دکوراسیون راهروها چگونه باید باشد؟

دکوراسیون رامسین: حتما متوجه شده اید که بیشتر راھروھای ورودی فضایی بارﯾک دارند. می توان با استفاده از رنگ ھای روشن اﯾن فضا را بازتر و وسيع تر از آنچه که دیده می شود، نماﯾان کرد. بهره گرفتن از رنگ ھای آبی روشن، سفيد و سبز موجب چنین القایی به مخاطب می شود.

توصیه می کنیم اگر خانه  شما راھروی نسبتا طولانی دارد، از کمد ھای جاکفشی و جالباسی استفاده کنيد تا وساﯾل مھمان ھا در کمد قرار بگيرد و از شلوغی در اﯾن فضا جلوگيری شود. همچنین استفاده از کنسول در اﯾن فضا به شما اﯾن امکان را خواهد داد که از وساﯾل تزﯾينی مانند گل ھای خشک روی آن استفاده کنيد و فضای صميمی به ھنگام ورود به خانه در اﯾن مکان به شما القا شود.

استفاده از آثار ھنری، مانند تابلوھای نقاشی و مجسمه ھا از دﯾگر عناصری ھستند که بر مھمان نوازی شما تاکيد می کنند،علاوه بر اﯾن، می توانيد از عکس ھای خانوادگی در اﯾن مسير استفاده کنيد.

 روشنایی کافی و مخصوص به اﯾن فضا از نکاتی است که حتما باﯾد رعاﯾت شود. استفاده از چراغ ھای سقفی و دﯾواری در مسير راھرو به شما اﯾن امکان را می دھد که فضای تارﯾک و بارﯾک را به مکانی نورانی و وسيع تبدﯾل کنيد، در ضمن به ھنگام ورود و خروج به خانه روشناﯾی کافی ھم داشته باشيد.

به علت تردد و رفت وآمد بسيار در اﯾن مکان، بھتر است کف پوش بسيار مقاوم و بادوامی مانند سراميک و ﯾا سنگ را برای اﯾن فضا انتخاب کنيد چراکه اﯾن نوع کف پوش  ھا در برابر گرد و غبار، تردد و فرساﯾش مقاوم ھستند.

گر فضای راھروی داخلی خانه تان بارﯾک و تارﯾک است، بھتر است با نصب آﯾنه ھای بلند اﯾن فضا را به مکانی وسيع و نورانی تبدﯾل کنيد.

 اگر ورودی خانه راھرویی بزرگ و بلند است، با انواع گياھان و گل ھای خشک آن را بياراﯾيد. شيوه آراﯾش و دکور راھروھای بيرونی و داخلی خانه، بيان کننده دﯾدگاه و چگونگی برقراری ارتباط شما با دﯾگران است. ھرچه اﯾن محيط آرام تر و زﯾباتر باشد، دلالت بيشتری بر مھمان نوازی شما خواھد داشت.

نکته آخر اینکه؛ دﯾوارھای فضای بيرونی خانه را از پوشش مقاومی استحکام ببخشید تا قابليت پاکيزگی  و نگهداری آن در سطح بالا و مطلوبی باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.