه نوعی بافت و جذابیت بصری روی اﯾن بخش از دﯾوار اﯾجاد می کند و خطوط صاف و ی به اندازه عقب نشینی دﯾوار در محل قرار گرفتن پنجره MDF ھندسی اﯾن جعبه ھا نمایی مدرن به اتاق می بخشد.

ﯾک جعبه دﯾگر از  با ابعاد ساخته شده است اﯾن جعبه نه تنھا اسباب بازی ھای کودکان را در خود جای داده بلکه با ﯾک تشک ابری و چند کوسن به ﯾک نیمکت دو نفره تبدﯾل شده که ضمن افزاﯾش جای نشستن در اتاق، اسباب بازی ھا را نیز به روشی ھوشمندانه در خود پنھان کرده است. تشک ابری به در جعبه چوبی چسبانده شده تا ھنگامی که در جعبه باز و بسته می شود از آن جدا نشود.

مبلمان راحتی قبلی با تعوﯾض روکش، نماﯾی جدﯾد ﯾافته است. در بسیاری از موارد اگر اسکلت چوبی ﯾا فلزی مبلمان شما ھنوز محکم و سالم است تنھا با عوض کردن پارچه روکش آن می توانید صاحب مبلمانی نو و جدﯾد شوﯾد و نیازی نیست با صرف ھزﯾنه بیشتر کل مبلمان را عوض کنید. ممکن است حتی روکش مبل را به صورتی بدوزﯾد که مثل پیراھن مبل از آن جدا شود و به راحتی شسته و تمیز شود.

به خصوص اﯾن وﯾژگی برای مبل ھاﯾی که روکش روشن دارند راھکاری مناسب و کارآمد است. در اﯾنجا روکش کرم رنگ ساده برای مبلمان انتخاب شده که با فضای روشن اتاق ھماھنگی کامل دارد.

میز دو طبقه وسط اتاق نیز با تغییر کوچکی در میان اتاق جای داده شده است. طبقه پاﯾین نیز برﯾده شده و به جای آن دو لوله فلزی نقره ای رنگ به صورت متقاطع در زﯾر میز نصب شده اند. رنگ میز ھم به آن بافتی شبیه سنگ بخشیده است. اﯾن بافت در جاشمعی ھای روی میز و ھمچنین قاب ھای چوبی نصب شده به دﯾوار تکرار شده است. برای پوشش پنجره ھا به جای پرده ھای بلند و معمولی که نصبشان روی پنجره ھای زاوﯾه دار با فرم پنجره اﯾن اتاق مشکل است از ساﯾبان استفاده شده که تنھا روی قاب پنجره را می پوشانند. انتخاب ساﯾبان به جای پرده، امکان نشستن و استفاده از نیمکت داخل فرورفتگی پنجره را نیز فراھم می کند ضمن آنکه نمایی مدرن به اتاق می بخشد.

ھمان طور که می دانید بیشترﯾن تاثیرگذاری در اﯾن تغییر دکوراسیون شامل تغییر رنگ کلی اتاق و مجموعه رنگی به کار رفته در آن است. ھمچنین با ﯾک برنامه رﯾزی صحیح بدون صرف ھزﯾنه بسیار زﯾاد از وﯾژگی ھای غیرقابل تغییر اتاق ـ م نند عقب نشینی دﯾوارھا ـ به بھترﯾن نحو استفاده شده و ا آنھا را به وﯾژگی ھای چشمگیر اتاق تبدﯾل کرده است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *