دکوراسیون دستشویی و حمام امروزی

دکوراسیون داخلی رامسین: در قدﯾم تمامی دست شوﯾی ھای مورد استفاده در حمام ھا سفید و از جنس چینی بودند اما امروز انواع شکل و ساﯾز و طرح و جنس و ھمچنین قیمت در مورد اﯾن دست شوﯾی ھای مشاھده می شود . اﯾن دست شوﯾی ھا می توانند بر روی کابینت ﯾا ﯾک ستون زﯾبا ﯾا جتی بر روی یک پیشخوان قرار داده شوند . در ھنگام خرﯾد دست شوﯾی باﯾد به تناسب ظاھر ان با حالت کلی دکوراسیون حمام و تناسب حجم ان با بزرگی حمام توجه داشته باشید . ﯾک دست شوﯾی زﯾبا و مدرن جلوه خاصی به حمام می دھد که البته ھزﯾنه ان معمولا زﯾاد است . ارزان ترﯾن دست شوﯾی ھا ھمان دست شوﯾی ھای چینی سفید قدﯾمی به شکل مستطیل ﯾا داﯾره ﯾا بیضی می باشند .

بعضی از دست شویی ھا مخصوص نصب در گوشه ھا ھستند و بعضی بسیار بزرگ و به ھمراه ستون ھا و کابینت ھای جانبی . در صورت استفاده از پیشخوان توجه کنید که جنس پیشخوان را متناسب با دکورو حمام انتخاب کنید .

گاھی نیز دست شوﯾی را بر روی سطح ﯾک میز در داراز جنس ضد اب نصب می کنند تا ھم لوله ھا را پوشش دھد ھم به عنوان کمد مورد استفاده قرار گیرد. اﯾن حالت صمیمت و گرمای بیشتری اﯾجاد می کند و امروزه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .

می توانید دست شوﯾی قدﯾمی خود را نقاشی کنید ﯾا در صورت امکان از دست شوﯾی ھای دست ساز با نقش و نگارھای زﯾبا بھره مند شوﯾد .

شخصیت ھای کارتونی ، گلھا ، ماھی ھا و حیوانات نقاشی ھای مناسبی بوده و باعث جذابیت حمام برای کودکان می شوند .

جدﯾدترﯾن مد در اﯾن زمینه دست شوﯾی ھای شیشه ای است که باعث وسیع تر جلوه نمودن حمام نیز می شود .

امروزه انواع دست شوﯾی ھا در بازار موجود است و اﯾن لوازم نقش مهمی در دکوراسیون حمام اﯾفا می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا