خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

دکوراسیون داخلی یک اتاق خواب راحت!

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.58.17

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: وقتی از ھیاھو و تنش ھای زندگی روزمره فرار می کنید و به دنبال ﯾک لحظه خواب به رختخواب پناه می برﯾد، اتاق خواب شما باﯾد آرام ترﯾن، و راحت ترﯾن مکان خانه باشد.

اما فقط قرار گرفت در جایی که بیشترﯾن آرامش را دارد، باعث نمی شود که استرس ھا و فشارھا دست از سرتان بر دارند و بی خوابی را به جانتان نیندازند.

بی خوابی مشکلی است که خیلی از افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند وتھدﯾدی جدی برای سلامت جسمی و روحی به حساب می آﯾد. اما زﯾاد نگران نباشید می توانید با چند تغییر کوچک در اتاق خواب و عادتھای خود برای خوابیدن، تا حدود زﯾادی اﯾن مشکل را حل کنید.

اگر در اتاق خواب خود تلوﯾزﯾون قرار داده اﯾد و عادت دارﯾد در رختخواب به تماشای برنامه ھای آن بنشینید، بھتر است از اﯾن به بعد ترک عادت کنید.

اﯾنکار مانع از آن می شود که خواب خوب و راحتی داشته باشید. دستگاه تلوﯾزﯾون را به اتاق نشیمن ﯾا به ﯾکی دﯾگر از اتاق ھای خانه انتقال دھید.

ھمین طور اگر میز کامپیوتر خود را در اتاق خواب قرار داده اﯾد، باز ھم به شما توصیه می کنم که آن را به اتاقی دﯾگر و ﯾا به اتاق نشیمن انتقال دھید. استرس و نگرانی ھای کاری شما نباﯾد به حیطه اتاق خواب تان وارد شود. اﯾن اتاق باﯾد محل آرامش و استراحت شما باشد.

بر اساس اصول مختلف اثرات متفاوتی بر افراد دارند. رنگھای سرد که رنگ شناسی، رنگ ھای در سمت چپ چرخه ی رنگ ھا گرفته اند، باعث اﯾجاد حس آرامش می شوند و انتخاب ﯾکی از آنھا برای اتاق خواب انتخاب بجا و مناسبی خواھد بود. فراموش نکنید برای داشتن ﯾک خواب راحت ھیچ وقت در اتاق خواب از رنگ ھای روشن و گرم که میھج و محرک احساسات ھستند استفاده نکنید.

اگر خوابتان سبک است و با کوچک ترﯾن صدایی بیدار می شوﯾد، بھتر است دورترﯾن اتاق خانه را نسبت به اتاق نشیمن انتخاب کنید تا سر و صدای تلوﯾزﯾون و دﯾگر وساﯾل صوتی شما را اذﯾت نکند.

برای جلوگیری از تابش نور خورشید به داخل اتاق خواب از پرده ھای ضخیم استفاده کنید. برای افراد حساس حتی نفوذ ﯾک بارﯾکه ی نور ھم کافیست تا بدخواب شوند. بخصوص برای کسانی که به اقتضای شراﯾط شغلی خود مجبور ھستند شبھا بیدار باشند و روزھا بخوابند، تارﯾک کردن اتاق از اھمیت وﯾژھای برخوردار است.

بر عکس توصیه قبلی اگر شما از آن بخوابید دسته افرادی ھستید که در تارﯾکی نمی توانید به راحتی، بھتر است از چراغ خواب استفاده کنید. سفت و محکم باشند و صدای باز شدن قبل از خواب در و پنجره ھا را کنترل کنید تا کاملا حتمالی آنھا در نیمه شب شما را خواب زده نکند.

ھمچنین حتماً نسبت به روغن کاری درھاﯾی که ھنگام باز و بسته شدن جیر جیر می کنند اقدام نماﯾید.

به طور معمول ھوای اتاق خواب باﯾد از شراﯾط اﯾده آلی برخوردار باشد. اگر ھوای اتاق سنگین باشد ﯾا بیش از حد خشک باشد، اﯾن موضوع بر کیفیت خواب شما تاثیرگذار خواھد بود و باعث از خواب پرﯾدن تان می شود. پس برای بھبود ھوای اتاق از دستگاه ھای تھوﯾه مطبوع ﯾا مرطوب کننده ھوا استفاده کنید.

پیش از خواب ھمه وساﯾل اتاق را سر جاﯾش قرار دھید، حتی به شما توصیه می کنیم داخل کمد لباس و دﯾگر کمدھای اتاق خود را کاملا نماﯾید. تعجب نکنید، بین مرتب بودن اتاقی که در آن می خوابید و راحت خوابیدن رابطه تنگاتنگی وجود دارد. ﯾک اتاق بھم رﯾخته و نامرتب خاطر شما را آشفته می کند و ﯾک ذھن آشفته نتیجه ای جز بد خوابی ﯾا بی خوابی به دنبال نخواھد داشت.

ﯾادتان باشد وقتی که در رختخواب ھستید نباﯾد چشمتان به دنبال وساﯾلی که در ھمه جای اتاق پراکنده شده اند بچرخد. پس برای اﯾنکه خوب بخوابید باﯾد از اﯾنکه ھمه چیز سرجای خودش قرار گرفته مطمئن باشید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *