راحت ترین راهکار تغییر دکوراسیون داخلی!

دکوراسیون داخلی رامسین: معمولا در یک تغییر دکوراسیون و یا پروژه طراحی داخلی بعد از انتخاب کفپوش متناسب محیط، سراغ دیوارها، سقف و در و پنجره می رویم. در کل اجزا بستر مناسبی برای دکوراسیونی و اﯾجاد  تغییرات در فضای خانه شما هستند. در حقیقت ﯾکی از سریع ترﯾن راه ھای دستیابی به تغییر و تحول در فضای خانه، چه با ھدف تنوع طلبی و چه به منظور تعمیر یا بازسازی، تغییر در این اجزاء است.

اگر پروژه را به یک شرکت دکوراسیون داخلی واگذار کرده باشید آنها با توجه به طرحی که از قبل آماده کرده اند توسط دکوراتورهای خود قدم به قدم پیش می برند و در این میان از مراحل کار خود آگاه می کنند.

به هر حال چه پروژه را خود شما انجام دهی و چه یک شرکت طراحی دکوراسیون نوع پوشش دیوارها، نقش مؤثری در دکوراسیون محیط ایفا می کنند.

وسعت دﯾواھا د ر مقاﯾسه با دﯾگر سطوح

دﯾوارھا؛ پس زمینه لوازم د کوراسیونی ـ کاربرد ی

دﯾوارھا، موانع د ﯾد اری

ھر محیطی با ھر موقعیت و ابعادی، دارای تعدادی دﯾوار و تنھا ﯾک سقف و کف است.

به طور معمول وسعت دیوارها چندﯾن برابر سطوح کف و سقف فضا هستند. که البته اﯾن ابعاد با ساخت

دﯾواری جدﯾد و ﯾا تخرﯾب دﯾواری قدﯾمی قابل تغییر نیز ی باشد.  اما باید توجه داشت که ھرچه سطحی وسیع تر باشد ، میزان تأثیرش بر محیط نیز بیشتر است.

جدا از ایکه دیوارها سطوح عمودی ھستند و مھمترﯾن وظیفه آنھا تفکیک محیط و اﯾجاد  استقلال در محدوده ای به ایجاد می کنند، بستری برای لوازم دکوراسیونی و کاربردی محسوب می شوند به همین دلیل، آنھا در اﯾجاد  فضاﯾی مطلوب نقش مهمی را بازی می کنند.

اگر بخواهید پوشش کف را به جھت ناھماھنگی در رنگ و ﯾا دلایل دیگری تغییر دھید، این پروژه نیازبه هزینه و وقت زیادی است. ولی برای تغییر رنگ و طرح دیوارها فقط کافی است اندکی لوازم را جابه جا کرده  و با روکشی کاغذ یا رنگ آمیزی تغییر ایجاد کنید.  بنابراین انجام چنین کاری در چند روز تعطیلی نیز امکان پذﯾر است.

خیلی از افراد از اھمیت جاﯾگاه طرح و بافت در محیط زند گی غافل هستند و نوع نگاهشان نسبت به طرح و نقش، جور دیگری است. در حالی که اگر به فضاﯾی با انتخاب ھای صحیح به لحاظ طرح و رنگ برای پوشش ھای آن وارد  شوﯾم، توجه می شویم که تا چه حد بر حس زند گی، شادابی و نشاط تاثیر گذار است.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا