دکوراسیون یک حمام کوچک

طراحی دکوراسیون رامسین: در تهیه وسایلی مورد نیاز حمام ھای کوچک باﯾد توجه کنید که لوازم باید انتخاب کرد انتخاب کرد که در عین کارآمد بودن کمترﯾن فضا را اشغال کند.

 شما می توانید با به کار گیری درست نور فضا، اﯾن حمام ھا را بزرگ تر از ابعادی که دارند نشان دهید. برای این منظور می توانید در گوشه ھای حمام و در تمام مناطق دﯾگر چراغ ھایی را نصب کنید. یا در صورت ممکن از پنجره ھای سقفی بھره مند شوﯾد.

پیشنهاد می کنیم از دوش ھا و دست شوﯾی ھای ساده استفاده کنید. تا حد امکان تمامی کابینت ھا و قفسه ھا و لوازم تزئینی را از حمام خارج کرده و محیط را خلوت کنید.

تنھا قفسه ھای ضروری را در حمام نصب کنید و جای دﯾگری را برای نگه داری مواد در نظر بگیرﯾد. در صورت نیاز به نصب قفسه، آنھا را بالای دﯾوار و نزدﯾک به سقف نصب کنید تا نوعی مانع دﯾد نباشند.

برای انعکاس مناسب نور ﯾک اﯾنه بزرگ در بالای سینک دست شوﯾی نصب کنید . و می توان بچند آینه کوچک و زﯾبا را در کنار ھم نصب کنید.

سعی کنید برای دﯾوارھا و برای کف حمام از رنگ ھای روشن کمک بگیرید. ھمچنین اگر مجبور به استفاده از لوازم جانبی دﯾگری در حمام هستید بهتر است تا حد ممکن آنھا را از جنس شیشه ﯾا فلزھای براق و منعکس کننده نور انتخاب کنید. دور دوش تا حد امکان پرده ﯾا در استفاده نکنید و در صوتر استفاده اﯾن در را از شیشه شفاف انتخاب نماﯾید .

اگر تصمیم دارﯾد دﯾوارھا را کاغذ دﯾواری نماﯾید از رنگ ھای سفید ﯾا زرد و طرح ھای زنده و ملیح استفاده نماﯾید . برای ھنری تر شدن نمای حمام می توانید بر روی دﯾواری که فضای خالی وسیع تری دارﯾد ﯾک نقاشی زﯾبا ترسیم نماﯾید .

اگر امکان نصب پنجره در حمام وجود نداشته است در محلی که به نظرتان مناسب اﯾجاد ان بوده ﯾک تابلو از منظره ای زﯾبا را نصب نماﯾید . برای بلندتر به نظر رسیدن سقف دور ان را نقاشی ﯾا گچ بری نماﯾید . ترسیم نقش ماه و ستاره با رنگ ھای روشن نیز ھم محیط را زﯾبا می کند ھم بزرگ تر جلوه می دھد. به ﯾاد داشته باشید که حام کوچک باﯾد ھمواره تمیز و مرتب باشد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا