WhatsApp Image 2020-05-03 at 2.46.41 PM (3)

رابطه دکوراسیون داخلی با آرامش کودکان!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: کارشناسان معتقد هستند نوع انتخاب اسباب و لوازم منزل و نحوه چیدن آنھا در اﯾجاد ﯾک فضای  دلپذﯾر و امن برای فرزندان ما بسیار حائز اهمیت است. همچنین اتاق کودک، می بایست براساس نیاز و متناسب با سن و جثه او باشد.

قبل از هر تصمیمی در این زمینه باید به نکات مھمی از جمله احساس امنیت و در عین حال ساختن ﯾک محیط مناسب برای او توجه داشت.  داشتن ﯾک برنامه منظم کمک می کند که در اﯾجاد احساس امنیت کودک یک یک اقدام اساسی و عملی انجام دهیم.

بنابراین کودک با آنچه فعالیت های روزانه اش هست آشنا می شود و چنین برنامه هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کند و هم اینکه با نظم آشنا می شود.

تعلق خاطر کودک به محیط و فضایی که در آن زندگی می کند از دیگر امتیازات چنین اقدامی است. باید توجه کنید که کودکان نیاز به احساس تعلق دارند. از نظر روانشناسی این مقوله کمک می کند تا او از همین دوران برای حفظ تعلقاتی که به او مربوط می شود تلاش کند.

حفظ وسایلی که فقط متعلق به خود آنھاست!

بھتر است برای ھر یک از کودکانی که در خانواده دارید، وساﯾل شخصی از جمله کیف، کتاب و اسباب بازی با الصاق برچسب اسم یا عکس هر یک از آنها به این منظور برسید.

سعی کنید اسباب بازی ھای کودکان خود را از بافت های مختلفی از جمله پلاستیکی، پارچه ای و یا فلزی تھیه کنید. از طرفی، کتاب ھای یک کودک می بایست نشان دھنده نژاد، فرھنگ و جنسیت ھای گوناگون باشد و مکان خاصی نیز برای گذاشتن نقاشی ھا و کارھای دستی کودک که منعکس کننده تجارب شخصی اوست انتخاب نمایید.

کودکان برای تحرک داشتن نیاز به فضا دارند. ولی محیط کوچکی ھم باﯾد برای ساﯾر فعالیت ھای کودکان مثل نقاشی، کتاب خوانی و بازی با شن و آب فراھم کرد. اﯾن فضاھا به او کمک خواهد کرد تا راحت تر تمرکز کرده و با دوستان خود در گروه ھای کوچکتری بازی کنند.

دمای اتاق

درجه حرارت محیط کودک باﯾد بین  ۱۴ تا ۱۶ درجه سانتی گراد حفظ شود و همچنین نور محیط باﯾد با فعالیت کودک  متناسب باشد. نور و دما عواملی دیگری هستند که کودک را به تشویق ترغیب می کند.

در صورت ممکن باﯾد وساﯾل محیط زندگی متناسب با جثه کودک باشد. ھمچنین استفاده از پرده ھا، و رنگ ھای آرامش بخش و شاد به جذابیت و راحتی محیط کودک، خیلی کمک می کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *