دکوراسیون اتاق نشیمن را جدی بگیریم!

شرکت دکوراسیون داخلی رامسین: زندگی امروز در خانه های آپارتمانی ما را ترغیب می کند که بیشتر و بهتر به فکر بهینه سازی فضای خانه باشیم. یکی از بخش های خانه که اهمیت زیادی دارد و در واقع یک محل عمومی برای نشست های خانواده است، اتاق نشیمن است. به همین خاطر دکوراسیون اتاق نشیمن برای هر صاحب خانه ای یک تفاوت عمده با سایر بخش های خانه دارد.

این مکان در منزل ، ﯾک فضای محرمانه نیست ولی جایی است که به طور معمول خصوصی ترین گپ و گفت و گوها بین اعضای خانواده در اینجا رد و بدل می شود.

از طرفی این امتیاز را دارد که گاهی اوقات در آن دراز بکشیم و استراحت کنیمو به تماشای تلویزیون بنشینیم و گاهی حتی مطالعه کنیم. به خاطر همین اهمیت، خیلی از خانمها برای چیدمان دکور اتاق نشیمن دچار مشکل در انتخاب وسایل و اشیاء می شوند.

در اینجا فنگ شویی می تواند بهترین راهنما باشد. زیرا استفاده از الگوهای آن به ما کمک می کند که یک زندگی ایده آل و همراه با آرامش داشته باشیم.

علم فنگ شویی در مورد اتاق نشیمن می گوید. «نشیمن جاﯾی است که باﯾد مجموعه ای از آثار ھنری و عتیقه ھای خود را در آن به نماﯾش گذاشت، اما بدانید آنچه که انتخاب می کنید، نشانه ھاﯾی در مورد شخصیت شماست. دکور منزلتان را طوری طراحی کنید که از دﯾدن ھر روزه آن خسته نشوﯾد پس باﯾد سلیقه ای خاصی به کار ببرﯾد و با دقت و به خوبی اجناس داخل نشیمن که شامل تلوﯾزﯾون، مبلمان، اشیای تزئینی و دکورھای زﯾبا، ھمچنین تابلوھای شیک و زﯾباست را در نشیمن ھای خانه تان قرار بدھید. تلوﯾزﯾون را در جاﯾی بگذارﯾد، که کمتر مورد توجه قرار گیرد وگرنه دائما توجه شما را به خود جلب کرده و بیش از حد سرگرم آن خواھید شد.

فراموش نکنید وساﯾل خانه را باید طوری کنار هم قرار داد  که انرژی به آسانی در اتاق جرﯾان داشته باشد. و از بهم ریختگی و تشخلتگی به شدت دوری کنید.

نور اتاق در فنگ شوﯾی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نور، خود انرژی است! با خاموش کردن ﯾک لامپ مرکزی پرنور و روشن کردن لامپ ھای کوچک در کناره ھا و نماﯾان کردن گوشه ھای تارﯾک اتاق و اﯾجاد ھاله ھای نور می  توانید حالت اتاق تان را تغییر دهید.

همچنین با نصب و با تعبیه اثاثیه روشن در محیط، انرژی را می توان در منزل خود فعال کنید. ﯾک لامپ راه حل مناسبی برای از بین بردن ﯾک فضای منفی در خانه است.

مطالب مرتبط