WhatsApp Image 2020-06-21 at 13.27.52

رابطه روشنایی مصنوعی و اختلالات عصبی!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: استفاده درست از نور و روشنایی طبیعی ارتباط زﯾادی با معماری ساختمان دارد.

فراموش نکنید خیلی از افراد روشنایی منزل را با نور طبیعی روز تأمین می کنند. این اقدام اثر مثبتی در روحیه آنها و همچنین میزان مصرف انرژی در پی خواهد داشت. تا قبل از اختراع برق، معماری ساختمانھا به طریقی بود که فقط از نور خورشید برای روشن کردن داخل منزل استفاده می شد.

 حدود چهار سال پیش، زمانی که معابد عظیم کارناک ساخته شد، شاید یکی از شاهکارهای روشنایی و تامین نور اتفاق افتاد.

 این معبد چنان از منبع نور روز در دکوراسیون داخلی آن استفاده شد که حتی امروزه با بھترﯾن نورپردازیھای مصنوعی نیز نمی توان این چنین روشنایی مطلوبی به وجود آورد.

کارشناسان بھداشت معتقد هستند نور خورشید ﯾکی از مھمترﯾن عوامل در حفظ سلامت انسان است. علاوه بر سلامت جسمانی، علت بروز برخی اختلالات روانی مانند افسردگی نیز می کمبود نور خورشید باشد. در کشورھای سردسیری که زمستان طولانی دارد مشکلات روحی روانی زیادی در پی دارد. از جمله افسردگی و اختلالات روانی، کاهش برخی ویتامین ها که به دلیل کمبود نورخورشید به وجود می آید.

اشعه نور خورشید همان طور که مشکلاتی برای پوست اﯾجاد کند، بسیاری از امراض پوستی را نیز درمان می کند.  تحقیقات نشان داده است کسانی که در طول روز از نور طبیعی بی بھره باشند، دچار نوعی اختلال روانی از جمله اضطراب و استرس خواهند شد.

استفاده از نور طبیعی در منزل

خیلی از افراد به نور مصنوعی عادت کرده اند و به ھمین دلیل کمتر از نور طبیعی که از طریق پنجره ھا به داخل نفوذ می کند استفاده می کنند. در صورتی که کافی است با کنار زدن پرده ها نور را وارد خانه کنیم.

این عادت بسیار بدی است و بیشتر به خاطر عدم آگاهی از فواید نور طبیعی است. البته آنها برای خود استدلال و منطقی دارند. مثلا دوست ندارند داخل منزلشان دﯾده شود. به همین خاطر کمتر پرده ھای اتاقھا ﯾا پذﯾرایی را کنار می زنند.

ولی این مشکل با یک پرده تور و نازک که جلوی شیشه آویزان کنیم، این مشکل حل خواهد شد و دیگر داخل خانه دﯾده نمی شود. باید توجه کنید که نور علاوه بر تأمین مقدار زﯾادی از روشنایی، باعث ضدعفونی شدن، خشک شدن رطوبت داخل خانه و به طور کلی سلامت بیشتر خانواده می شود.

استفاده از شیشه های رفلکس

استفاده از شیشه رفلکس در ساختمان های مسکونی امروزی، ﯾکی از اشتباھات معماری امروز است. استفاده از این شیشه ها حتی در ساختمان های اداری نیز اشتباه است. در واقع استفاده از اﯾن شیشه ھا برای مکانی که به روشنایی مطلوبی نیاز دارند، درست نیست. به دلیل اینکه مانع مقدار زﯾادی از نور خورشید می شوند و همین امر باعث بهره نبردن از نور خورشید خواهد شد.

رابطه روشنایی مصنوعی و بیماری افسردگی

پژووهشگران بر این باور هستند که افرادی که به طور مرتب زﯾر لامپھای فلوئورسنت قرار می گیرند، دچار خستگی، افسردگی و بی قراری می شوند. به ھمین علت به افراد توصیه می کنند کمتر خود را در معرض نورھای مصنوعی قرار بگیرند. به خصوص شبھا که ھنگام خواب چراغھا را خاموش کنند.

لامپ ھای فلوئورسنت و میگرن

تحقیقات دیگری در این زمینه شمار زﯾادی از بیمارانی که دچار اختلالات عصبی شده اند را مورد بررسی قرار داده اند و نتیجه گرفته اند لامپ ھای فلورسنت سبب افزاﯾش سردردھای شدﯾد و میگرنی آنان شده است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *