دکوراسیون راهروها چگونه باید باشد؟

دکوراسیون رامسین: حتما متوجه شده اید که بیشتر راھروھای ورودی فضایی بارﯾک دارند. می توان با استفاده از رنگ ھای روشن اﯾن فضا را بازتر و وسیع تر از آنچه که دیده می شود، نماﯾان کرد. بهره گرفتن از رنگ ھای آبی روشن، سفید و سبز موجب چنین القایی به مخاطب می شود.

توصیه می کنیم اگر خانه  شما راھروی نسبتا طولانی دارد، از کمد ھای جاکفشی و جالباسی استفاده کنید تا وساﯾل مھمان ھا در کمد قرار بگیرد و از شلوغی در اﯾن فضا جلوگیری شود. همچنین استفاده از کنسول در اﯾن فضا به شما اﯾن امکان را خواهد داد که از وساﯾل تزﯾینی مانند گل ھای خشک روی آن استفاده کنید و فضای صمیمی به ھنگام ورود به خانه در اﯾن مکان به شما القا شود.

استفاده از آثار ھنری، مانند تابلوھای نقاشی و مجسمه ھا از دﯾگر عناصری ھستند که بر مھمان نوازی شما تاکید می کنند،علاوه بر اﯾن، می توانید از عکس ھای خانوادگی در اﯾن مسیر استفاده کنید.

 روشنایی کافی و مخصوص به اﯾن فضا از نکاتی است که حتما باﯾد رعاﯾت شود. استفاده از چراغ ھای سقفی و دﯾواری در مسیر راھرو به شما اﯾن امکان را می دھد که فضای تارﯾک و بارﯾک را به مکانی نورانی و وسیع تبدﯾل کنید، در ضمن به ھنگام ورود و خروج به خانه روشناﯾی کافی ھم داشته باشید.

به علت تردد و رفت وآمد بسیار در اﯾن مکان، بھتر است کف پوش بسیار مقاوم و بادوامی مانند سرامیک و ﯾا سنگ را برای اﯾن فضا انتخاب کنید چراکه اﯾن نوع کف پوش  ھا در برابر گرد و غبار، تردد و فرساﯾش مقاوم ھستند.

گر فضای راھروی داخلی خانه تان بارﯾک و تارﯾک است، بھتر است با نصب آﯾنه ھای بلند اﯾن فضا را به مکانی وسیع و نورانی تبدﯾل کنید.

 اگر ورودی خانه راھرویی بزرگ و بلند است، با انواع گیاھان و گل ھای خشک آن را بیاراﯾید. شیوه آراﯾش و دکور راھروھای بیرونی و داخلی خانه، بیان کننده دﯾدگاه و چگونگی برقراری ارتباط شما با دﯾگران است. ھرچه اﯾن محیط آرام تر و زﯾباتر باشد، دلالت بیشتری بر مھمان نوازی شما خواھد داشت.

نکته آخر اینکه؛ دﯾوارھای فضای بیرونی خانه را از پوشش مقاومی استحکام ببخشید تا قابلیت پاکیزگی  و نگهداری آن در سطح بالا و مطلوبی باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا