خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

دکوراسیون یک خانه کوچک چگونه باید باشد؟

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.53.24 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون رامسین: ﯾکی از نکات بسیار مھم و حساس در طراحی دکوراسیون، انتخاب وساﯾل و اسباب و اثاثیه است. باﯾد  توجه د اشته باشید وساﯾلی که تھیه می کنید اول از ھمه کیفیت خوبی داشته باشند  و کاربرد آن برای شما نیز مفید  باشد .

بنابراﯾن با دقت انتخاب کنید.  برای داشتن جای بیشتر و طرح زﯾباتر، بھتر است میز، تخت، کمد ، مبل، کتابخانه ﯾا ھر وسیله ای که تھیه می کنید،  دارای کشو باشد تا با قرار دادن وساﯾل مورد  نیاز نظیر ملافه، رومیزی، حوله و غیره داخل کشوھا، منزل مرتب و منظمی د اشته باشید. خلاقیت و ابتکار داشته باشید و با دقت بیشتری به وساﯾل اطراف خود  نگاه کنید  و به آنھا تصوﯾری جدﯾد  ببخشید .

حتی از وساﯾلی که فکر می کنید کھنه و قدﯾمی شده و د ﯾگر استفاده ای ندارد  با تعمیر، رنگ ﯾا تغییر آن، به گونه ای بھینه استفاد ه کنید .

طرح ھای ساده برای مبلمان انتخاب بھتری است زﯾراکه راحت تر می توانند با دﯾگر وساﯾل هماھنگی داشته باشند  و مجبور نیستید  با نقل مکان به  محل جد ﯾد ، مبلمان خود  را تغییر دھید .

چیزھاﯾی بخرﯾد  که رنگ شیک و ھمیشگی دارند، بجای اﯾنکه رنگ سال را انتحاب کنید که فقط برای ﯾک سال زﯾباﯾی دارد. به عنوان مثال اگر روﯾه مبل شما د ارای سه رنگ باشد ، شما فقط از ھمان سه رنگ برای ترکیب با بقیه وساﯾل می توانید  استفاده کنید  ولی اگر از رنگی خنثی ﯾا طرح ھای ساده برای مبلمان استفاده کنید، بی نھاﯾت رنگ برای انتخاب بقیه وساﯾل از جمله پرده، کوسن، رومیزی و دﯾگر چیزھا در اختیار دارﯾد.

وساﯾلی بخرﯾد  که نسبتاً سبک باشند و به راحتی جابجا شوند. وساﯾل سبک دارای اﯾن مزﯾت اند  که به راحتی جابجا می شوند  و ھرچند وقت ﯾکبار می توانید محل میز و مبلمان را تغییر دھید  و تنوع را تجربه کنید ، به خصوص در منازل زود  به زود  تغییر د کور دھید  تا از ﯾکنواختی خسته نشوﯾد .

بھتر است رنگ مبلمان و دﯾوار را محدود کنید  و از رنگ آمیزی شلوغ بپرھیزﯾد. چون محیط شما کوچک است، اگر از رنگ ھای مختلف استفاده کنید ، اﯾن اتاق بسیار کوچکتر و شلوغ جلوه می کند. ھمچنین باﯾد  از حداقل مبلمان استفاده کنید  ولی د ر ضمن ھمه امکانات را فراھم کنید

اتاق ھای تارﯾک به اتاق ھایی اطلاق می شود که اگر در طول روز بیرون نروﯾد، متوجه نمی شوﯾد چه زمانی از روز است و به اصطلاح نورگیر نیستند!

بھترﯾن راه حل اﯾن است که حتماً د ﯾوارھای اﯾن اتاق به رنگ روشن رنگ آمیزی شود ، پرد ه ساد ه و با رنگ روشن انتخاب کنید  و توجه کنید  پرد ه پارچه ای انتخاب کنید .

حتماً آﯾنه زﯾباﯾی به دﯾوار نصب کنید ، آباژور و گلدان گل در گوشه ای از اﯾن اتاق قرار د ھید .

اتاق ھای بسیار کوچکی ھستند که بھتر است از رنگ ھای سرد  مثل آبی و سبز روشن برای رنگ آمیزی آنھا استفاده کنید .

حتماً از طرح ھای ساد ه برای مبل و پرده و روتختی استفاده کنید  و از انتخاب طرح ھای شلوغ و رنگ آمیزی شلوغ بپرھیزﯾد .

برای اتاق ھایی که دارای سقف کوتاه ھستند حتی الامکان از نصب لوستر و چراغھای آوﯾزی خود د اری کنید ، چون اﯾن گونه چراغ ھا سقف را کوتاه تر نشان می د ھند، حتماً سقف را به رنگ روشن مانند سفید ﯾا شیری رنگ آمیزی کنید  و دقت  که دﯾوارھا ﯾک ﯾا د و پرده از سقف تیره تر شوند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *