خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

دکوراسیون زمستانی چگونه باید باشد؟!

یسی

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که در زمستان دکوراسیون داخلی منزل شما چگونه باید باشد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت تاثیر بافت، رنگ، نقش و طرح بر فضای زندگی ما انکارناپذﯾر است. ما برای شما ایده هایی داریم که با تغییرات کوچکی در رنگ و طرح می توانید فضایی مناسب با فصل را به وجود بیاورید. پس با ما همراه باشید.

همان طور که می دانید در فصل سرد ھر خانه ای احتیاج به فضای گرم برای گپ زدن و دورھم جمع شدن دارد که در آن احساس آرامش و گرمای کافی وجود داشته  باشد.

کافی است که در ھر فصلی از سال ﯾک ﯾا چند عنصر چیدمان را تغییر دھید تا به ﯾک چیدمان دلخواه و متناسب برسید…

 با اضافه کردن چند کوسن با رنگ ھای تیره و تند روی کاناپه ھا و  تخت خواب ھا می توانید فضای نشیمن گرمی را خلق کنید و ھمچنین به فضای اتاق خواب ھا گرما ببخشید. بھترﯾن گزﯾنه ھای انتخابی می تواند رنگ ھاﯾی از قبیل قرمز، نارنجی، قھوه ای، گلبھی و مسی باشد که فضایی گرم تر نسبت به دﯾگر فصل ھا خلق می کنند.

استفاده از آباژورھا و چراغ ھای رومیزی دراتاق ھا می تواند نوری زﯾبا را به محیط اضافه کند. با استفاده از نورھای زرد در فصل زمستان می توانید به حس القای گرما در فضا بیشتر کمک  کنید.

با استفاده از پارچه ھای طبقه بندی شده روی مبلمان و میز و ھمچنین پرده ھای چندلاﯾه در خانه به حفظ دمای محیط کمک  کنید. اگر می خواھید انرژی گرماﯾی داخل خانه تان به طرز بھتری حفظ و نگھداری شود چند لاﯾه پارچه  را که دارای بافت ضخیم است به رومیزی و رومبلی ھا اضافه کنید.

برای تغییر دکور آشپزخانه، بھتر است، پرده، دستگیره و ﯾا حوله ای به رنگ زرد آفتابگرد را جاﯾگزﯾن وساﯾل جانبی قبلی کنید تا نور و انرژی دست رفته در اﯾن فصل به فضای آشپزخانه بازگردد.

چنانچه فرش ھا  و قالیچه ھا را جمع آوری کرده اﯾد، بھتر است آنھا را دوباره پھن کنید تا عاﯾقی برای حفظ گرمای خانه باشند. ھمچنین فرش ھا و موکت ھای ضخیم باعث خلق حس امنیت و آرامش در فضای اطراف می شوند.

چنانچه می خواهید فضایی کاملا متفاوت با دﯾگر فصل ھای سال داشته باشید می توانید ﯾکی از دﯾوارھای خانه را که در معرض دﯾد بیشتری است و بر محیط اطراف تاثیر گذارتر است، به رنگ گرم وتند در بیاورﯾد. بھترﯾن گزﯾنه ھای انتخابی می تواند رنگ نارنجی، گلبھی، صورتی تیره و زرد درخشان باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *