دکوراسیون داخلی اتاق خواب ساحلی

دکوراسیون رامسین: اگرچه امروزه علاقه به اﯾن نوع سبک را می توان در بين تمام سنین و حتی افراد نسبتا مسن نيز مشاھده کرد ولی بیشتر نوجوانان طرفدار سبک ساحلی و دکوراسیونی آن هستند.

خیلی از افراد که عاشق ساحل و دریا یا بازی آبی ھستند مایل هستند که اﯾن سبک را وارد محل دکوراسیون اتاق خواب خود کنند. اآنها تمایل دارند که احساس خنکی و آرامش و تازگی ساحل را در اتاق خواب نیز احساس کنند.

شاﯾد شما ھم از این دسته افراد باشید و علاقه مند هستید تا چنين سبکی را برای دکوراسیون اتاق خود انتخاب کنید . اگر اتاق خواب شما خسته کننده و کسل کننده است بهره گرفتن از اﯾن سبک تغيير فضای خوبی را اﯾجاد می کند.

نخستین موضوع در ﯾک اتاق خواب ساحلی، طراحی ستاره درﯾاﯾی و صدف ھا و موجھای درﯾا بر روی دیوار اتاق خواب است. اما موارد دﯾگری را نيز باﯾد مد نظر قرار داد .

توجه کنیم که لوازم نقش مھمی در اﯾجاد حال و ھوای ساحلی به وجود می آورند. لوازم مناسب زﯾادی برای اﯾن سبک وجود دارد اما مراقب باشيد اتاق را زﯾاد شلوغ نکنيد و وسایل متناسب را انتخاب نماﯾيد .

رنگ ھا نقش مھمی در اﯾن سبک دارند. معمولا رنگ ھای روشن و مليح در اﯾن سبک اولویت خواهند داشت. باید دقت کرد که استفاده از رنگ ھای آبی و سبز و زرد همزمان با هم، واقعا احساس ساحل را اﯾجاد خواھد کرد. رنگ ھای خنثی نيز ﯾادآور موج ھا و صدف ھستند و تناسب خوبی با اتاق به وجود می آورند. پس حتما لوازم ساخته شده از صدف را برای اتاق خود تهیه کنید.

قاب عکسی، صدف تزئین شده و ﯾا کوزه ھای صدفی بر روی کمد نقش موثری خواهند داشت. می توانيد صدف ھا و مرجان ھا و ستاره ھای درﯾایی زﯾبایی را در اتاق قرار بدهید.

عکس هایی از ساحل و دریا نيز در اتاق نصب کنید. و همچنین قاب ھای کوچک تر را بر روی گل ميزھای کنار تخت بگذارید. البته باید مناظر زﯾبا و غير تکراری را انتخاب کرده باشید.

عنصر مھمی دیگر در چنين اتاق چنین سبکی نور است . لوستر و شیشه های آن می بایست شفاف باشد و اگر شکلی شبيه به ﯾک صدف درﯾاﯾی داشته باشد، عالی است.

در کل هر آنچه که در این اتاق استفاده می شود می بایست طرح و شکلی از دریا داشته باشند.

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسته مطلب :   بلاگ
  •   تاریخ انتشار :  2020/05/17

مطالب مرتبط

نوشته‌های تازه