دکوراسیون داخلی حمام و دستشویی!

دکوراسیون داخلی رامسین: به طور معمول در تمام خانه ها دستشویی و حمام کوچکترین فضا را به خود اختصاص می دهند. با وجود محدودیت حاکم در این فضا ما نمی توانیم از عناصر تزئینی استفاده کنیم ولی می توان دکوراسیون داخلی آن را به بهترین شکل ممکن طراحی و اجرا کرد. کما اینکه در این میان از مرغوبترین مصالح برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت نیز استفاده کنیم.

محدودﯾت فضا اگرچه موجب می شود از پاسخگوﯾی به نیازھای کاربردی جاﯾی برای عناصر زﯾنتی و زﯾباسازی باقی نماند اما به ما اجازه می دھد که در ساخت دکوراسیون آن از بھترﯾن مصالح و وساﯾل استفاده کنیم چرا که به دلیل کوچکی وسعت اﯾن بخش از خانه تحمل ھزﯾنه مواد و وساﯾل گرانتر نیز مقدور خواھد بود. با وجود کوچکی فضا در سروﯾس ھای بھداشتی از آنجا که در اﯾن مکان استفاده از مواد و بافت ھای گوناگون و بسیار متنوع از قبیل تیشه، سرامیک، موزائیک، چوب، سنگ، آجر، پارچه، سطوح فلزی و سطوح رنگ شده در کنار ھم برای طراح وجود دارد با کمی ابتکار و ھوشمندی می توان طرح ھای بسیار زﯾبا و در عین حال کاربردی را در اﯾن بخش از خانه اجرا کرد.

در تصوﯾر ﯾک سروﯾس بھداشتی را ملاحظه می کنید که با اﯾجاد تغییراتی جزیی بازسازی شده است. از آنجا که پوشاندن کل دﯾوارھا با موزائیک ھای رنگی ھزﯾنه زﯾادی دربر نداشته است طراح دﯾوارھا را با رنگ زرد رنگ آمیزی کرده و سپس با نوارھاﯾی از اﯾن موزائیک ھا بخشی از دﯾوار، دﯾواره وان و دور آﯾنه را آراسته است. نصب طبقات شیشه ای به ﯾکی از دﯾوارھا نیز فضاﯾی مناسب جھت قرار دادن انواع عطرﯾات و لوسیون ھا و وساﯾل مورد استفاده دﯾگر در حمام و ھمچنین بطری ھا و ظروف زﯾنتی اﯾجاد کرده است. برچسب طرح دار نیز که به تیشه ھای پنجره چسبانده شده علاوه بر اﯾفای نقش پرده، زﯾنتی زﯾبا برای پنجره حمام است.

مطالب مرتبط