دکوراسیون داخلی دفتر کار خانگی

دکوراسیون اتاق کار خانگی

 

 

دکوراسیون داخلی رامسین: داشتن یک دفتر کار خانگی در بیشتر خانه های امروزی، تبدیل به یک ضرورت شده است. نه فقط به منظور انجام امور کاری بلکه به اﯾن دلیل که در اکثر منازل دست کم کامپیوتر که ﯾکی از وساﯾل ارتباطی مھم عصر ما است وجود دارد. به دلیل وجود کامپیوتر امروزه بسیاری از افراد می توانند تمام ﯾا بخشی از کار خود را در منزل و فقط از طرﯾق اﯾنترنت و پست الکترونیکی انجام دھند.

 

جای دادن دستگاه کامپیوتر و ملزومات آن و گاه نمابر خود به ﯾک دفتر کار کوچک نیاز دارد. برای داشتن اﯾن دفتر کار خانگی احتیاج به فضای زﯾاد و حتی ﯾک اتاق کامل نیست و فقط با برنامه رﯾزی و طراحی دقیق می توان به آن دست ﯾافت. اگر از افرادی ھستید که کار خود و ﯾا دست کم بخشی از آن را در منزل انجام می دھید برای قرار دادن لوازم و وساﯾل کارتان و نصب کامپیوتر به فضاﯾی ثابت نیاز دارﯾد.

 

اﯾن فضا ممکن است گوشه ای از ﯾک اتاق باشد که خود کاربردی غیر از دفتر کار دارد. بنابراﯾن باﯾد کل اتاق به نوعی طراحی شود که ر دو کاربرد را امکان پذﯾر سازد. با اختصاص ﯾک میز در ھ درً گوشه ای از خانه می توان چنین فضاﯾی را تامین کرد اما توجه داشته باشید برای اﯾن منظور میز خیلی کوچکی را به اﯾن دلیل که مثلا فرورفتگی دﯾوار جا می گیرد انتخاب نکنید بلکه اندازه ھای میز را با توجه به ابعاد وساﯾل باﯾد روی آن چیده شود در نظر بگیرﯾد، با اندازه گیری ی که مانیتورتان شروع کنید، سپس به اﯾن اندازه ھا جای لازم برای ساﯾر وساﯾل و تحرک کافی خودتان را نیز بیفزاﯾید.

 

ھمچنین در صورت امکان با انتخاب میز ھاﯾی که جای عبور سیم در آنها تعبیه شده به سیم ها و کابل ھای متعدد مربوطه سروسامان دهید

اگر میز کار و کامپیوترتان در ﯾکی از اتاق ھای پر رفت و آمد قرار دارد لازم است راھی برای پوشاندن آن در مواقعی که مورد استفاده نیست بیابید.

برای جدا کردن فضای کار از بقیه اتاق می توانید از روش ھاﯾی مثل نصب پرده ﯾا دﯾوارک پاراوان استفاده کنید.

 

یکی از بهترین فضاهایی که می توانید به دفتر کار خانگی تبدﯾل کنید ﯾک کمد دﯾواری پرعمق است. کمد دﯾواری باﯾد عمق کافی برای جای دادن میز کاری که بتوان مانیتوری روی آن قرار داد داشته باشد. در اﯾن صورت می توانید با انتخاب ﯾک میز کشوﯾی فضای کافی برای صفحه کلید و کار بر روی میز را نیز تامین کنید. به اﯾن ترتیب پس از پاﯾان کارتان می توانید میز کشوﯾی را جم د و درھای کمد را ببندﯾد تا دفتر کار شما به طور کامل ع کنی از نظرھا پنھان شود.

 

به جای میز کار می توانید از طبقات خود کمد که با ارتفاع مناسب جھت کار شما نصب شده اند استفاده کنید. فقط کافی است ارتفاع طبقات کمد را مطابق با نیاز خود محاسبه کنید و سپس از استحکام طبقات نصب شده اطمینان حاصل کنید. کمدی را انتخاب کنید که زمان کار در مسیر رفت و آمد اعضای خانواده نباشد تا بتوانید در آرامش کار کنید. اگر قصد دارﯾد دفتر کارتان را در ﯾک کمد برپا کنید توجه داشته باشید که فاصله میان وساﯾل الکترﯾکی شما به اندازه ای باشد که ھوا در میان آنها جرﯾان ﯾابد زﯾرا اﯾن وساﯾل اغلب مقدار زﯾادی حرارت تولید می کنند.

 

نورپردازی ﯾکی دﯾگر از مھم ترﯾن مراحل کار است. نور معمولی ﯾک اتاق اغلب روشناﯾی کافی برای فضای کار شما را تامین نخواھد کرد. از اﯾن رو بھتر است از ﯾک چراغ مطالعه که نور آن قابل تنظیم است بھره بگیرﯾد تا بتوانید نور را به صورت دلخواه بر روی نقطه مورد نظر تنظیم نمائید و در ضمن از بازتاب آن بر روی صفحه مانیتور پیشگیری کنید.

 

برای نورپردازی داخل کمد می توانید در آن چراغ ھای سقفی نصب کنید و کلید آنھا را به صورتی طراحی کنید که با بازشدن در کمد روشن شده و با بستن درها خاموش شوند. به منظور تنظیم نور طبیعی محل کارتان، اگر در نزدﯾکی پنجره قرار دارد، ﯾک ساﯾبان روی پنجره نصب کنید.

 

پس از نورپردازی نوبت به تامین جای کافی برای نگهداری از وساﯾل گوناگون مورد نیاز شما است. میز کار شما باﯾد کشوها ﯾا فاﯾل های کافی برای نگهداری از لوازم التحرﯾر و دهها وسیله دﯾگر که ممکن است در ﯾک دفتر کار خانگی مورد نیاز باشند داشته باشد. در ﯾک دفتر کار کوچک نیز دسته ھای متعدد کاغذ وجود دارند که باﯾد در جعبه ھا ﯾا کشوھای مجزا سامان داده شوند، زﯾرا فراھم کردن جای مناسب برای اﯾن کاغذ ھا مانع از پخش شدن آنها بر روی میز و اﯾجاد نماﯾی شلوغ و نامنظم برای دفتر کار خانگی شما خواھد شد.

 

عرض طبقات را به اندازه کافی در نظر بگیرﯾد و فاصله بین آنھا را چنان انتخاب کنید دادن کتاب ھاﯾی با ابعاد بزرگ تر در آنھا امکان پذﯾر که قرار باشد. ھمچنین می توانید فاﯾل ھای مقواﯾی متعددی برای نگھداری از مجلات، بروشورھا و جزوات مختلف در اﯾن طبقات بچینید.

 

پس از آنکه ھر ﯾک از وساﯾل در جای خود قرار گرفته شما دفتر کاری منظم و مرتب خواھید داشت که به سبب رنگ خاکستری وساﯾل و لوازم کامپیوتر نماﯾی جدی و بسیار ساده دارد.

در آخر با افزودن ﯾک ﯾا چند شیء رنگین دکوراتیو که مورد علاقه شما ھستند به اﯾن مجموعه روح ببخشید. برای سفارش تغییر دکوراسیون منزل یا محل کار خود با ما تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا