WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.44.43 (1)

دکوراسیون دومنظوره برای فصل سرد و گرم!

طراحی دکوراسیون رامسین: با فرا رسیدن فصل سرد زمستان نیاز ما به وسایل گرمایشی بیشتر می شود و در نتیجه این اضافه کردن ممکن است دکوراسیون منزل نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.

ما مجبور هستیم برای اینکه سلامتی خود را حفظ کنیم از این لوازم استفاده کنیم. کما اینکه در این فاصله هم اتفاق می افتد که همین وسایل باعث کثیفی و دوده گرفتن محیط ما شود. اما ما انسانها قرار نیست که سلامتی خود را فدای این موضوع کنیم.

   در حقیقت مسئله اﯾن است که حرارت ناشی از وسایل گرمایشی، ھوای اطراف و ھمچنین گرد وغبارھای موجود در آن را سوزانده و پوششی از دوده حاصله، بر روی لوازم و وساﯾل موجودی که در خانه است به وجود می آورد.

این لایه های دودی نیاز به نظافت دارد و البته اگر به خورد وسایل یا دیوارها برود زحمت ما را برای داشتن یک فضای تمیز بیشتر کند. بر روی لوازم دکوراسیونی پارچه ای مشکل بیشتری را به ھمراه خواھد داشت زﯾرا نه تنھا امکان شست وشوی اﯾن قبیل لوازم شامل پرده، روکش مبلمان و فرش به صورت پیاپی و در فواصل کم زمانی وجود ندارد، بلکه کاربرد مواد پاک کننده به کھنه شدن زودرس و از دست رفتن رنگ و لعاب اولیه پارچه خواھد انجامید.

از طرفی پارچه ھای مورد استفاده برای نسبت به بقیه مکان ھا از قیمت بیشتری برخوردار بوده و تعوﯾض آنھا حتی ھر روکش مبلمان و پرده ھا به خصوص در بخش پذﯾراﯾی خانه معمولا چند سال ﯾک بار نیز برای ھمه خانواده ھا امکان پذﯾر نیست، باﯾد فکر چاره ای بود.

در این شرایط بهترین کاربرد پیراھن مبل است به خصوص در صورتی که رنگ پارچه مبلمان روشن باشد که اﯾن نیاز بسیار ضروری خواھد بود ولی ھمواره ھنگامی که موضوع استفاده از پیراھن مبل مطرح می شود، ذھن اغلب افراد به پیراھن ھای با پارچه ساده و کم ارزش ملحفه ای و محیطی سرد و بی روح که حاصل کاربرد آنھا است معطوف می شود. حال آنکه شما می توانید برای پیراھن سروﯾس مبلمان خود دو و ﯾا حتی سه نوع پارچه ساده و طرح دار که با ﯾکدﯾگر به لحاظ طرح و رنگ ھماھنگی دارند و از نظر کیفیت نیز در برابر شست وشوھای مکرر مقاومت می کنند، تھیه کرده و آنھا را به صورت تلفیقی بدوزﯾد.

به طور مثال پیراھن کاناپه اصلی را از پارچه طرح دار انتخاب کنید ﯾا در صورت مجزا بودن تشک ھای کف، می توانید آنھا را طرح دار و بدنه اصلی را از پارچه ساده بدوزﯾد.

البته باید توجه داشت به سلیقه خودتان می توان روش ھا و مدل ھای مختلفی انجام داد. امروزه نیز با تنوع موجود در جنس و طرح در پارچه ھا و حتی مدل ھا و الگوھای موجود برای دوخت پیراھن مبل، دست شما در این زمینه باز است.

چنانچه از پارچه ای با جنس مرغوب برای اﯾن منظور استفاده کنید و پیراھن مبل شما با دقت و درست به اندازه مبل دوخته شود، شما می توانید حتی آنھا را با وجود داشتن مھمان نیز برنداشته و به اﯾن ترتیب برای فصول سرد سال تغییر دکوراسیونی در محیط اﯾجاد نمایید. ولی ﯾادآوری اﯾن نکته ضروری است، انتخاب نوع طرح و ﯾا حتی طرح دار بودن و ﯾا ساده بودن پارچه انتخابی برای پیراھن مبل نیز مانند پارچه روکش آن می باﯾست با توجه به خصوصیات و شراﯾط فضا شامل وسعت، تعداد لوازم، پالت رنگی محیط و سبک دکوراسیونی موجود صورت گیرد.

به عنوان مثال در فضاھای کوچک و پر از لوازم، طرح دار بودن پارچه آن ھم با طرح ھای درشت و در ھم و رنگ آمیزی تند و شاد، فضاﯾی شلوغ و نامطلوب را سبب می شود و از آنجا که شما قصد ندارﯾد اضافه کردن پیراھن مبل، نظم دکوراسیون موجود در خانه را که با زحمات فراوان به نتیجه مطلوبی رسیده است، بر ھم زند، اﯾن کار را نیز با ھمان دقت قبلی انجام دھید.

نکته مهم: ابا توجه به شراﯾط و محدودﯾت ھای موجود در به کار بردن پارچه طرح دار در سیستم جدﯾد دکوراسیون می توانید پیراھن مبل را از پارچه ساده دوخته ولی پارچه طرح دار را در قالب کوسن ھای متعدد بر روی آن داشته باشید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *