دکوراسیون دفترکار با کمترین هزینه!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شاید تا حالا به این موضوع فکر کرده باشید که چگونه می توان از یک دفتر کار با هزینه کم در منزل خود برخوردار شوید. ما در این مطلب قصد داریم شما را با نکاتی آشنا کنیم که بتوانید از مزاﯾای ﯾک دفتر خانگی در منزل خود بھره مند شوﯾد. یک دفتر کوچک، زیبا و کارآمد که حتی بتوانید در آن قرارهای کاری خود را تنظیم کنید.

بی شک کامپیوتر جزو وسایلی است که نمی توان از زندگی امروز نادیده گرفت. در عصری که در آن زندگی می کنیم این وسیله نیازهای زیادی از ما را رفع می کند. چه به منظور انجام کارھای اداری، مالی و .. و چه به دلیل حفظ ارتباط با دنیای اﯾنترنت و استفاده ھای آموزشی، کامپیوتر جزو وسایل لاینفک دنیای مدرن ماست.

به همین خاطر جای دادن کامپیوتر و قرار دادن آن میز و صندلی های زیادی طراحی شده است. چرا که این وسیله به خاطر تجهیزات و وسایل جانبی که دارد باید پیش از هر اموری مکان مناسبی برای آن در خانه های کوچک آپارتمانی خود دست و پا کنیم.

معمولا در منازل کوچک با وسعت کمی که دارد ممکن است اختصاص دادن یک اتاق به اتاق کار و قراردادن وسایل میز تحریر و  و ﯾا میز کامپیوتر و اﯾجاد ﯾک دفتر کار خانگی وجود نداشته باشد.

در چنین مواقعی باﯾد بخشی از فضای اتاق خواب ﯾا اتاق پذﯾرایی و نشیمن برای اﯾن منظور بهره بگیریم. قرار دادن اﯾن وسیله در ﯾکی از اتاق ھا باﯾد به گونه ای باشد که به دکوراسیون و زﯾبایی ظاھری اتاق لطمه نزند. به هر حال اگر نمی توانید از مزاﯾای ﯾک دفترکار استفاده کنید، راهکارهایی وجود دارند که گوشه ﯾکی از اتاق ھا را به ﯾک دفتر کار کوچک اما کارآمد تبدیل کنید.

هنگامی که قصد دارﯾد گوشه ای از ﯾک اتاق را برای ساخت دفتر کار انتخاب کنید و مایل هستید در اﯾن دفتر کار به پروژه ھای نیمه تمام کاری بپردازﯾد می بایست جایی را انتخاب کنید که کمترین صدا در آن باشد و به اصطلاحی کم رفت و آمدترﯾن اتاق خانه را انتخاب کنید تا زمان کار و فکر کردن از سکوت و آرامش کافی برخوردار باشید.

باید فضایی در منزل را انتخاب کنید که از نور کافی و متعادلی برخوردار باشد. اگر اتاقی که می خواھید دفتر کار کوچکتان را در آن بسازﯾد که از نور مستقیم شدﯾدی در طول روز برخوردار است، بھتر است برای پنجره ھای آن پرده ھای مناسبی تھیه کنید تا در مواقع لازم میزان نوری که به درون اتاق می تابد قابل کنترل باشد.

در نخستین قدم برای ساخت اﯾن دفتر کار، یک محاسبه تقریبی داشته باشید. از جمله سطوح کافی برای قرار دادن لوازم جانبی و آنچه ماﯾل هستید در اﯾن فضا در دسترس باشد.

توجه داشته باشید که غیر از لوازم ضروری مورد نیاز در اﯾن فضا بخشی نیز برای برخی اشیای مورد علاقه مثل ﯾک قاب عکس ﯾا ﯾک گلدان کوچک در نظر بگیرﯾد. افزودن اﯾن اشیای کوچک به دفتر کار خانگی در اﯾجاد شادی و آرامش در روحیه شما تاثیر بسزاﯾی دارد. داشتن فضای کافی برای نگھداری از وساﯾل مورد نیاز، کلید رسیدن به ﯾک دفتر کار مرتب و منظم است. از اﯾن رو از میزھای کشودار استفاده کنید و در فکر نصب طبقات کوچک برای قرار دادن کتاب ھا و ساﯾر وساﯾل مورد نیاز باشید. پس از انتخاب مکان قرارگیری دفتر کار در گوشه ای از خانه و محاسبه سطح کار مورد نیاز باﯾد در فکر راھی برای پنھان کردن آن در مواقعی که مورد استفاده قرار نمی د باشید. چرا که نمای اﯾن دفتر کار کوچک با میزی مملو گیر از خرده رﯾزھای گوناگون، مانیتور، صفحه کلید و دﯾگر لوازم کامپیوتر در گوشه ای از پذﯾراﯾی ﯾا اتاق خواب چندان زﯾبا نیست. از اﯾن رو بھتر است

ھنگام انتخاب میز کامپیوتر از میزھاﯾی که به صورت کمدھای دردار و به اﯾن منظور ساخته می شوند، بھره بگیرﯾد. خوشبختانه اﯾن نوع میز کامپیوترھای کابینتی در کشور ما نیز ساخته می شوند و ابعاد و تعداد طبقات آنھا متناسب با اندازه مانیتور و دﯾگر قسمت ھا و لوازم جانبی مانند پرﯾنتر طراحی شده است. ﯾک تخته کشوﯾی نیز در اﯾن میزھا به عنوان جای صفحه کلید تعبیه می شود. اﯾن نوع میزھای دردار به شما اﯾن امکان را می دھند که پس از پاﯾان کار کلیه وساﯾل کارتان را از نظرھا پنھان کنید و از دفتر کار شل شما تنھا نمای ﯾک کمد مرتب و کوچک در کنار اتاق باقی وغ بماند. در اﯾن صورت تنھا صندلی شما باقی می ماند که بھتر است دارای پاﯾه ھای چرخ دار بوده تا به راحتی قابل جابه جاﯾی باشد. پس از بستن درھای کابینت می توان صندلی را در کنار آن ﯾا در گوشه مناسبی از اتاق قرار داد. گاه ممکن است شما در ﯾکی از اتاق ھای منزل مثل اتاق خوابتان کمدھای دﯾواری داشته باشید که از نظر اندازه و عمق قابل تبدﯾل به ﯾک دفتر کار کوچک و جای مناسبی برای قرار دادن کامپیوتر و ساﯾر وساﯾل جانبی آن باشد.

لازم است با نصب چراغ ھای سقفی در داخل کمد، نور کافی جھت کار در اﯾن فضا تامین شود. چنانچه امکان خرﯾد میز کامپیوتر و ﯾا تبدﯾل کمد دﯾواری به جای مناسبی برای قراردادن کامپیوتر و وساﯾل آن ندارﯾد، می توان به روش ھای ساده  نیز جای مجزایی برای کامپیوتر خود درست کنید.

در پایان توصیه می کنیمن در قسمتی از اتاق ﯾک میز کامپیوتر کوچک قرار دھید. میزتان را از نوعی انتخاب کنید که ضمن آنکه ابعاد کوچکی داشته باشد با استفاده بھینه از کل فضای عمومی در زﯾر میز از طبقات و کشوھای متعدد برخوردار باشد تا بتوانید جھت قراردادن لوازم و وساﯾل کارتان از فضایی که میز اشغال می کند، بهترین و بیشترﯾن استفاده را داشته باشید.  

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا